Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.08.2017
  Svátek má Bohuslav, zítra Sandra

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/24. RMČ 10.12.2003

05.01.2004

Zápis z IV/24. RMČ 10.12.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek.4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/24/1d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - zakoupení konvektomatu
IV/24/3b) Pronájem pozemku p.č. 1571 - manželé Kozubíkovi, Dědická 30
IV/24/3c) Zahájení ÚŘ na prodejnu PLUS DISCOUNT při ul. Hviezdoslavova/Tilhonova
IV/24/3d) Dostavba Přemyslova náměstí
IV/24/3e) Prodej pozemků p.č. 915, 1481/2, 1481/18 a části pozemku p.č. 888
a schválen. 4-0-0

 

Úvodem byly projednány body IV/24/5 a IV/24/3f.
Po jejich projednání se na jednání rady dostavil p. Čech.

 

IV/24/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací
Bod uvedla pí Wiesnerová. V rozpravě vystoupil. p. Čech. Poté bylo navrhované usnesení schváleno bez diskuze. 5-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 14/2003
Navrhované usnesení bylo schváleno bez diskuze. 5-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 15/2003
Navrhované usnesení bylo schváleno bez diskuze. 5-0-0
d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - zakoupení konvektomatu
Pí ředitelka se obrátila na radu s žádostí o pořízení investice a navrhla způsob financování. Po diskuzi rada s nákupem konvektomatu souhlasila. 4-0-1
Po prostudování nabídek uložila ředitelce pořídit konvektomat u firmy MONTYCON gastro s.r.o. 4-0-1
Právníkovi úřadu uložila vypracovat návrhy smluv na dodávku zařízení a příslušenství 4-0-1
a závěrem souhlasila s převodem 70 tis. z rezervního fondu MŠ do investičního. 4-0-1

 

IV/24/2 Bytový odbor
a) Výměna bytu Jarmila Malíková, Kroměřížská 9
Navrhované usnesení bylo schváleno bez diskuze. 5-0-0
b) Výměna bytu Stanislava Maršálková, Tilhonova 51
Navrhované usnesení bylo schváleno bez diskuze. 5-0-0
c) Plán hospodaření VHČ na rok 2004
V diskuzi rada řešila otázku finančního zajištění plánovaných nástaveb a regenerace panelových domů. Z tohoto důvodu požaduje přehled zadluženosti MČ. 5-0-0
Poté plán hospodaření VHČ schválila. 5-0-0
d) Pronájem bytu č.10, Tilhonova 81 (nástavba)
Jeden byt z důvodu nedodržení smluvních podmínek smlouvy o smlouvě budoucí zůstal v nástavbách neobsazen. Vzhledem k nutnosti urychleně zajistit finanční prostředky na úhradu zhotovení nástaveb se jeví jako nutné co nejdříve byt v nástavbě přidělit jinému zájemci. Rada diskutovala nad předloženým seznamem tří zájemců o byt v nástavbě. Do rozpravy se zapojili všichni přítomní členové rady, kteří po dlouhé diskuzi (hodnotila se naléhavost bytové situace, solventnost aj.) o přidělení bytu rozhodli. 4-1-0
e) Regenerace panelového domu
Navrhované usnesení bylo po krátké diskuzi přijato. 5-0-0
f) Směna bytů Ladislav Vychodil, Petr Matula, Anna Kosová, Michal Pazdera
Bod byl projednán za přítomnosti právníka úřadu na úvod jednání. Po vysvětlení celé situace (o směnu zažádáno v 02/2002, bytová komise se směnou nesouhlasila, avšak rada o ní nikdy nerozhodla) a možných právních dopadů a s ohledem na reálný stav věci rada se směnou bytů souhlasila. 4-0-0

 

IV/24/3 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí části nájemného za zahrádku
Materiál předložila p. tajemnice, doplnila stanovisko majetkové komise.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
b) Pronájem pozemku p.č. 1571 - manželé Kozubíkovi, Dědická 30
jedná se o pozemek mezi RD manž. Kozubíkových a sběrným střediskem SSO Zemanova. Pronájem se týká části pozemku. Rada souhlasila s pronájmem na dobu určitou. 5-0-0
c) Zahájení ÚŘ na prodejnu PLUS DISCOUNT při ul. Hviezdoslavova/Tilhonova
Starosta předložil žádost spol. Arch Design o vyjádření k zahájení územního řízení. Rada nemá proti zahájení námitek. 5-0-0
d) Dostavba Přemyslova náměstí
Na MČ se obrátil investor s nabídkou dostavby Přemyslova náměstí tak, že by využil stávající objekty. Rada doporučila ZMČ schválit rozšíření záměru dostavby Přemyslova náměstí i o možnost rekonstrukce stávajících objektů. 5-0-0
e) Prodej pozemků p.č. 915, 1481/2, 1481/18 a části pozemku p.č. 888
MO MMB žádá MČ o vyjádření k prodeji těchto pozemků. jedná se o pozemky, na kterých bude probíhat výstavba prodejny PLUS DISCOUNT. Rada s prodejem souhlasila 5-0-0
a uložila zároveň MO informovat o této skutečnosti nájemce zahrádek, které se v této lokalitě nacházejí. 5-0-0

 

IV/24/4 Inventarizace hospodářských prostředků
a) Směrnice upravující postup při vyřazování majetku vedeného v majetkové a účetní evidenci ÚMČ
Bod uvedla tajemnice. Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 5-0-0
b) Jmenování likvidační komise
Po krátké diskuzi bylo složení likvidační komise stanoveno. 5-0-0

 

IV/24/5 Vyhodnocení nabídek výběrového řízení „Proflaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina“
Bod předložil JUDr. Janků. Rada se seznámila s vyhodnocením nabídek a o krátké diskuzi vybrala dodavatele zakázky. 4-0-0

 

IV/24/6 „Aktuality o Slatině“ - stanovení sazby za řádkovou inzerci
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 5-0-0

 

IV/24/7 Návrh novely vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně
Bod předložil p. starosta. Do rozpravy se zapojili všichni členové rady, kteří se poté jednomyslně shodli na navrhovaném usnesení. 5-0-0

 

IV/24/8 Návrh na změnu Územního plánu města Brna
SPMB se obrátil na MČ Brno – Slatina s požadavkem na změnu zatřídění pozemku parcely č. 2275/8 z plochy ZR na plochu PV případně na plochu SV. Komise pro rozvoj doporučila na svém zasedání změnu plochy na plochu SV, rada pro své rozhodnutí chce jednoznačně identifikovat vlastníka těchto pozemků. Zatím k tomuto bodu nepřijímá usnesení.

 

IV/24/9 Návrh dodatku smlouvy společnosti ERDING, s.r.o. na provoz energetického zařízení školní kotelny K 4
Bod předložil p. starosta. Po krátké diskuzi rada schválila dodatek ke smlouvě, kterým se prodlužuje doba pronájmu kotelny o další rok. 5-0-0

 

IV/24/10 Návrh smlouvy s a. s. Stavoprojekta na vypracování dokumentace
P. starosta předložil radě návrhy smluv na vyhotovení projektové dokumentace na regeneraci dalších panelových domů a na realizaci energetických úspor ve školských objektech na Jihomoravském nám. 2,3,4.5. Návrh smlouvy na regeneraci panelových domů radní po úpravě schválili. 5-0-0
O návrhu druhé smlouvy doporučují starostovi dále s firmou Stavoprojekta jednat. 5-0-0

 

IV/24/11 Brno – Líšeň ulice Holzova vyústění kanalizace
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0

 

IV/24/12 Žádost o vybudování malého arboreta u panelového domu Mikulčická 7, 9, 11
Rada se seznámila s návrhem občanů, stanoviskem komise pro rozvoj MČ a shodla se na tom, že vzhledem k tomu, že MČ má pozemek udržovat, lze se záměrem souhlasit za předpokladu, že bude MČ předložen realizační projekt, k němuž se vyjádří jak Technické služby, které fyzicky údržbu zajišťují, tak ref. ŽP, který údržbu zadává a výsadbu zeleně koordinuje. 5-0-0

 

IV/24/13 Program IV/7. zasedání ZMČ dne 18.12.2003
Navržený program jednání byl doplněn o body z dnešního jednání a schválen. 5-0-0

 

IV/24/14 Termíny zasedání ZMČ a RMČ
Radní po krátké diskuzi stanovili termíny schůzí rady v I. pololetí r. 2004 5-0-0
a doporučili ZMČ schválit termíny zasedání ZMČ. 5-0-0

 

IV/24/15 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
Po krátké diskuzi doporučila rada ZMČ schválit pojmenování náměstí názvem Čechovo. 4-0-1

 

IV/24/16 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj MČ, která zasedala dne 1.12.2003.

 

IV/24/17 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. Karel Cenek
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatel

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/24. RMČ 10.12.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku