Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 25.09.2017
  Svátek má Zlata, zítra Andrea

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/24. RMČ 10.12.2003

05.01.2004

Usnesení z IV/24. RMČ 10.12.2003

IV/24/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací TS Slatina, ZŠ Jihomoravské nám. 2, ZŠ Přemyslovo nám. 1, MŠ Jihomoravské nám. 5 a ŠJ Jihomoravské nám. 2 za období I. - IX. 2003.
b) Rozpočtové opatření č. 14/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 14/2003, kterým se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 1.695 tis. Kč, a to v příjmové části na 43 934 tis. Kč a ve výdajové části na 60.205 tis. Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 15/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 15/2003, kterým se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 319 tis. Kč a upravuje některé disproporce rozpočtu a skutečnosti. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 44.253 tis. Kč a výdaje na 60.524 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 15 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
d) MŠ Jihomoravské nám. 5 - zakoupení konvektomatu
d1) RMČ souhlasí se zakoupením konvektomatu pro potřeby kuchyně v MŠ Jihomoravské nám. 5.
d2) RMČ ukládá ředitelce MŠ pořídit konvektomat firmy MONTYCON gastro s.r.o. z finančních prostředků MŠ v ceně do 226 tis. Kč vč. DPH, s úhradou ve třech splátkách.
d3) RMČ ukládá právníkovi ÚMČ vypracovat návrh smlouvy o dílo na dodávku., montáž a zprovoznění zařízení, vč. zajištění zaškolení a návrhu kupní smlouvy na dodávku příslušenství a pověřuje ředitelku MŠ podpisem těchto smluv.
d4) RMČ souhlasí s převodem 70 tis. Kč z rezervního fondu MŠ do investičního fondu MŠ za účelem zakoupení konvektomatu.

 

IV/24/2 Bytový odbor
a) Výměna bytu Jarmila Malíková, Kroměřížská 9
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Jarmilou Malíkovou, Kroměřížská 9, 4+1, byt č.9 a pí Eliškou Ostrou Pellicova 2b, 2+1, byt č.31 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Eliškou Ostrou na dobu neurčitou.
b) Výměna bytu Stanislava Maršálková, Tilhonova 51
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi pí Stanislavou Maršálkovou, Tilhonova 51, 1+1, byt. č.1 - pí Naděždou Rybníčkovou, Fleischnerova 13, 1+1, byt č. 23, SBD Průkopník a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Naděždou Rybníčkovou na dobu neurčitou.
c) Plán hospodaření VHČ na rok 2004
c1) RMČ doporučuje ZMČ schválit plán hospodaření VHČ na r. 2004 s výnosy 20.914 tis. Kč a náklady 20.914 tis. Kč.
c2) RMČ ukládá vedení úřadu předložit radě do konce ledna 2004 přehled zadluženosti MČ.
d) Pronájem bytu č.10, Tilhonova 81 (nástavba)
RMČ schvaluje přidělení bytu č. 10 na ul. Tilhonova 81, po předchozím uzavření smlouvy o půjčce, Petře Vaculovičové, bytem Mikulčická 4, (trv. Pekařská 50) a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy se jmenovanou.
e) Regenerace panelového domu
RMČ ukládá BO zahájit investorskou a projekční přípravu na regeneraci panelových domů Dědická 14, 16, 18 a Dědická 1, 3, 5.
f) Směna bytů Ladislav Vychodil, Petr Matula, Anna Kosová, Michal Pazdera
RMČ souhlasí s výměnou bytů mezi p. Annou Kosovou, Rousínovská 12, p. Ladislavem Vychodilem, Vsetínská 16, Petrem Matulou, Vltavská 11 a Michalem Pazderou, Sv. Čecha 79 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Vychodilem na dobu neurčitou.

 

IV/24/3 Hospodaření s majetkem
a) Prominutí části nájemného za zahrádku - Miroslav Jochman, Vlnitá 3
RMČ promíjí část nájemného za zahrádku za r. 2003 ve výši 570,- Kč p. Miroslavu Jochmanovi, Vlnitá 13, Brno.
b) Pronájem části pozemku p.č. 1571 - manželé Kozubíkovi, Dědická 30
RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1571 o výměře 140 m2 od 1.1.2004 na dobu do 31.12.2004 za cenu 4,- Kč/m2 /rok manželům Kozubíkovým, Dědická 30, Brno.
c) Zahájení ÚŘ na prodejnu PLUS DISCOUNT při ul. Hviezdoslavova/Tilhonova
RMČ nemá námitek k zahájení územního řízení na umístění prodejny PLUS DISCOUNT při ul. Hviezdoslavova/Tilhonova.
d) Dostavba Přemyslova náměstí
RMČ doporučuje ZMČ rozšířit záměr "Dostavby Přemyslova náměstí" o možnost využití stávajících objektů.
e) Prodej pozemků p.č. 915, 1481/2, 1481/18 a části pozemku p.č. 888
e1) RMČ souhlasí s prodejem pozemků p.č. 915, p.č. 1481/2, p.č. 1481/18 a části pozemku p.č. 888 společnosti Arch. Design - Ateliér DoS, s.r.o. za účelem výstavby prodejny potravin vč. zázemí objektu a parkovacích míst za podmínky zvýšení plochy zeleně.
e2) RMČ ukládá MO informovat nájemce zahrádek na dotčených pozemcích, že MČ dala souhlas s prodejem těchto pozemků.

 

IV/24/4 Inventarizace hospodářských prostředků
a) Směrnice upravující postup při vyřazování majetku vedeného v majetkové a účetní evidenci ÚMČ
RMČ schvaluje Směrnici tajemnice č. 2/2003 upravující postup při vyřazování majetku vedeného v majetkové a účetní evidenci ÚMČ.
b) Jmenování likvidační komise
RMČ jmenuje likvidační komisi ve složení Bc. Stoklásková, Ing. Krupová, pí Holoubková, p. Čech a p. Rumpíková.

 

IV/24/5 Vyhodnocení nabídek výběrového řízení "Profylaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina"
RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "Profylaxe výpočetní techniky ÚMČ Brno-Slatina" ing. Zdeňka Havláska, Lísky 5, 624 00 Brno a a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

 

IV/24/6 "Aktuality o Slatině" - stanovení sazby za řádkovou inzerci
a) RMČ stanovuje pro řádkovou inzerci ve zpravodaji "Aktuality o Slatině" jako základní jednotku řádek o šíři 5,7 cm se sazbami:
Komerční inzerce: 30,-Kč/řádek, opakovaná 20,-Kč/řádek
Nekomerční inzerce:15,-Kč/řádek, opakovaná 12,-Kč/řádek
s účinností od 11.12.2003
b) RMČ ukládá VO zveřejnit jednotku a sazby pro řádkovou inzerci na úřední desce, na Internetu a v nejbližších "Aktualitách o Slatině".

 

IV/24/7 Návrh novely vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně
RMČ doporučuje ZMČ schválit omezení provozní doby na ulici Langrova následně:
Neděle až čtvrtek …………………do 22 hod.
Pátek a sobota ……………………do 24 hod.

 

IV/24/9 Návrh dodatku smlouvy společnosti ERDING, s.r.o. na provoz energetického zařízení školní kotelny K 4
RMČ schvaluje dodatek smlouvy s fou ERDING, s.r.o. na provoz kotelny K 4 na další období do konce roku 2004 a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

 

IV/24/10 Návrh smlouvy se Stavoprojektou, s.r.o. na vypracování dokumentace
a) RMČ schvaluje návrh SoD předložený Stavoprojekta, s.r.o. na dodání projektové dokumentace pro stavebního povolení na akci "Regenerace panelového domu“.
b) RMČ pověřuje starostu dalším jednáním ve věci návrhu SoD předloženého Stavoprojektou, s.r.o. na dodávku projektové dokumentace na akci "Školské objekty Jihomoravské náměstí 2, 3, 4, 5 – realizace energetických úspor".

 

IV/24/11 Brno–Líšeň ulice Holzova vyústění kanalizace
RMČ ratifikuje dopis MO se souhlasným stanoviskem MČ ke studii zaústění dešťové kanalizace v ulici Podstránská zpracované projekcí JV Projekt Brno.

 

IV/24/12 Žádost o vybudování malého arboreta u panelového domu Mikulčická 7, 9, 11
RMČ souhlasí s vybudováním malého arboreta u obytného domu Mikulčická 7, 9, 11 za předpokladu, že bude MČ předložen projekt, jehož součástí bude vyjádření Technických služeb Brno - Slatina a Technického odboru - referátu ŽP.

 

IV/24/13 Program IV/7. zasedání ZMČ dne 18.12.2003
IV/7/1 Kontrola plnění usnesení
IV/7/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Návrh rozpočtu na r. 2004(IV/23/1c)
b) Žádost ZŠ Přemyslovo nám. 1 (IV/22/1a)
c) Rozpočtové opatření č. 13/2003 (IV/23/1b)
d) Rozpočtové opatření č. 14/2003 (IV/24/1b)
e) Rozpočtové opatření č. 15/2003(IV/24/1c)
f) Rozpočtové opatření č. 16/2003
IV/7/3 Bytový odbor
a) Plán hospodaření VHČ na rok 2004 (IV/24/2c)
IV/7/4 Změna ÚPmB - lokalita za školou (IV/22/10a)
IV/7/5 Návrh novely vyhlášky k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně (IV/24/7)
IV/7/6 Dostavba Přemyslova náměstí (IV/24/3d)
IV/7/7Výbory
a) Statut výborů ZMČ
b) Finanční výbor
c) Kontrolní výbor
IV/7/8 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská (IV/24/15)
IV/7/9 Interpelace
IV/7/10 Různé
a)Termíny zasedání ZMČ (IV/24/14)
IV/7/11 Závěr

 

IV/24/14 Termíny zasedání ZMČ a RMČ
a) RMČ stanovuje termíny zasedání v I. pololetí r. 2004 takto:
7.1., 21.1, 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 30.6.
b) RMČ doporučuje ZMČ stanovit si termíny zasedání v I. pololetí r. 2004 takto:
26.2., 22.4., 24.6.

 

IV/24/15 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
RMČ doporučuje ZMČ schválit pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská názvem Šlapanské náměstí.

 

Ing. Jíří NavrátilIng. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatinamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/24. RMČ 10.12.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku