Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 26.09.2017
  Svátek má Andrea, zítra Jonáš

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/27. RMČ 4.2.2004

11.02.2004

Zápis z IV/27. RMČ 4.2.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Čechová. 4-0-1
Program jednání byl doplněn o body:
IV/24/3b Výzva více zájemcům č. O/01/04
IV/24/8 Různé
a schválen. 5-0-0

 

IV/27/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a) Přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12.2003
Po diskuzi byl návrh na usnesení schválen. 5-0-0
Na jednání se dostavil p. Cenek.
b) Změna obecně závazné vyhlášky m. Brna č. 8/1994
Po ústním upřesnění byl návrh na usnesení přijat bez další diskuze. 6-0-0
c) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2 o čerpání fondu rezerv
Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0
d) Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků
Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0

 

IV/27/2 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18"
Úvodem předložil ing. Zůbek zprávu o provedeném průzkumu mezi nájemníky domu o možnosti zvýšení nájemného v souvislosti s provedenou regenerací.
Poté se rozproudila diskuze, která se týkala především způsobu zajištění financování regenerace. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že stavba se bude realizovat za podmínky, že MČ obdrží dotace, půjčku i příspěvek.
Návrhy na usnesení byly přijaty. 6-0-0
b) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5"
Bod byl projednáván společně s předchozím bodem.
Návrhy na usnesení byly přijaty. 6-0-0
c) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Nástavba bytového domu Vlnitá 5, 7"
Ing. Zůbka doplnil p. starosta. Podotkl, že MČ obdržela dotaci od MMR na žádost, která byla podána již v minulém volebním období, je tedy poskytnuta podle "starých pravidel".
P. Čech upozorňuje na to, že se musí upravit přehled zadluženosti MČ k datu v návaznosti na obdrženou dotaci. Poté byly návrhy na usnesení přijaty. 6-0-0
d) Mandátní smlouva REVITAL GARANT, s.r.o.
Po krátké diskuzi byl návrh usnesení schválen. 4-0-2
e) Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken
Rada se seznámila s předloženým materiálem, z diskuze však vyplynulo, že je třeba předložit i návrh dodatku k nájemní smlouvě a ošetřit úpravu nájemného při následné regeneraci celého domu. Další projednávání tohoto bodu bylo proto ukončeno a BO byl požádán o doplnění.
f) Výzva více zájemcům č.01/04 "Regenerace bytového domu Dědická 14, 16, 18 Brno-Slatina".
Rada se seznámila návrhem na vypsání výběrového řízení a schválila text výzvy 6-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek 6-0-0
jmenovala komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek 6-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 6-0-0
g) Výzva více zájemcům č. 02/04 "Regenerace bytového domu Dědická 1, 3, 5 Brno-Slatina".
Rada se seznámila návrhem na vypsání výběrového řízení a schválila text výzvy 6-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek 6-0-0
jmenovala komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek 6-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 6-0-0
h) Výměna bytu Světlana Pochylá, Dědická 14, byt. č. 6, 1+1
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
ch) Podnájem v bytě - Klára Kinclová, Tilhonova 51
Po diskuzi nakonec rada s podnájmem souhlasila. 4-0-2
i) Pronájem nebytových prostor
Rada s návrhem na pronájem nebytových prostor souhlasila, z diskuze však vyplynul změna ceny nájmu a paušálu za el. proud. 6-0-0
Na jednání s dostavila p. Dostálová
j) Žádost o obnovení pokojného stavu - Jan Blažek, Tilhonova 87
Rada konstatuje, že ubouráním nepoužívaného komínu nedošlo k narušení pokojného stavu nájemníka, neboť ten měl vytápění bytu zajištěno etážovým topením, které instaloval se souhlasem MČ. Vzhledem k vybudování nástavby domu rada nesouhlasí s vytápěním tuhými palivy. 7-0-0

 

IV/27/3 Hospodaření s majetkem
a) Vyřazení movitých věcí z majetkové a účetní evidence
Rada s návrhy likvidační komise souhlasí, doporučuje však kinokřesla před prodejem nabídnout školským zařízením a část jich umístit v budovách ÚMČ. 7-0-0
b) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. O/01/04
Rada se seznámila návrhem na vypsání výběrového řízení a schválila text výzvy 7-0-0
stanovila termíny pro podání nabídek a otevírání obálek 7-0-0
jmenovala komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení a posouzení nabídek 7-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 7-0-0

 

IV/27/4 Zmírnění poplatků za povolení umístění předzahrádky před bistrem na Přemyslově nám. 22
Z diskuze vyplynulo, že rada se zmírněním poplatků za užívání veř. prostranství nesouhlasí s trvá na zpoplatnění podle platné vyhlášky. 7-0-0

 

IV/27/5 Zpráva o činnosti a výhled činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Starosta seznámil přítomné se zprávou hasičů o jejich činnosti a výhledu do r. 2008. Rada vzala zprávu na vědomí a požaduje po BO a TO ekonomicky vyhodnotit činnosti, které pro tyto odbory hasiči vykonávají a po VO informaci o výši odvodu MČ HZS, když v MČ nebude JSDH.

 

IV/27/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z bytové komise, která zasedala 26.1.2004.

 

IV/27/7 Kontrola plnění usnesení
Z důvodu nepřítomnosti tajemnice nebyla provedena.

 

IV/27/8 Různé
Starosta radě podal aktuální informace týkající se
a) Přemyslovo nám. 24/26
b) nabídce varovného informačního systému
c) zamýšleném svěření mokřadu na Černovických terasách do správy MČ
d) kauze, týkající se skácení stromu na místním hřbitově.
Dále radní vznesli dotaz na skácení vzrostlé túje u ZŠ na Jihomoravském náměstí.

 

Ing. Jiří NavrátilOlga Čechová
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/27. RMČ 4.2.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku