Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.08.2017
  Svátek má Sandra, zítra Bartoloměj

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/28. RMČ 18.2.2004

08.03.2004

Usnesení IV/28. RMČ 18.2.2004

IV/27/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Hospodaření školských příspěvkových organizací
a1) RMČ ukládá všem ředitelkám zřízených školských příspěvkových organizací dodržovat strukturu jimi naplánovaných nákladů dle rozpisu předloženého na ÚMČ.
a2) RMČ ukládá ředitelce ZŠ Jihomoravské nám. 2 rozepsat a zdůvodnit náklady r. 2003 na účtech 501.17, 501.19, 501.20,518.15 a 518.18 do 24. 2. 2004.
a3) RMČ ukládá ředitelce MŠ Jihomoravské nám. 5 zdůvodnit vysoké čerpání za telefony v r. 2003 do 24. 2. 2004.
a4) RMČ ukládá ředitelce MŠ Jihomoravské nám. 5 zajistit v r. 2004 pravidelné měsíční podrobné výpisy všech telefonů, a tyto čtvrtletně předkládat finančnímu výboru s termínem ihned.
b) Žádost ředitelky Jihomoravské nám. 5
b1) RMČ souhlasí s převodem prostředků potřebných na doplacení konvektomatu z rezervního do investičního fondu a s následným doplacením konvektomatu z investičního fondu.
b2) RMČ ukládá starostovi projednat s fi. Maláč Pavel otázku prodeje konvektomatu za cenu dohodnutou v prosinci 2003 (DPH ve výši 5%).
d) Rozpočtové opatření č. 1/2004
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 1/2004, které zvyšuje příjmy, financování a výdaje rozpočtu o dotaci do školství a převod Klubu důchodců. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 37.143 tis. Kč, financování - 1.822 tis. Kč a výdaje na 35.321 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 1 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.

 

IV/27/2 Hospodaření s majetkem
b) Prodloužení nájemní smlouvy - doc. Broda, Přemyslovo nám. 24/26
b1) RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 32/2003 doc. Jana Brody, Dědická 26, Brno do 30.6.2004 za paušál ve výši 400,- Kč/měsíc a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
b2) RMČ pověřuje MO prodlužováním nájemní smlouvy s ohledem na harmonogram výstavby v areálu Přemyslovo nám. 24/26.
c) Prodloužení nájemní smlouvy - p. Urbánková, Přemyslovo nám. 13
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 285/98 paní Zlatě Urbánkové, Pomezní 101, Brno do 30.9.2009 za roční nájem 27.250,- Kč + inflace a zálohy na služby ve výši 18.228,- Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
d) Pronájem pozemků p.č. 435/5 a 435/7 - sl. Hanzlíčková
RMČ souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 435/5 zahrada o výměře 456 m2 za 4,- Kč/m2/rok a 435/7 zastavěná plocha o výměře 16 m2 za 20,- Kč/m2/rok sl. Sylvě Hanzlíčkové, Bratislavská 5a, Brno za podmínky úhrady dluhu ve výši 6.160,-- Kč za p. Sochu, Burianovo nám. 12, Brno, ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
e) Pronájem pozemku p.č. 890/2 - p. Šiková
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 890/2 zahrada o výměře 285 m2 za cenu 3,- Kč/m2/ rok panu Václavu Šikovi, Kabátníkova 4, Brno, ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
f) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku - p. Čapková
f1) RMČ bere na vědomí ukončením nájemní smlouvy na pozemek p.č. 818/1 o výměře 350m2 dohodou ke dni 31.1.2004 navrženou manželkou po zemřelém nájemci p. Miloši Čapkovi, Dunajská 13, Brno.
f2) RMČ ukládá MO vyvěsit záměr pronájmu a přidělit zahrádku dle pořadníku.
g) Pronájem pozemku pod RD - manž. Sedláčkovi
RMČ nesouhlasí s pronájmem pozemku pod RD p.č. 52 o výměře 130 m2 manželům Sedláčkovým, Černovičky 45 z úrovně města Brna a ukládá majetkovému odboru požádat o svěření tohoto pozemku za účelem pronájmu.
h) Prodej pozemku p.č. 2952/5 - fi. ALIWI JAS s.r.o.
h1) RMČ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2952/5 pod objektem firmě ALIWI JAS, s.r.o., Špitálská 747, Slavkov u Brna.
h2) RMČ ukládá právníkovi úřadu vypracovat nájemní smlouvu na část pozemku 2952/5 a pozemky p.č. 2952/12 2952/13 s fi ALIWI JAS s.r.o.
ch) Vyjádření k akci "Obchodně - administrativní objekt I-center"
RMČ souhlasí s výstavbou budovy "Obchodně - administrativní objekt I-center" na ul. Hviezdoslavova za podmínky dodržení úpravy zeleně podél 103 m dlouhé stěny.
i) Prodej pozemku p.č. 1071/50
RMČ nadále trvá na svém usnesení ze dne 7.1.2004 a nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1071/50 v k.ú. Slatina, neboť se jedná o strategický pozemek pro rozvoj MČ.
j) Dostavba Přemyslova náměstí - zrušení svěření pozemků p.č. 1585 a části 1586 MČ za účelem pronájmu
RMČ schvaluje záměr zrušení svěření pozemků p.č. 1585 a části 1586 v souladu s novým geometrickým plánem.
k) Prodej pozemku p.č. 2277/50 - JME, a.s.
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2277/50 o výměře 4 m2 Jihomoravské energetice, a.s. Lidická 36 Brno.

 

IV/28/3 Bytový odbor
a) Pořadník na přidělení obecního bytu na r.2003 -Kamila Velanová, Přemyslovo nám.1
RMČ vyjímá pí. Kamilu Velanovou, Přemyslovo nám.15 z pořadníku na obecní byt na r.2003, žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o obecní byt.
b) Výzva více zájemcům 03/04 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17 a Rousínovská 19, 21, 23 v Brně-Slatině".
b1) RMČ podle § 49 zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění výběrové řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7, 9, 11, Rousínovská 13, 15, 17 a Rousínovská 19, 21, 23 v Brně-Slatině" a schvaluje text výzvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
b2) RMČ stanovuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek na 16.3.2004 v 9.00 hod.
b3) RMČ jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek: Ing. Keberle, Bc. Stoklásková, Ing. Krupová, Ing. Machová, Ing. Zůbek . Náhradníci: Ing. Cenek, dr. Janků, Ing. Veselý
b4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
KNECHT Instalo, V aleji 46, 620 00 Brno
OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno
PROGIS, s.r.o., Jeronýmova 23, 618 00 Brno
c) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 34
c1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru p. Radkovi Hájkovi v domě Rousínovská č. 34 na dobu určitou do 28.2.2005 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
c2) RMČ schvaluje cenu nájmu za nebytový prostor ve výši 150,-Kč/m2 /rok. a paušál za elektřinu 30,-Kč/měs.
d) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 29
d1) RMČ schvaluje pronájem nebytového prostoru v domě Rousínovská 29 p. Renatě Zounkové na dobu určitou do 30.6.2006 za účelem využití jako denní místnost ke stávající provozovně.
d2) RMČ schvaluje cenu nájmu denní místnosti na 350,- Kč/m2 /rok, paušál za elektřinu 60,-Kč/měs.
g) Pořadník na přidělení obecního bytu pro r. 2004
RMČ schvaluje níže uvedený pořadník na přidělení obecního bytu pro r.2004:
1. Hana Böhmová, Langrova 1, Slatina
2. Andrea Vlasatá, Prostějovská 2, Slatina
3. Zdeňka Kneslová, Podnásepní 10, B.-střed
4. Dana Davidová, Táborská 194, Židenice
5. Martina Mimránková,Rousínovská 12, Slatina
6. Azylant (vyhl.4/96 MB) - RMČ schválí jmenovitě dodatečně
h) Výpověď z nájmu bytu - Luboš Cagaš, Tilhonova 61
RMČ ukládá BO vyzvat ve spolupráci s právníkem úřadu p. Luboše Cagaše, Tilhonova 61 k obnovení pokojného stavu.
ch) Výpověď z nájmu bytu - Vladimír Sedlák., Bučovická 9
RMČ ukládá BO vyzvat p. Sedláka, Bučovická 9 k podání vysvětlení ve věci vlastnictví bytu na ul. Dědická 26.
i) Výpověď z nájmu bytu - Miroslav Jarý, Mikulčická 8
RMČ ukládá BO vyzvat ve spolupráci s právníkem úřadu p. Miroslava Jarého, Mikulčická 8 k obnovení pokojného stavu.
j) Pronájem nebytového prostoru - družstvo
j1) RMČ schvaluje pronájem místnosti (býv. PBH) v suterénu domu Bučovická 17 "Bytovému družstvu Bučovická 17" na dobu určitou - do data prodeje domů.
j2) Cena nájmu se stanovuje za symbolickou cenu 1,-Kč/m2 /měs., paušál za elektřinu činí 30,-Kč/měs.
k) Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken
RMČ schvaluje "Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken", které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení, která je uložena na BO.

 

IV/28/4 Prominutí místních poplatků ze vstupného
RMČ souhlasí s prominutím místních poplatků ze vstupného na akce pořádané Klubem důchodců Slatina a Divadelním souborem J.K. Tyla v roce 2004.

 

IV/28/5 Pojmenování nově vznikající ulice a náměstí
a) RMČ doporučuje ZMČ vybrat název pro nově vznikající náměstí z těchto možností : Polňačky, Šlapanské, Čechovo.
b) RMČ doporučuje ZMČ schválit název pro nově vznikající ulici: Kellnerova.

 

IV/28/7 Letecký den v Tuřanech
RMČ pověřuje starostu jednáním s představiteli Jihomoravského kraje o podmínkách uspořádání mezinárodního leteckého dne, které budou minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a bydlení ve Slatině.

 

IV/28/8 Vlajka pro Tibet
RMČ Brno neschvaluje vyvěšení vlajky k 45. výročí povstání v Tibetu na budově Radnice Budínská ulice 2.

 

IV/28/11 Program 8. zasedání ZMČ
IV/8/1 Kontrola plnění usnesení
IV/8/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Přehled dlouhodobých závazků MČ k 31.12. 2003 (IV/27/1a)
b) Rozpočtové opatření č. 1/2004 (IV/22/1d)
IV/8/3 Bytový odbor
a) FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 14,16,18" (IV/27/2a)
b) FBVmB, příspěvek a půjčka "Regenerace panelového domu Dědická 1, 3, 5" (IV/27/2b)
c) FBVmB, příspěvek a půjčka, "Nástavba bytového domu Vlnitá 5, 7"(IV/27/2c)
IV/8/4 Hospodaření s majetkem
a) Výměna pozemků p.č.1595/3 a p.č. 1592/2 (IV/26/2g).
b) Změna ÚPmB při ul. Hviezdoslavova (IV/26/2h)
IV/8/5 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
IV/8/6 Pojmenování nově vznikající ulice a náměstí (IV/28/15)
IV/8/7 Interpelace
IV/8/8 Různé
IV/8/9 Závěr

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/28. RMČ 18.2.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku