Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.08.2017
  Svátek má Bohuslav, zítra Sandra

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/28. RMČ 18.2.2004

08.03.2004

Zápis z IV/28. RMČ 18.2.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byla zvolen p. Skolková. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/28/1d) Rozpočtové opatření č. 1/2004
IV/28/2k) Prodej pozemku p.č. 2277/50 - JME a.s.
a schválen 4-0-0

 

IV/27/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila p. Wiesnerová
a) Hospodaření školských příspěvkových organizací
Po krátké diskuzi byla navrhovaná usnesení přijata takto:
a1) 5-0-1
a2) 6-0-0
a3) 6-0-0
a4) 6-0-0
b) Žádost ředitelky Jihomoravské nám. 5
Návrh na usnesení byl přijat. 6-0-0
Z další diskuze týkající se ceny konvektomatu však vyplynul další návrh na usnesení, který rada rovněž přijala. 6-0-0
c) Změna ukazatelů hospodaření Technických služeb Brno - Slatina
P. Cenek podotkl, že by rada měla vycházet z reálných možností TS. P. Wiesnerová podotkla, že ekonomická analýza TS byla povedena v roce 2002. Po diskuzi se radní shodli na tom, že jim bude tato analýza předána a k projednávání tohoto bodu se vrátí až poté, co se s ní seznámí.
d) Rozpočtové opatření č. 1/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 6-0-0

 

IV/27/2 Hospodaření s majetkem - předložila ing. Rotreklová
a) Žádost OTS MMB o vyslovení souhlasu s navrhovaným řešením na úpravu a opravu veřejného osvětlení
Na základě požadavku předsedy osadního výboru Černovičky byla provedena za účasti OTS MMB a TSB kontrola provozuschopnosti veřejného osvětlení na chodnících vedoucích z ul. Podstránské do Juliánova, na obslužné komunikaci vedoucí z ul. Stránské k zadní bráně Zetoru a veřejného osvětlení obslužné komunikace v úseku od podchodu dálničního přivaděče (V Nové čtvrti ) po cestu vedoucí k vodárně. V tomto úseku se nachází velmi poničené stožáry VO, bez osvětlovacích těles, ze stožárů trčí kabely. K vyjádření souhlasu s navrhovaným způsobem řešení situace se však rada chce seznámit i s revizní zprávou, s tím, zda se musí rekonstruovat i vedení, případně zda by se nedaly využít stožáry z ul. Tuřanka , kde probíhá výstavba. Stanovisko rada zaujme až poté.
b) Prodloužení nájemní smlouvy - doc. Broda, Přemyslovo nám. 24/26
Návrhy na usnesení byly jednomyslně přijaty bez další diskuze. 6-0-0
c) Prodloužení nájemní smlouvy - p. Urbánková, Přemyslovo nám. 13
Návrh na usnesení byl jednomyslně přijat bez další diskuze. 6-0-0
d) Pronájem pozemků p.č. 435/5 a 435/7 - sl. Hanzlíčková
Po zodpovězení dotazu byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0
e) Pronájem pozemku p.č. 890/2 - p. Šiková
Návrh na usnesení byl přijat. 6-0-0
Rada doporučuje MO zajistit prohlášení p. Šika o odstoupení od NS.
f) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku - p. Čapková
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
g) Pronájem pozemku pod RD - manž. Sedláčkovi
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
h) Prodej pozemku p.č. 2952/5 - fi. ALIWI JAS s.r.o.
Ing. Rotreklová doplnila aktuální informace (f. ALIWI JAS kontaktovala ÚMČ a vstupuje do práv vyplývajících z nájemní smlouvy na pozemek 2952/5). Z další diskuze pak vyplynulo, že rada souhlasí s prodejem pozemku pod objektem a trvá na pronájmu ostatní plochy. V tomto duchu přijala i usnesení. 5-0-1
ch) Vyjádření k akci „Obchodně - administrativní objekt I-center“
Rada nemá k navrhované akci zásadních připomínek. Doporučuje stavebnímu úřadu přizvat jako účastníky stavebního řízení i majitele přilehlých obytných domů. 4-0-2
i) Prodej pozemku p.č. 1071/50
RMČ bez další diskuze trvá na svém usnesení a nesouhlasí se záměrem prodeje tohoto pozemku. 6-0-0
j) Dostavba Přemyslova náměstí - zrušení svěření pozemků p.č. 1585 a části 1586 MČ za účelem pronájmu
Bod předložil p. starosta. Obsáhle zdůvodnil záměr „odsvěření“ pozemků. Hlavním důvodem je větší možnost zajištění investora. Po obsáhlé diskuzi byl nakonec záměr zrušení svěření pozemků schválen. 4-1-1
k) Prodej pozemku p.č. 2277/50 - JME a.s.
Rada navrhované usnesení schválila. 6-0-0

 

IV/28/3 Bytový odbor - předložil ing. Zůbek
a) Pořadník na přidělení obecního bytu na r.2003 -Kamila Velanová, Přemyslovo nám.1
Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 5-0-1
Na jednání se dostavila p. Dostálová.
b) Výzva více zájemcům 03/04 „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 7,9,11, Rousínovská 13,15,17, Rousínovská 19,21,23, Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně-Slatině“.
Vzhledem k zadluženosti MČ se rada rozhodla rekonstrukci ZTI provést pouze ve 3 domech a to na Rousínovské 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 a 23.
Schválila proto upravený text výzvy. 7-0-0
Stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek. 7-0-0
Jmenovala společnou komisi a náhradníky členů. 7-0-0
a schválila seznam obesílaných firem. 7-0-0
c) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 34
Navrhované usnesení bylo přijato bez diskuze. 7-0-0
d) Pronájem nebytového prostoru - Rousínovská 29
Rada v diskuzi stanovila dobu pronájmu a výši nájmu a poté usnesení přijala. 7-0-0
e) Informace o plnění IV/23/2h) usnesení RMČ
Rada vzala na vědomí informaci o akceptaci zvýšení nájmu z důvodu provedené regenerace domu:
Bučovická 14,16,18 - navýšení nájmu po zateplení objektu akceptovalo 31 nájemníků. Pouze 1 nájemce - Ing. Josef Hruška, B 16, 3+1 - zvýšení odmítl.
f) Průzkum Dědická 14,16,18 a Dědická 1,3,5
Dále rada vzala na vědomí informaci o provedeném průzkumu o možnosti zvýšení nájmu z důvodu regenerace mezi nájemníky shora uvedených domů:
Nájemníci byli osloveni, formou návratky do 31.1.t.r., zda by souhlasili se zvýšením nájmu o 10,-Kč/m2>/měs.
důmpočet bytů   pro proti vráceno návratek
Dědická 14,16,183231 1 (s výhradou)32
Dědická 1,3,524 15 4 19
g) Pořadník na přidělení obecního bytu pro r. 2004
P. tajemnice doplnila předložený materiál o písemné vyjádření sociálního odboru k navrhovanému pořadníku na byt. Rada nakonec po diskuzi zařadila na 5. místo pořadníku místo p. Grycové p. Martinu Mimránkovou a takto upravený pořadník schválila. 6-0-0
h) Výpověď z nájmu bytu - Luboš Cagaš, Tilhonova 61
Rada v diskuzi hledala způsob řešení vzniklé situace. Uložila BO vyzvat p. Luboš Cagaše k obnovení pokojného stavu a vyvolat s ním osobní jednání s upozorněním na možnost výpovědi nájemního vztahu k bytu. 6-0-1
ch) Výpověď z nájmu bytu - Vladimír Sedlák., Bučovická 9
Z diskuze vyplynulo, že rada nesouhlasí s navrhovaným usnesením. Uložila BO vyzvat p. Sedláka k podání vysvětlení ve věci vlastnictví bytu. 6-0-1
i) Výpověď z nájmu bytu - Miroslav Jarý, Mikulčická 8
Rada v diskuzi hledala způsob řešení vzniklé situace. Uložila BO vyzvat p. Miroslava Jarého k obnovení pokojného stavu a vyvolat s ním osobní jednání s upozorněním na možnost výpovědi nájemního vztahu k bytu. 6-0-1
j) Pronájem nebytového prostoru - družstvo
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
k) Zásady pro poskytnutí příspěvku na výměnu plastových oken
Bod byl přeložen z minulého jednání rady. Byl doplněn o další požadované údaje. Rada předložené zásady na poskytnutí přípěvku schválila. 7-0-0

 

IV/28/4 Prominutí místních poplatků ze vstupného
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/28/5 Pojmenování nově vznikající ulice a náměstí
Rada se shodla na pojmenování ulice Kellnerova. 6-0-1
a doporučila ZMČ vybrat pojmenování náměstí ze třech názvů. 7-0-0

 

IV/28/6 Optimalizace ZŠ a MŠ ve Slatině
Písemný materiál předložil p. místostarosta, na zasedání ho ústně doplnil. K písemnému materiálu předložila přímo na zasedání písemné stanovisko i p. Skolková. Po diskuzi nad těmito materiály se rada shodla na tom, že se jedná o vstupní informace pro zahájení jednání ve věci optimalizace školství ve Slatině.

 

IV/28/7 Letecký den v Tuřanech
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/28/8 Vlajka pro Tibet
Po krátké diskuzi se rada shodla na tom, že s vyvěšením vlajky nesouhlasí. 7-0-0

 

IV/28/9 Komise
Rada vzala na vědomí, že komise zasedaly takto: pro rozvoj 2.2., bytová 9.2. a majetková 10.2. Závěry z jednání komisí byly projednány jako samostatné body.

 

IV/28/10 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/28/11 Program 8. zasedání ZMČ
program zasedání ZMČ byl jednomyslně schválen. 7-0-0

 

IV/28/12 Různé
Státní dotace 2004 panelového sídliště – informace
P. místostarosta podal radě informaci o podmínkách získání dotace v roce 2004.

 

Ing. Jiří NavrátilMgr. Helena Skolková
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/28. RMČ 18.2.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku