Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 19.08.2017
  Svátek má Ludvík, zítra Bernard

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy ZMČ) ► Zápis z IV/9. ZMČ 22.4.2004

10.05.2004

Zápis z IV/9. ZMČ 22.4.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.

 

Sčitateli hlasování byli zvoleni: pí Stehlíková a p. Nos. 11-0-2
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ondřík 14-0-1
a p. Fiala. 14-0-0

 

Před schválením programu podal p. Weinlich písemnou interpelaci na RMČ.
Předložený program zasedání byl schválen. 15-0-0

 

IV/9/1 Kontrola plnění usnesení
Předložila pí tajemnice. ZMČ vzalo zprávu na vědomí.

 

IV/9/2Hospodaření s rozpočtem
a) Vyřazení nedokončených investic
Bod předložila pí Wiesnerová. P. Weinlich vznesl dotaz týkající se vyřazení nedokončených investic vztahujících se k zeleni. Vzhledem k nejasné odpovědi navrhl zatím z účtu nedokončených investic investice týkající se zeleně nevyřazovat. 14-0-1
Na jednání se dostavil p. Ides.
b) Závěrečný účet MČ za rok 2003
Bod předložila pí Wiesnerová, zodpověděla dotaz pí Motáčkové a poté byl bez další diskuze návrh usnesení přijat. 14-0-2
c) Hospodářský výsledek MŠ Jihomoravské nám. 5 za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 16-0-0
Na jednání se dostavil p. Čech.
d) Hospodářský výsledek ZŠ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
e) Hospodářský výsledek ZŠ Přemyslovo nám. 1 za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
f) Hospodářský výsledek ŠJ Jihomoravské nám. 2 za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
g) Hospodářský výsledek TS Slatina za r. 2003
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
h) Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na r. 2005-2009
Bod předložila pí Wiesnerová, doplnil p. starosta. P. Musil vznesl připomínku k rozpočtovému výhledu v tom smyslu, že nesouhlasí se snižováním příspěvku našim PO, zejména školám. P. starosta na připomínku reagoval. Poté byl návrh usnesení přijat. 16-0-1
ch) Rozpočtové opatření č. 3/2004
Bod předložila pí Wiesnerová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
i) Jmenování pracovní skupiny pro přiznání veřejné finanční podpory
Bod předložila pí Hodaňová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
j) Vyúčtování veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
Bod předložila pí Hodaňová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0
k) Schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu č. 2004
Bod předložila pí Hodaňová. Návrh usnesení byl přijat bez diskuze. 17-0-0

 

IV/9/3 Bytový odbor
a) Uvolněný byt - Rousínovská 26
Bod předložil p. Zůbek. Nad předloženým materiálem se rozproudila rozsáhlá diskuze. P. Weinlich podotkl, že se jedná o zásadní otázku, jakou cestou se bude MČ při pronajímání bytů ubírat. P. Musil konstatoval, že fakticky jde o prodej bytu. P. starosta předložil další návrh usnesení, na základě kterého by RMČ zpracovala zásady pro přidělování bytů v MČ, na kterých vázne pohledávka MČ. V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavil p. Janiš, p. Musil požádal o 5 min. přestávku na jednání politického klubu KSČM. Poté se hlasovalo o návrhu p. starosty. 15-2-1
Původně předložený návrh usnesení byl rovněž přijat. 12-5-1
b) Uvolněný byt - Bučovická 7
Bod předložil p. Zůbek. Pí Motáčková: o navrhovaném usnesení nemůže hlasovat, pokud nebudou stanovena jasná pravidla pro přidělování bytů, na kterých vázne pohledávka MČ. Pí Janíčková podporuje stanovisko pí Motáčkové. Jednání opustil p. Vrzal. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 7-5-4
Pí Dostálová žádá o přerušení jednání za účelem porady předsedů politických klubů.
Po přestávce sděluje stanovisko předsedů politických klubů: navrhují anulovat hlasování v bodě 9/3a, jmenovat komisi pro vypracování zásad pro přidělování bytů a tyto předložit na nejbližším, popř. i mimořádném zasedání ZMČ.
Hlasování o anulaci hlasování v bodě 9/3a. 14-1-0
Hlasování o anulaci hlasování v bodě 9/3b 15-1-0
Hlasování o vypracování a předložení zásad. 14-0-0
c) Vývoj dluhů za r. 2003 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ dne 24.6.1999"
Bod předložil p. Zůbek. Z diskuze mimo jiné vyplynulo, že materiál má být zpracován a údaje uváděny vždy k datu 31.12.. P. Fiala požadoval, aby na příštím zasedání byl předložen přehled dluhů k 31.12.2003.
Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí.
Z jednání odešel p. Cenek.

 

IV/9/4 Výbory
a) Finanční výbor
O jednáních finančního výboru informoval předseda výboru p. Musil. Předložený návrh FV týkající se provozování kotelny K4 byl přijat. 16-0-0
b) Kontrolní výbor
Předseda výboru p. Ondřík podal informaci o závěrech z jednání KV. Zastupitelstvo uložilo KV na základě jejich podnětu prověřit zajištění zimní údržby TS v návaznosti na harmonogram údržby a kontrolu zabezpečení objektu. 16-0-0
Vzhledem k podané stížnosti na nesprávný postup MČ při dispozici s pozemky p.č. 813 -819 při ul. Hviezdoslavova podal p. starosta zastupitelstvu návrh usnesení, kterým žádá KV o prošetření postupu MČ při dispozici s pozemky p.č. 813-819. 16-0-0

 

IV/9/5 Interpelace
P. Weinlich seznámil přítomné se svou interpelací, která se týká rozdílného nájemného v bytech MČ.

 

IV/9/6 Různé
P. starosta informoval členy ZMČ o tom, že
- se dne 29.4. uskutečnění Hovory se starostou a vyzval přítomné k účasti na nich.
- o získání dotace města Brna ve výši 5 mil. Kč na dostavbu Přemyslova náměstí a podání žádosti MČ na m Brno o svěření inženýrské činnosti na tuto investiční akci.
- MČ obdržela dotaci z města Brna na realizaci závěrů energetického auditu na školských zařízeních na Jihomoravském náměstí
- jménem MČ požaduje zpracovaní EIA na záměr firmy CTP Projekt Invest, spol. s r.o. a AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Dále předal zastupitelům otevřený dopis ak. malíře Petra Šmahy týkající se dostavby Přemyslova náměstí. Zastupitelé vzali obsah dopisu na vědomí jako jeden z mnoha názorů na dostavbu.

 

IV/9/7 Závěr
Jednání bylo v 21.00 hod ukončeno.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. Karel FialaBc. Ivan Ondřík
starostaověřovatelověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/9. ZMČ 22.4.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku