Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 25.09.2017
  Svátek má Zlata, zítra Andrea

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/35. RMČ 26.5.2004

11.06.2004

Zápis z IV/35. RMČ 26.5.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek. 5-0-2
Program jednání byl doplněn o body:
IV/35/1/c) Rozpočtové opatření č. 5/2004
IV/35/2/j) Prodej části pozemku p.č. 1009/1
IV/35/7/
b) Žádost agentury Vendulka
c) Pověření ředitelce ZŠ Jihomoravské nám. 2
d) Prohlášení náhradníka členem ZMČ
e) Otevření kožní ambulance
a schválen 7-0-0

 

IV/35/1 Hospodaření s rozpočtem - předložila pí Wiesnerová
a) Rozpočtové opatření č. 6/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 7/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 5/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0

 

IV/35/2 Hospodaření s majetkem - předložila Ing. Rotreklová
a) Prodej pozemků - Bytové družstvo Strážnická 2, 4, 6
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
b) Prodej pozemků - FIBIZ, s.r.o., Cejl 79a, Brno
Jedná se o žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1586 a části pozemku p.č. 1588 a žádost o dočasný pronájem části pozemku p.č. 1586.
K oběma žádostem proběhla rozsáhlá diskuze. Rada s prodejem pozemků souhlasí, avšak až po kolaudaci objektu, který zde FIBIZ s.r.o. staví. P. Čech s prodejem pozemků nesouhlasí. 5-0-1
S pronájmem části pozemku p.č. 1586 a 1588 rada vyslovila souhlas. 5-0-1
c) Bezplatné převedení kinokřesel - Český svaz chovatelů
Na jednání rady byla předložena ještě žádost o doprodej 60-100 ks těchto křesel a to MO KDU-ČSL Černá Pole - Lesná. Rada dává před bezplatným převodem přednost prodeji těchto křesel a stanoví minimální cenu 80,- Kč za kus. MO projedná prodej křesel s oběma zájemci a stanovisko sdělí radě.
d) Vyjádření k akci „ Brno-Přemyslovo nám. - rekonstrukce nn“ - JME Brno
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
e) Vyjádření k akci „ Brno-Slatina, Podstránská - rekonstrukce nn“ - JME Brno
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
f) Prodej pozemků - p. Smyček, Ečerova 15, Brno
Z diskuze vyplynul nový návrh na usnesení, a to podmíněný souhlas s prodejem. 7-0-0
g) Prodej pozemku - manželé Kozubíkovi
Pozemek je zatím určen pro případné přemístění střediska SSO. Rada se proto zatím k žádosti o prodej části tohoto pozemku nevyjádřila a žádá komisi pro rozvoj MČ o vytipování jiného vhodného pozemku pro přemístění SSO. Po stanovisku komise se rada k žádosti vrátí.
h) Výzva více zájemcům č. O/02/04 „Nástavby bytového domu Vlnitá 5,7 v Brně - Slatině“
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 7-0-0
ch) Soupis provedených prací na objektu “Kino Beseda“
Na základě ustanovení článek VII, odst. 2 a 3 nájemní smlouvy č. 30/2003 ze dne 10.6.2003 předložil pan Vít Šťastný soupis provedených prací na objektu kina Beseda. Rada uložila MO prověřit tento soupis prací a posoudit ho z hlediska zhodnocení objektu. 7-0-0
Dále souhlasila s pronájmem části pozemku p. Šťastnému za účelem zřízení letní zahrádky a uložila MO prověřit nájemní vztahy k pozemku p.č. 1777/0. 7-0-0
i) Pronájem nebytových prostor - Přemyslovo nám. 24/26
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
j) Žádost o prodej části pozemku - AB AUTO Brno, spol. s r.o.
Vzhledem k tomu, že se k žádosti nevyjadřovala komise pro rozvoj MČ ani MaKo, byla další projednávání žádosti staženo z programu jednání.

 

IV/35/3 Bytový odbor - předložil Ing. Zůbek
a) Výzva více zájemcům 01/04 „Regenerace bytového domu Dědická 14,16,18, Brno-Slatina“
Se zprávami z jednání komise se rada seznámila na minulém zasedání ZMČ. Vzhledem k tomu že se vyjasnilo financování stavby, s návrhem usnesení vyslovila rada souhlas. -0-0
b) Výzva více zájemcům 02/04 „Regenerace bytového domu Dědická 1,3,5, Brno-Slatina“
Vzhledem k tomu, že MČ neobdržela všechny požadované dotace a stavba není finančně kryta, ruší rada toto výběrové řízení. 6-0-1
c) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 7-0-0
d) Výměna bytu - Iveta Blahušová, Rousínovská 11
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-1
e) Pronájem nebytového prostoru - Zdeněk a Blanka Kořízkovi, Rousínovská 15
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-1
f) Prominutí penále - Jan Vejrosta, Bučovická 11
Po obsáhlé diskuzi nakonec rada doporučila ZMČ, aby bylo upuštěno od vymáhání penále a penále bylo prominuto. 6-0-1
g) Výzva více zájemcům č.04/04 „Rekonstrukce ZTI bytových domů Rousínovská 25,27,29 a Prostějovská 1,3,5 v Brně-Slatině“
Návrhy na usnesení byly přijaty bez diskuze. 6-0-1

 

Z jednání se vzdálila p. Skolková.

 

IV/35/4 "Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice-Tuřany"
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0

 

IV/35/5 Smlouva o nájmu pozemku č. PN 1/2004 - písemně předložil JUDr. Janků
Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem. 6-0-0

 

IV/35/6 Komise
Rada vzala na vědomí zápisy z jednání komisí: majetkové ze dne 11.5. a bytové ze dne 17.5. Na jednání byla předložen návrh předsedkyně bytové komise na dočasné pozastavení členství nebo odvolání p. Dokoupila z funkce člena bytové komise z důvodu jeho podjatosti. Rada p. Dokoupila z funkce člena bytové komise odvolala. 6-0-1

 

IV/35/7 Různé
a) Postup přípravy a realizace stavby Dostavba Přemyslova náměstí
P. starosta podal ústní informace o:
1) Svěření inženýrské činnosti na realizaci stavby Dostavba Přemyslova náměstí (DPn)
2) Dopis občanského sdružení ze dne 17.5.2004
3) Rozpočtové opatření města Brna na financování stavby DPn
4) Vyvěšení záměru o pronájmu nebo prodeji pozemků na výstavbu 3. etapy DPn
b) Žádost agentury Vendulka
Žádost nebyla pro neúplnost projednávána.
c) Pověření ředitelky ZŠ Jihomoravské nám. 2
Rada pověřila p. ředitelku uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nevyužitých učeben a ostatních prostor ZUŠ Smetanova 8, 602 00 Brno. 7-0-0
d) Prohlášení náhradníka členem ZMČ
P. starosta obdržel od p. Miroslava Nose písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva MČ. Vzhledem k tomu prohlásila rada členem ZMČ prvního náhradníka z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů - Za všestranný rozvoj Slatiny. 7-0-0
e) Otevření kožní ambulance
P. Čech informoval radu, že dne 24.6.2004 bude v 17.00 hod slavnostně otevřena kožní ambulance MUDr. Janíčkové na ul. Matlachova.

 

IV/35/ Kontrola plnění usnesení
Nebyla provedena.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. Karel Cenek
starostaověřovatel zápisu

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/35. RMČ 26.5.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku