Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.09.2017
  Svátek má Berta, zítra Jaromír

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy ZMČ) ► Zápis z IV/10. ZMČ 24.6.2004

02.07.2004

Zápis z IV/10. ZMČ 24.6.2004

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni: dle prezenční listiny.
Sčitateli hlasování byli zvoleni p. Ondřík a p. Socha. 17-0-0
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Janiš a p. Cenek. 15-0-2
Program zasedání byl doplněn o body:
IV/10/3f ) Pracovní skupina pro přípravu rozpočtu na rok 2005
IV/10/10b) Dopis Petra Šmahy
a p. Weinlich podal interpelaci.
Poté byl program zasedání schválen. 15-0-3

 

IV/10/1 Slib člena zastupitelstva
Na úvod jednání složil nový člen zastupitelstva p. Evžen Šik slib člena zastupitelstva MČ a ujal se výkonu své funkce.

 

IV/10/2 Kontrola plnění usnesení
Pí tajemnice přednesla kontrolu plnění usnesení a konstatovala, že je zatím nesplněno usnesení přijaté pod bodem IV/9/4a) Finanční výbor, týkající se srovnání provozu kotelny K4 firmou Erding a MČ. ZMČ vzalo kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/10/3 Hospodaření s rozpočtem
Bod předložila p. Wiesnerová.
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 hlavní činnost
P. Wiesnerová upozornila na výdajovou část - školy jsou finančně vykryty na celé I. pololetí. P. Musil vznesl dotaz k prodeji části domu Bedřichovická 19. Odpověděl p. starosta. Dále se p. Musil ptal na prodej pozemků a jeho schvalování v orgánech MČ, i tento dotaz zodpověděl p starosta. Poté byl návrh na usnesení jednomyslně přijat. 19-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 6/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 7/2004
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila na jednání p. Dostálová.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-1
e) Rozpočtové opatření č. 8/2004
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
f) Pracovní skupina pro přípravu rozpočtu na rok 2005
P. starosta předložil zastupitelstvu návrh na zřízení pracovní skupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2005 a požádal jednotlivé politické kluby o jmenování svých zástupců do 31.7. 20-0-0

 

IV/10/4 Bytový odbor
Bod předložil ing. Zůbek.
a) Výsledky hospodaření VHČ za 1. čtvrtletí r. 2004
Ing. Zůbek upozornil ZMČ na to, že bude muset dojít k úpravě plánu tzv. „velkých oprav“ neboť některé akce byly podhodnoceny.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 20-0-0
b) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6
Pí Motáčková doplnila návrh na usnesení, který byl poté přijat. 19-1-0
c) Vzdání se práva a prominutí pohledávky
Předložený materiál ústně doplnil p. místostarosta. V diskuzi vystoupili p. Weinlich, p. Musil s dotazem, zda je připravena výměna bytu, p. Janíčková - kdo určil částku 80.000,- Kč., p. Šik - upozorňuje na důsledné vymáhání pohledávek. Poté se hlasovalo o návrhu usnesení, který byl přijat. 13-3-4
d) Pravidla pro přidělování obecních bytů
Po úvodním slovu ing. Zůbka vystoupil p. Musil, který předal k projednávanému bodu písemné stanovisko, které je součástí tohoto zápisu. Následovala obsáhlá diskuze. P. Weinlich konstatuje, že schválení pravidel představuje uzákonění prodeje bytů v MČ. Do diskuze, která se týkala hodnotících kritérií, sestavování pořadníku, utvoření pracovní skupiny pro vypracování těchto pravidel se dále zapojili p. starosta, p. Musil, p. Janiš, p. Cenek, p. Čech - podal návrh na doplnění textu pravidel, p. Šik podotýká, že se nejedná o pravidla pro přidělování obsazených bytů, ale o volné byty, na kterých vázne pohledávka na nájmu, příp. penále. P. Musil vznáší na starostu dotazy, které jsou rovněž součástí zápisu. P. starosta na ně písemně odpoví. P. Janíčková se ptá, zda by mohli dostat zastupitelé k dispozici seznam všech žadatelů o byt v MČ, p. Janiš by chtěl pro informaci schválený pořadník na byty. P. starosta: seznam žadatelů o byt a schválený pořadník zastupitelé obdrží. Poté dal p. starosta hlasovat o ukončení rozpravy. 13-0-4
Hlasování o návrhu p. Čecha na doplnění textu pravidel. 15-0-1
Text pravidel byl doplněn o text: „ZMČ v případě mimořádných a havarijních událostí má právo rozhodnout o změně pořadí, případně zrušit pořadník“.
Hlasování o předloženém návrhu usnesení. 11-3-3
Pravidla pro přidělování obecních bytů byla schválena.
Hlasování o návrhu usnesení p. Musila: ZMČ navrhuje RMČ, aby na svém nejbližším zasedání zrušila bytovou komisi RMČ Brno - Slatina. 6-11-3
Tento návrh nebyl přijat.

 

IV/10/5 Novely zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina
Bod uvedla p. tajemnice.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 19-0-1

 

IV/10/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
Bod uvedla p. tajemnice, zodpověděla dotaz p. Weinlicha na dopad zvýšení odměn na rozpočet MČ. Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuze. 13-2-5
Poté požádala ZMČ o určení, od kdy mají být vypláceny odměny p. Šikovi, novému členu ZMČ. Návrh, že od měsíce června v plné výši byl přijat. 13-0-6

 

IV/10/7 Dostavba Přemyslova náměstí - III. etapa
Bod předložil p. starosta. P. Musil se ptá na delegování členů do ve výběrových komisí. P. Weinlich doplnil návrh na usnesení v tom smyslu, že se jedná o jednu z možných variant dostavby Přemyslova náměstí. P. Šik upozorňuje na to, že zisk z prodeje pozemku nebude příjmem MČ, ale města. P. Čech se kloní k pronájmu pozemku, jeho názor podporuje i p. Šik a p. Vrzal. P. starosta informuje o jednání v této věci v komisi pro rozvoj MČ, požádal o doplnění p. Weinlicha. P. Musil podporuje jakoukoliv variantu dostavby, ale náměstí musí „ožít“. Poté se hlasovalo o doplněných návrzích na usnesení, které byly přijaty. 19-0-1
Z jednání odešla p. Stehlíková.

 

IV/10/8 Výbory
a) Finanční výbor
Zastupitelé obdrželi přímo na zasedání zápis z jednání výboru ze dne 16.6.2004.
ZMČ schválilo návrhy na usnesení předložené p. Musilem, předsedou FV, v návaznosti na zápis z jednání ZMČ dne 24.4.2004. 19-0-0
Z jednání odešel p. Vrzal.
b) Kontrolní výbor
P. Ondřík předložil zastupitelstvu ke schválení návrhy usnesení, které vzešly z jednání KV dne 19.5. a 15.6.2004. Všech pět návrhů bylo jednomyslně schváleno. 18-0-0

 

IV/10/9 Interpelace
Z jednání odešla p. Dostálová.
Zastupitelé obdrželi v materiálech interpelaci p. Musila, týkající se školství ve Slatině. P. Šik podporuje vytvoření koncepce rozvoje školství, je však potřeba zpracovat rozbor stávající situace. Informace o ZŠ Jihomoravské nám. podala p. Skolková. P. Musil požádal ve 20.45 o přerušení jednání ZMČ na 5 min za účelem porady klubu KSČM. Ve 20.50 jednání pokračovalo a p. Musil podal návrh na usnesení: ZMČ ukládá KV prověřit, zda pronájmy v budově ZŠ Jihomoravské nám. 2 jsou uskutečňovány v souladu se zřizovací listinou této příspěvkové organizace. Tento návrh byl přijat. 16-0-1
Poté podal p. starosta návrh na zřízení pracovní skupiny pro zpracování koncepce rozvoje školství a požádal o návrhy členů této komise. Návrh byl přijat. 17-0-0
Poté přednesl p. Weinlich interpelaci, kterou podal při zahájení jednání. P. starosta odpověděl, že interpelace bude vyřízena v souladu s jednacím řádem.
Z jednání odešla p. Motáčková.

 

IV/10/10 Různé
a) Harmonogram zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2004
Zastupitelé navržené termíny svých řádných zasedání schválili. 16-0-0
b) Dopis Petra Šmahy
Zastupitelé obdrželi kopii dopisu p. Šmahy, kterým reaguje na skutečnost, že jeho „otevřený dopis“ nebyl zveřejněn v Aktualitách. Zastupitelé nezaujali k tomuto dopisu žádné stanovisko.

 

IV/10/11 Závěr
Na závěr jednání proběhla diskuze s občany. P. Horák přednesl poznámky, týkající se dostavby Přemyslova náměstí. P. Máčelová se ptala na osud prodejny ovoce a zeleniny, otázku dodržování rychlosti na ul. Matlachova a Krejčího a upozornila, že se při velkých deštích zanáší kanalizace na ul. Hliník.
Zasedání ZMČ bylo ukončeno ve 21.15 hod.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. Karel CenekPhDr. Karel Janiš
starostaověřovatelověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/10. ZMČ 24.6.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku