Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 25.09.2017
  Svátek má Zlata, zítra Andrea

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení ZMČ) ► Usnesení IV/10. ZMČ 24.6.2004

02.07.2004

Usnesení IV/10. ZMČ 24.6.2004

IV/10/3 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 - hlavní činnost
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2004 v hlavní činnosti s příjmy ve výši 10.259.926,28 Kč, financováním ve výši -108.488,80 Kč a s výdaji ve výši 8.598.057,16 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2004
ZMČ ratifikuje rozpočtové opatření č. 4/2004, které zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o dotaci na realizaci energetického auditu školských objektů na Jihomoravském náměstí. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 40.519 tis. Kč a rozpočtové výdaje na 38.957 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 4 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2004
c1) ZMČ ratifikuje rozpočtové opatření č. 6/2004, kterým MČ provádí finanční vypořádání, přijímá dotace a půjčky na regeneraci panelových domů Dědická 14-16-18 a Dědická 1-3-5, , přijímá dotaci na volby do Evropského parlamentu a snižuje splátky půjčky z FBV. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje příjmová část rozpočtu na 46.356 tis. Kč, financování na 392 tis. Kč a výdaje na 46.748 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 6 tvoří přílohu schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c2) ZMČ ukládá RMČ použít přijaté finanční prostředky z prodeje nemovitého majetku města Brna ve výši 1.380 tis. Kč na investice dlouhodobého charakteru.
d) Rozpočtové opatření č. 7/2004
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2004, které řeší zapojení fondu rezerv a rozvoje ve výši 38 tis. Kč, a které zvyšuje financování na 430 tis. Kč a výdaje na 46.786 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 7 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
e) Rozpočtové opatření č. 8/2004
ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2004, kterým MČ upravuje vlastní daň z příjmu právnických osob, a které zvyšuje rozpočtové příjmy na 47.010 tis. Kč a rozpočtové výdaje na 47. 440 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 8 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
f) Zřízení pracovní skupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2005
ZMČ zřizuje pracovní skupinu pro přípravu rozpočtu na r. 2005 ve složení Bc. Stoklásková, ing. Rotreklová, p. Wiesnerová, ing. Navrátil, ing. Keberle + zástupci politických klubů ZMČ.

 

IV/10/4 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za 1. čtvrtletí r. 2004
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření za I. čtvrtletí r. 2004 ve vedlejší činnosti s výnosy ve výši 5.770.311,04 Kč a náklady ve výši 1.063.160,80 Kč.
b) Prodej obecního bytového fondu - Rousínovská 2, 4, 6
ZMČ souhlasí v rámci prodeje domovního celku 2-4-6 i s prodejem pozemku p.č. 3139 a částí pozemku p.č. 3142 - zeleň s domovním celkem související dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
c) Vzdání se práva a prominutí pohledávky
ZMČ se ve smyslu § 85 odst. f) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění vzdává práva a promíjí část pohledávky, která představuje penále z dluhu na nájemném za období 03/95 - 12/99 ve výši 274.499,22 Kč p. Janu Vejrostovi, Bučovická 11 za předpokladu, že do 14.7.2004 uhradí zbývající část pohledávky ve výši 80.000,- Kč.
d) Pravidla pro přidělování obecních bytů
ZMČ schvaluje „Pravidla pro přidělování bytů v domech svěřených MČ Brno - Slatina do její správy Statutem města Brna“, jejichž text tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

 

IV/10/5 Novely zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina
ZMČ schvaluje nové úplné znění zřizovacích listin školských organizací zřízených MČ Brno-Slatina, jmenovitě:
Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace
Základní škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace
Školní jídelna Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace.
Nové úplné znění všech jmenovaných zřizovacích listin tvoří přílohu č. 3a, b, c, a d) tohoto usnesení a jsou uloženy u právníka úřadu.

 

IV/10/6 Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ
a) ZMČ schvaluje v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb. nové zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ. Text zásad tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení a je uložen u tajemnice.
b) ZMČ stanoví, že odměna p. Evženu Šikovi, neuvolněnému členu zastupitelstva, bude poskytnuta poprvé za měsíc červen a v plné výši.

 

IV/10/7 Dostavba Přemyslova náměstí - III. etapa
a) ZMČ schvaluje záměr prodeje p.č. 1585 b, c v k.ú. Slatina o výměře 1 507 m2 na výstavbu polyfunkčního objektu SO 1, SO 2 a SO 3 jako jednu z možných variant konečného řešení dostavby.
b) ZMČ ukládá RMČ stanovit za MČ podmínky pro výběrové řízení na prodej či pronájem parcely 1585.

 

IV/10/8 Výbory
a) Finanční výbor
ZMČ ukládá RMČ:
1. nechat zpracovat jednotný účetní rozvrh pro analytické členění účtů školských příspěvkových organizací.
2. u příspěvkových organizací nedodržujících rozpisy nákladových položek přistoupit ke krácení dotace.
3. projednat zprávy z kontrol provedených členy FV v roce 2003 a přijmout k nim opatření vedoucí ke zlepšení finanční disciplíny příspěvkových organizací.
b) Kontrolní výbor
b1) ZMČ bere na vědomí připomínky dle přílohy č. 1 zápisu z jednání KV dne 21.4.2004 a doporučuje RMČ při uzavírání nových smluv na pronájem majetku svěřeného MČ zapracování těchto připomínek do jejich textu.
b2) ZMČ bere na vědomí připomínky dle přílohy č. 2 zápisu z jednání KV dne 21.4.2004 a doporučuje RMČ při uzavírání nových smluv na pronájem majetku svěřeného MČ zapracování těchto připomínek do jejich textu.
b3) ZMČ bere na vědomí zprávu o provedené kontrole členy KV dne 4.5.2004 (viz příloha č. 1 zápisu z 14. zasedání KV).
b4) ZMČ bere na vědomí zprávu o provedené kontrole členy KV dne 2.6.2004 (viz příloha č. 1 zápisu z 15. zasedání KV).
b5) ZMČ bere na vědomí zprávu o prošetření správnosti postupu při odprodeji pozemků p.č. 813-819 v k.ú. Slatina s tím, že:
- žádný právní předpis v té době nestanovil povinnost obce při odprodeji pozemků vypisovat výběrové řízení,
- z formálního hlediska obě provedená výběrová řízení na odprodej pozemků nebyla provedena v souladu s platnými právními předpisy, faktický dopad takto provedeným výběrovým řízením však na odprodej pozemků nebyl podstatný,
- v souladu s tehdy platným zákonem o obcích č. 367/1990 Sb., v platném znění (§36a odst. 4) byl zveřejněn záměr obce odprodat za určitých podmínek předmětné pozemky,
- MČ tak vlastně provedla inominátní soutěž ( soutěž bez názvu) o nejlepší nabídku občanů na odprodej předmětných pozemků z vlastnictví obce.

 

IV/10/9 Interpelace
a) ZMČ ukládá KV prověřit, zda pronájmy v budově ZŠ Jihomoravské nám. 2 jsou uskutečňovány v souladu se zřizovací listinou této příspěvkové organizace.
b) ZMČ zřizuje pracovní skupinu pro koncepci rozvoje školství ve Slatině ve složení: ing. Navrátil, ing. Keberle, p. Weinlich, p. Janiš, MUDr. Janíčková, p. Šik, p. Čech, Mgr. Skolková, Mgr. Čechová.

 

IV/10/10 Různé
a) Harmonogram zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2004
ZMČ stanoví termíny svých řádných zasedání ve II. pololetí r. 2004 takto: 23.9., 18.11. a 16.12..

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/10. ZMČ 24.6.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku