Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 25.09.2017
  Svátek má Zlata, zítra Andrea

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/37. RMČ 7.7.2004

17.07.2004

Usnesení IV/37. RMČ 7.7.2004

IV/37/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - V. 2004 HČ
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - V. 2004 s příjmy ve výši 15.537.981,57 Kč, financováním ve výši - 108.488,80 Kč a s výdaji ve výši 13.130.431,74 Kč.
c) Žádost pana Ferdy o finanční podporu
c1) RMČ schvaluje finanční podporu p. Romanu Ferdovi, bytem Slatinka 18, 627 00 Brno, na překlenutí tíživé finanční situace ve výši 15 tis. Kč.
c2) RMČ ukládá vedoucí finančnímu odboru zpracovat rozpočtové opatření na poskytnutí finanční podpory p. Ferdovi se zapojením fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MČ.
c3) RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření, kterým se zapojuje do rozpočtu fond rezerv a rozvoje na poskytnutí finanční podpory p. Romanu Ferdovi ve výši 15 tis. Kč.
c4) RMČ ukládá ÚMČ bezodkladně vypracovat darovací smlouvu a starostu pověřuje jejím podpisem.

 

IV/37/2 Hospodaření s majetkem
a) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1009/1 - AB AUTO Brno, spol. s.r.o.
RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1009/1 o výměře 10m2 firmě AB AUTO Brno spol. s.r.o., Řípská 22, 627 00 Brno, a nesouhlasí se zřízením trvalého náhradního vjezdu do firmy AB AUTO s.r.o. ( klidová obytná zóna).
b) Hračkoviště - Langrova
RMČ schvaluje postupnou realizaci úpravy hračkoviště dle varianty A.
c) Prodej pozemku p.č. 1463/4
RMČ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1463/4 o výměře 46 m2 panu Karlu Šupkovi, Tilhonova 28, Brno.
e) Prodej částí pozemků p.č. 2863, p.č. 2872, p.č. 2873 a p.č. 2866
RMČ doporučuje ZMČ souhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 2863 o výměře 6 m2, p.č. 2872 o výměře 22 m2, p.č. 2873 o výměře 18 m2 a p.č. 2866 o výměře 13 m2 SBD Mír, Bedřichovická 21, Brno.
f) Vrácení vynaložených investic
f1) RMČ žádá nájemce části objektu Přemyslova nám. 24/26 p. Karlu Dobiášovou, Uhýrkova 18 a Drogerii M+D, zastoupenou Ing. Meluzínem a Ing. Dokoupilovou o předložení dokladů, které prokazují hodnotu vložených investic a souhlas pronajimatele s jejich provedením.
f2) RMČ ukládá MO předložit rozpis nájmu za celou dobu pronájmu části objektu Přemyslovo nám. 24/26 nájemci p. Dobiášovou a Drogerií M+D.
g) Odkoupení pozemku p.č. 1571
RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č.1571 o výměře 100 m2 manželům Kozubíkovým z důvodu možného budoucího umístění SSO Zemanova na tento pozemek.
h) Pronájem pozemků p.č 1071/49, 1071/83, 1071/93 a 1071/92
h1) RMČ souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1071/49 o výměře 1335 m2, 1071/93 o výměře 23 m2 a 1071/92 o výměře 1393 m2 z úrovně města Brna společnosti ARKTIDA, spol. s r.o., Hviezdoslavova 47, Brno.
h2) RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1071/83 o výměře 517 m2 z úrovně města Brna společnosti ARKTIDA, spol. s r.o., Hviezdoslavova 47, Brno, za předpokladu, že bude umožněn přístup na pozemek p.č. 1071/1.
h3) RMČ nadále trvá na svém usnesení ze dne 21.8.2002 a souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1071/55 v k.ú. Slatina společnosti ARKTIDA, spol. s r.o., Hviezdoslavova 47, Brno.
i) Vyjádření k oplocení pozemku
RMČ souhlasí s oplocením pozemků p.č. 486/2 a p.č. 486/17 při hranici s pozemkem p.č. 504/2 panem Nowaczykem, Buzkova 1, Brno za podmínky, že se bude jednat o stavbu dočasnou, a to nejdéle na dobu dle nájemní smlouvy a p. Nowaczyk nebude požadovat po MČ náhradu vložených investic.
j) Převod nájemní smlouvy
RMČ souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 366/2 o výměře 23 m2 za 4,- Kč/m2/rok panu Martinu Fajmanovi, Zemědělská 20, Brno a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
k) Plán oprav komunikací v roce 2004
k1) RMČ schvaluje plán oprav komunikací v roce 2004, který tvoří přílohu tohoto usnesení a je uložen na MO.
k2) RMČ pověřuje starostu jednáním s. a.s. Brněnské komunikace ve věci opravy ul. Šmahova v úseku Řípská - Drážní a chodníku na ul. Hviezdoslavova.

 

IV/37/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ I-V/2004
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I-V/2004 s náklady 2.044.870,40 Kč a výnosy 9.638.407,40 Kč.
b) Výměna bytu - Miroslava Hájková, Rousínovská 26
RMČ schvaluje výměnu bytů mezi Miroslavou Hájkovou, Rousínovská 26, byt č. 11, I. kat., 1+1 a Josefem a Martou Kráčmarovými, Loosova 6, 638 00 Brno, byt č. 1, I. kat., 2+1, OV a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s Josefem a Martou Kráčmarovými na dobu neurčitou.
c) Výměna bytů - Ing. Eva Procházková, Prostějovská 5
RMČ nesouhlasí s navrženou výměnou bytů mezi Ing. Evou Procházkovou, Prostějovská 5, byt č. 1, 3+1 - Ing. Pavlem Musilem, Božetěchova 83, byt č. 25, 1+1, VLT s.r.o. - Lukášem Němcem, Jircháře 11, byt č. 1, kat. III., 1+0, MČ Brno-střed - Hanou Húskovou, Zvěřinova 3, byt č. 11, 3+1, MČ Černovice, Petrem Švábem, Horácké nám. 9, byt č. 11, 3+1, MČ Řečkovice. Důvodem nesouhlasu jsou závažné chyby v žádosti, např. Ing. Procházka má trvalé bydliště Nejedlého 9, Brno.
d) Prodloužení nájmu bytu
RMČ schvaluje úpravu doby nájmu níže uvedeným nájemcům takto:
- Helena Bartošová, Tilhonova 51 .............. do 30.6.2005
- Olga Minaříková, Tilhonova 51 .............. do 30.6.2005
- Antonín Koníček, Rousínovská 30 .............. do 30.6.2006
- Oldřiška Kyseláková, Rousínovská 32 .............. do 30.6.2006
- Jitka Rosenbergerová, Bedřichovická 19 .............. do 30.6.2006
- Romana Semotámová, Rousínovská 30 .............. doba neurčitá
- Miroslava Kadlecová, Tilhonova 51.............. 30.9.2004
- Rudolf Průcha, Bučovická 11 .............. doba neurčitá
- Jiří Konečný, Vlnitá 4 .............. do 30.6.2006
- Martin Kolařík, Rousínovská 24 .............. do 30.6.2005
- Vladimír Boháč, Vlnitá 21 .............. doba neurčitá
- Olga Porybná, Bučovická 12 .............. doba neurčitá
e) Prominutí penále Ing. Josef Poduška, Bučovická 15
RMČ promíjí Ing. Josefovi Poduškovi, Bučovická 15 penále z dluhu na nájmu ve výši 1.096,- Kč.
f) Prominutí penále - manž. Švecovi, Bučovická 14
RMČ promíjí manž. Švecovým, Bučovická 14 penále z dluhu na nájmu ve výši 4.477,-Kč.
g) Instalace plynového topidla do fasády - Lubomír Florián, Tilhonova 52A
RMČ neuděluje výjimku z usnesení ze 12. schůze RMČ ze dne 9.6.1999 panu Lubomírovi Floriánovi, Tilhonova 52A ve věci zaústění plyn. topidla do fasády domu.
h) Podnájem v bytě - Martina Blane, Vlnitá 15
RMČ souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu určitou do 30.6.2005 mezi pí Martinou Blane, Vlnitá 15, byt. č. 7 a podnájemníkem a pověřuje místostarostu podpisem "Souhlasu pronajímatele obecního bytu s podnájemní smlouvou nájemce".
ch) Přidělení bytu nájemci bytu obecního domu Tržní 2
ch1) RMČ schvaluje přidělení obecního bytu 2+1, č. 6 na ul. Tilhonova 81mimo pořadník panu Zdeňkovi Mátlovi, dříve Tržní 2 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
ch2) RMČ doporučuje ZMČ ratifikovat usnesení RMČ č. IV/37/3ch1).

 

IV/37/5 Schválení darovací smlouvy AZ KLIMA s.r.o.
RMČ schvaluje darovací smlouvu AZ KLIMA s.r.o., Tilhonova 59, 627 00 Brno a pověřuje starostu MČ jejím podpisem.

 

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/37. RMČ 7.7.2004


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku