Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 26.09.2017
  Svátek má Andrea, zítra Jonáš

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/13. RMČ 18.6.2003

25.06.2003

Zápis z IV/13. RMČ 18.6.2003

Jednání zahájil a vedl starosta.
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Cenek. 5-0-1
Program jednání byl doplněn o body:
IV/13/3 f) Prodloužení nájemních smluv
IV/13/3 g) Jašová Zdeňka, Rousínovská 24
IV/13/11 Různé
a poté schválen. 6-0-0

IV/13/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
Bod uvedla p. Wiesnerová. Informace k žádosti doplnila p. Skolková. Poté byl návrh na usnesení schválen. 6-0-0
b) Výsledky hospodaření HČ za I. - V. 2003
P. Wiesnerová při shrnutí výsledků hospodaření upozornila na zvýšenou spotřebu plynu na hasičce. Návrh na usnesení byl schválen bez další diskuse. 6-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 6/2003
Obsahem tohoto RO je finanční vypořádání s m. Brnem za rok 2002 a státní dotace na referendum. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuse. 6-0-0
d) Rozpočtový výhled na 2004 - 2008
Materiál podrobně vysvětlila p. Wiesnerová, p. starosta ji doplnil. P. Cenek upozornil na chybu v běžně volitelných výdajích na rok 2004. Po opravě bylo navrhované usnesení přijato. 6-0-0

IV/13/2 Hospodaření s majetkem- předkládá ing. Rotreklová
a) Zřízení dětského hřiště
Paní Zuzana Hradská, Podstránská 14žádá MČ o souhlas se zřízením dětského hřiště při ul. Podstránská na pozemku p.č. 488 o výměře 32 m2. Jedná se o park, který je po obvodu osázen jehličnany, listnatými stromy a keři, plocha je travnatá. referát ŽP ÚMČ souhlasí se zbudováním hřiště za podmínky respektování Vyhlášky č. 10/1994 o zeleni v městě Brně (zachování travnaté plochy, hrací prvky umístit mimo koruny stromů a min. 1,5 m od stromů). Členové MaKo souhlasí se zbudováním hřiště i s přemístěním hracích prvků z původního hřiště. Návrh na usnesení byl doplněn a schválen bez další diskuse. 7-0-0
b) Zbudování lehké stavby a ohrádky na popelnice
Předsedkyně osadního výboru ul. Slatinka paní Oldřiška Rumpíková, Slatinka 16 žádá MČ o vyjádření ke zbudování lehké stavby (altán) na pozemku p.č. 2424 (park) za účelem projednávání uličních záležitostí. Dále žádá o vyjádření ke zbudování ohrádky na popelnice občanů ulice Slatinka na pozemku p.č. 2370 (parkoviště). Oba pozemky jsou ve vlastnictví města Brna, obě stavby budou zbudovány svépomocí na vlastní náklady občanů ul. Slatinka. Členové MaKo nemají námitek a rada rovněž souhlasila za podmínky, že stavba bude prováděna v souladu se stavebním zákonem. Dohlížet bude majetkový odbor. 7-0-0
c) Prodej pozemku p.č. 1589/9
Firma SmiPe s.r.o., Tilhonova 12 požádala MČ o vyjádření k prodeji event.. pronájmu pozemku p.č. 1589/9 o výměře 1 m2. Jedná se o pozemek pod elektrorozvodnou skříní ve dvoře býv. prodejny. Členové MaKo souhlasí s prodejem zastavěného pozemku, neboť s prodejem obou okolních pozemků (p.č. 1589/2 a 1589/3) již RMČ souhlas dala. Návrh byl přijat bez další diskuze. 7-0-0
d) Pronájem části pozemků p.č. 1586 a 1588
Firma SmiPe s.r.o., Tilhonova 12požádala MČ o pronájem části pozemku p.č. 1586 o výměře 4,5 m2a části pozemku p.č. 1588 o výměře 4 m2. Jako důvod uvádí, že na základě schváleného územního rozhodnutí č. 175 je nucena z bezpečnostních a požárních důvodů vybudovat únikové schodiště, které bude částečně zasahovat (celkem 8,5 m2 ) do výše uvedených pozemků města Brna. Členové Mako souhlasí. Rada s pronájmem souhlasila a stanovila výši pronájmu. 7-0-0
e) Povolení vstupu na pozemky
Stavební firma STAVOPROJEKTA, a.s. Kounicova 67, Brno jako zhotovitel stavby "Regenerace bytového domu Bučovická 14, 16, 18, Brno-Slatina" žádá MČ o povolení vstupu na přilehlé pozemky v okolí výše uvedeného domu. Členové MaKo nemají námitek za podmínky uvedení pozemků do původního stavu. Rada s návrhem usnesení souhlasila bez diskuse. 7-0-0
f) Návrh oprav chodníků ve Slatině - informace
MČ má pro rok 2003 v rozpočtu na opravy a udržování komunikací částku 250 tis. Kč. Rada se seznámila s cenovými nabídkami na vytipované větší opravy a souhlasí s vystavením objednávky na 3 akce. Rada ponechává rezervu cca 50 tis. Kč na provádění drobných oprav. 7-0-0

IV/13/3 Bytový odbor
Body předložené majetkovým odborem byly projednány před bodem IV/13/2.
a) Hospodaření VHČ za I. - V./2003
S výsledky hospodaření radu podrobně seznámil p. Zůbek. Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuse. 6 - 0 - 0
b) Pravidla pro pronajímání obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila na jednání p. Dostálová.
P. starosta podal informace ze Sněmu starostů o připravovaných celoměstských pravidlech o pronajímání bytů. Vzhledem k této skutečnosti rada rozhodla, že stávající pravidla pro pronajímání bytů zůstanou zatím v platnosti. Připravené návrhy jak z bytové komise, tak z klubu zastupitelů KSČM budou postoupeny MMB pro potřebu bytového odboru. 6-1-0
c) Pořadník na byty v nástavbách Tilhonova 81-89
Rada stanovila kritéria pro sestavení pořadníku na byty v nástavbách. 7-0-0
d) Nájemné z nebytových prostor
Rada souhlasila s návrhem BO nezvyšovat k datu 1.7. nájemného za nebytové prostory v návaznosti na míru inflace minulého roku dle ČSÚ. Míra inflace za r. 2002 byla 1,3%. 7-0-0
e) Bytový dům Prostějovská 7, 9, 11 - vyjmutí ze seznamu domů určených k prodeji
P. Zůbek uvedl radě důvody (zejména neekonomičnost), které vedou BO k předloženému návrhu. Poté byl návrh na usnesení schválen. 7-0-0
f) Prodloužení nájemních smluv
Rada projednala a souhlasila s prodloužením nájemních smluv nájemcům, kterým končí nájemní vztah v červnu a červenci letošního roku. 7-0-0
g) Jašová Zdeňka, Rousínovská 24 - uvolnění bytu po skončení nájemního vztahu
P. Zůbek podal radě informaci o aktuálním stavu ve věci uvolnění bytu po skončení nájemního vztahu.
Vzhledem k tomu, že p. Jašová byt sama neuvolní, bude BO zajišťovat vyklizení bytu20.6. za dohledu zástupců MP. Z diskuze vyplynulo, že BO nemá zajištěn dohled notáře nebo soudního exekutora, rada proto vzala na vědomí, že p. Jašová bude byt nadále užívat bez právního důvodu do doby zajištění všech potřebných formalit nutných při vyklizení bytu. 7-0-0
h) Výměny bytů
Rada na návrh bytové komise schválila jednu výměnu bytu. 7-0-0

IV/13/4 Návrh na zrušení vyhlášky města Brna č. 12/1993 o podmínkách chovu zvířat na území města Brna
Rada schválila návrh referátu ŽP bez další diskuze. 6-1-0

IV/13/5Komise
Rada vzala na vědomí zápisy z jednání komisí: sociální 2.6., bytová 9.6., majetková10.6.
a) Sociální komise
Rada odvolala z funkce člena sociální komise p. Irenu Sochovou na základě její vlastní žádosti. 7-0-0

IV/13/6 Návrh členů zastupitelstva MČ Brno-Slatina
Skupina zastupitelů požádala o zařazení následujících bodů do programu jednání ZMČ dne 26.6.
a) Návrh na odvolání Bc. Ivana Ondříka z funkce předsedy a člena Kontrolního výboru ZMČ Brno-Slatina
b) Návrh na odvolání JUDr. Margity Dostálové z funkce členky RMČ Brno-Slatina
c) Návrh na odvolání Mgr. Heleny Skolkové z funkce členky RMČ Brno-Slatina
d) Návrh změny Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina
K bodu ad a)
Starosta radu informoval, že požádal o vyjádření k této otázce JUDr. Janu Brabcovou, vedoucí právního oddělení organizačního odboru MMB. Dle jejího sdělení by jednání výborů mělo probíhat na základě ustálených pravidel - jednacích řádů výborů, které by mimo jiné mohly upravovat i zásady jednání - např.
- že po dobu řešení konkrétního případu, nebudou třetím osobám poskytovány dílčí informace.
- povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích řešených osob
- povinnost zachovávat mlčenlivost o věcech, které jsou předmětem obchodního tajemství
O citované formulaci - Aktu mlčenlivosti" se vyjádřila jako o nepřesném vyjádření výše popsaného. Rada vzala její vyjádření na vědomí a za této situace nepovažuje důvody pro odvolání za tak závažné, aby vedly k návrhu na odvolání. Hlasování o nezařazení do programu jednání: 6-0-1
K bodu ad b) starosta radu rovněž informovalo tom, že JUDr. Brabcová sdělila, že poskytování právní pomoci bytovému odboru ÚMČ členkou rady není v rozporu se zákonem o obcích, o volbách do zastupitelstev obcí a ani zákonem o zadávání veřejných zakázek. Rada naopak tento způsob spolupráce považuje pro městskou část za výhodný. Hlasování o nezařazení: 5-0-2
u návrhu ad c) se rada shodla na tom, že uváděný hlavní důvod - pasivita na jednáních ZMČ není důvodem k odvolání z funkce členky rady. Dle názoru rady nepřísluší ji řešit kandidaturu v komunálních volbách a členství v jiném politickém klubu zastupitelstva a domnívá se, že ani zastupitelstvu. Naopak se rada shodla na tom, že aktivita členů ZMČ by se měla posuzovat nikoliv jen vystupováním na jednáních ZMČ, ale podle práce prospěšné pro městskou část (např. v tomto případě práce v občanském sdružení Slatina dětem). Hlasování o nezařazení: 5-0-2
S návrhem ad c) rada souhlasí, neboť dojde k souladu jednacího řádu se zákonem o obcích. Hlasování o zařazení: 7-0-0

IV/13/7 Informace
a) Úprava dopravního značení Ráj, Pivodova a Šmahova
Rada vzala informaci o realizaci úpravy dopravního značení na vědomí.

IV/13/8 Žádost o prominutí poplatků za zábor VP - Stavoprojekta a.s.
Stavební firma STAVOPROJEKTA, a.s. Kounicova 67, Brno jako zhotovitel stavby "Regenerace bytového domu Bučovická 14, 16, 18, Brno-Slatina" žádá MČ o prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství. Rada s návrhem usnesení souhlasila bez diskuse. 7-0-0

IV/13/9 Program zasedání ZMČ
Rada doplnila do programu body z dnešního jednání a program jednání ZMČ schválila.7-0-0

IV/13/10 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

IV/13/11 Různé
a) Moštárna
Starosta seznámil radu s návrhem p. Šormana na zachování objektu moštárny, s tím, že by provedl nutné opravy (náklady by se odepisovaly z nájmu) a objekt by využíval ke svým podnikatelským účelům. Vzhledem k tomu, že na tento objekt je vydán demoliční výměr a práce na zahájení demolice jsou rozběhnuty, rada návrh neakceptuje. 7-0-0
b) Zhodnocení oslav 100. výročí založení ZŠ Přemyslovo náměstí a 300. výročí trvání kapličky
Rada vyhodnotila oslavy jako velmi zdařilé a vyslovuje poděkování hlavním organizátorům Mgr. Brankovské, řed. ZŠ a p. Buršíkové, člence slatinského historického kroužku.
c) Zatečení do DD Fantázie
P. tajemnice informovala radu, že v noci ze soboty na neděli praskla přívodní hadička do WC a vytopila objekt. Škody se zatím vyčíslují.
d) Stanovení termínů zasedání RMČ a ZMČ
Rada stanovila termíny zasedání orgánů MČ na II. pololetí r. 2003.

Ing. Jiří NavrátilIng. Karel Cenek
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/13. RMČ 18.6.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku