Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.08.2017
  Svátek má Bartoloměj, zítra Radim

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení IV/13. RMČ 18.6.2003

25.06.2003

Usnesení IV/13. RMČ 18.6.2003

IV/13/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Žádost ZŠ Jihomoravské nám. 2
RMČ doporučuje ZŠ Jihomoravské nám. 2 použít na pořádání výstavy Podzimní fantazie aneb dekorace z přírodnin část prostředků z příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem ŠD.
b)Výsledky hospodaření HČ za I. - V.2003
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno -Slatina v hlavní činnosti za období I. - V. 2003 s příjmy ve výši 17.791.016,02 Kč, financováním ve výši -108.488,80 Kč a s výdaji ve výši 14.356.884,42 Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 6/2003, které zobrazuje finanční vypořádání s m. Brnem za rok 2002 a státní dotací na referendum. Toto rozpočtové opatření zvyšuje příjmovou část rozpočtu na 37.362 tis. Kč, financování na 12.569 tis. Kč a výdajovou část na 49.931 tis. Kč.
d) Rozpočtový výhled na 2004- 2008
RMČ doporučuje ZMČ schválit Rozpočtový výhled MČ Brno - Slatina na období r. 2004 -2008.

IV/13/2 Hospodaření s majetkem - předkládá ing. Rotreklová
a) Zřízení dětského hřiště
RMČ souhlasí se zřízením dětského hřiště v parku při ul. Podstránská na pozemku p.č. 488 a s přesunutím hracích prvků z hřiště původního za podmínky svépomocných prací občanů a respektování Vyhlášky č. 10/1994 o zeleni v městě Brně a ukládá MO provádět kontrolu hřišť.
b) Zbudování lehké stavby a ohrádky na popelnice
RMČ souhlasí se zbudováním lehké stavby na pozemku p.č. 2424 za účelem projednávání uličních záležitostí a se zbudování ohrádky na popelnice na pozemku p.č. 2370 za podmínky zbudování svépomocí a na vlastní náklady občanů ul. Slatinka.
c) Prodej pozemku p.č. 1589/9
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1589/9 o výměře 1 m2 z úrovně města Brna firmě SmiPe s.r.o., Tilhonova 12, Brno.
d) Pronájem části pozemků p.č. 1586 a 1588
RMČ souhlasí s pronájem části pozemku p.č. 1586 o výměře 4,5 m2 a části pozemku p.č. 1588 o výměře 4 m2 firmě SmiPe s.r.o., Tilhonova 12, Brno za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
e) Povolení vstupu na pozemky
RMČ souhlasí se vstupem na pozemky v k.ú. Slatina: p.č. 2825, 2826, 2827, 2839, 2817, 2818, 2837,2793, a 2953/3 stavební firmě Stavoprojekta a.s., Kounicova 67 za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
f) Návrh oprav chodníků ve Slatině - informace
RMČ schvaluje pro rok2003 plán oprav komunikací takto:
- oprava chodníku při ul. Strážnická za novinovým stánkem v ceně max.39.000,- Kč
- zbudování chodníku před kotelnou u Alberta - ze zámkové dlažby90.000,- Kč
- oprava chodníku Dědická - u kotelny K4 (směr do Brna)70.000,- Kč

 

IV/13/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. - V. 2003
RMČ Brno-Slatina bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za období I.-V. 2003 s náklady 3.086 514,62 Kč a výnosy ve výši 9.337 790,48 Kč
b) Pravidla pro pronajímání obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina
b1) RMČ ponechává do doby přijetí celoměstských pravidel na pronajímaní obecních bytů stávající pravidla pro pronájem bytu.
b2) RMČ souhlasí s předáním návrhu nových "Pravidel pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina" MMB pro potřeby bytového odboru .
c) Pořadník na byty v nástavbách Tilhonova 81-89
c1) RMČ ukládá bytové komisi sestavit pořadník na byty v nástavbách na ul. Tilhonova 81 - 89 z žadatelů o byt, kteří jsou:
- schopni uhradit v termínu do30.9.2003 předplacený nájem bytu ve výši 350 tis. Kč
- žádost o byt byla podána v termínu do31.12.2002
- žadatel o byt má trvalé bydliště v MČ Slatina.
c2)RMČ ukládá bytové komisi stanovit pořadí v pořadníku podle těchto kritérií:
- žadatelé jsou manželé bezdětní 2 body
- za každé dítě 2 body
- délka podání žádosti o byt do 1 roku 0 bodů
1-2 roky 1bod
2-3 roky 2 body
3-4 roky 3 body
4 a více let 4 body
- uplatnění nároku na byt z titulu soudní výpovědi, přičemž se jedná o rozvedeného manžela, který má svěřeno do výchovy alespoň jedno dítě 2 body
RMČ Brno-Slatina souhlasí s navrženým pořadníkem na byty v nástavbách domů Tilhonova 81-89
d) Nájemné z nebytových prostor
RMČ ukládá BO nezvyšovat k1.7.2003 nájemné za nebytové prostory.
e) Bytový dům Prostějovská 7, 9, 11 - vyjmutí ze seznamu domů určených k prodeji
RMČ doporučuje ZMČ bytový trojsekční dům Prostějovská 7, 9, 11neprodávat.
f) Prodloužení nájemních smluv
RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv s těmito nájemníky:
Olga Minaříková, Tilhonova 51do 30.6.2004
Soňa Brychtová, Rousínovská 36do 19.6.2005
Daniel Klofáč, Vlnitá 21do 31.7.2005
Olga Porybná, Bučovická 12do 31.7.2005
Kamil Rojko, Vlnitá 25do 30.6.2005
Tomáš Zdražil, Rousínovská 30do 31.7.2005
g) Zdeňka Jašová, Rousínovská 24 - uvolnění bytu po skončení nájmu
RMČ bere na vědomí, že p. Zdeňka Jašová, Rousínovská 24 bude nadále užívat byt na Rousínovská č. 24 bez právního důvodu do doby zajištění exekutora za účelem osvědčení stavu při vystěhování.

IV/13/4 Návrh na zrušení vyhlášky města Brna č. 12/1993 o podmínkách chovu zvířat na území města Brna
RMČ nemá připomínky k návrhu vyhlášky Statutárního města Brna č. .../2003, kterou se zrušuje vyhláška města Brna č. 12/1993 o podmínkách chovu zvířat na území města Brna.

IV/13/5 Komise
a) Sociální komise
RMČ odvolává k 1.6.2003 na vlastní žádost paní Irenu Sochovou ze sociální komise.

IV/13/6Návrh členů zastupitelstva MČ Brno-Slatina
RMČ zařazuje na návrh skupiny členů ZMČ do programu zasedání ZMČ dne 26.6.2003 bod:
Návrh změny Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina.

IV/13/8 Žádost o prominutí poplatků za zábor VP
a) RMČ promíjí Stavoprojektě stavební firmě, a.s., poplatky za zábor veřejného prostranství v rozsahu 530m2 na dobu 23.6.-20.12.2003 na zařízení staveniště pro stavební akci "Regenerace bytového domu Bučovická 14, 16, 18, Brno-Slatina".
b) RMČ ukládá vedoucímu všeobecného odboru vydat na předmětný zábor rozhodnutí obsahující ustanovení o prominutí poplatků.

IV/13/9 Program zasedání ZMČ
RMČ schvaluje následující program 4. zasedání ZMČ:
IV/4/1 Kontrola plnění usnesení
IV/4/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. čtvrtletí r. 2003 (RMČ IV/10/1a)
b) Rozpočtové opatření č. 5/2003 (RMČ IV/12/1b)
c)Rozpočtové opatření č. 6/2003 (RMČ IV/13/1c)
d) Rozpočtový výhled na období 2004 - 2008 (RMČ IV/13/1d)
IV/4/3 Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu MČ
a) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2002 (RMČ IV/10/4a1, a2)
b) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2003 (RMČ IV/10/4b2)
IV/4/4 Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ za I. - III. roku 2003 (RMČ IV/11/3c)
b) Opatření ke snižování počtu neplatičů a celkové výše dluhu (RMČ IV/11/3c)
c) Úprava žádosti o půjčku a příspěvek z FBVmB -Bučovická 14,16,18 (RMČ IV/11/3e3)
d) Vývoj dluhů za r. 2002 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999"
e) Změna plánu oprav VHČ na rok 2003
f) Splátkový kalendář - Jan Florián, Rousínovská 36
g) Upuštění od vymáhání dluhu na nájemném s příslušenstvím za období 11/1996-05/2000 - Michalcová Zdena, Dědická 5 (RMČ IV/11/3b)
h) Prodej bytového domu Bučovická 8, 10, 12 (RMČ IV/12/3b1)
ch) Prodej bytového domu Rousínovská 2, 4, 6 (RMČ IV/4/2c, IV/5/2b a IV/12/3d)
i) Bytový dům Prostějovská7, 9, 11 - vyjmutí ze seznamu domů určených k prodeji (RMČ IV/13/3e)
IV/4/5 EIA - "Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti SAKO a.s." (RMČ IV/12/4c)
IV/4/6Pojmenování ulic (RMČ IV/12/6 )
IV/4/7 Změna jednacího řádu ZMČ Brno - Slatina
IV/4/8 Výbory
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
b1) Odstoupení člena KV
b2) Volba nového člena KV
IV/4/9 Interpelace
IV/4/10 Různé
a) Informace o přijatých opatřeních k zabezpečení KD Černovičky
b) Zhodnocení oslav 100.výročí založení ZŠ Přemyslovo nám. a 300. výročí trvání kapličky
c) Termíny zasedání ZMČ na II. pololetí r. 2003

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatinamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení IV/13. RMČ 18.6.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku