Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 21.09.2017
  Svátek má Matouš, zítra Darina

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy ZMČ) ► Zápis z IV/4. ZMČ 26.6.2003

01.07.2003

Zápis z IV/4. ZMČ 26.6.2003

Přítomni: dle prezenční listiny
Sčitateli byli zvoleni: p. Červinka, p. Vrzal 17-0-0
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Janiš, p. Čechová 16-0-1
Program zasedání:
Předložený program jednání navrhl p. Musil upravit takto
- doplnit k bodu IV/4/9 Interpelace
1) Vyslovení nespokojenosti s odpovědí na interpelaci podanou dne 24.4.2003na předsedu kontrolního výboru ZMČ p. Ivana Ondříka
2) Návrh na dodatečné usnesení k interpelaci ze dne 23.4.2003 na místostarostu MČ p. Františka Keberleho ve věci výměny bytu p. Michalcové
- stáhnout z programu body
IV/4/4 h) Prodej bytového domu Bučovická 8, 10,12
IV/4/4 ch) Prodej bytového domu Rousínovská 2, 4, 6
Hlasování o stažení bodů z programu jednání: 8-9-2
p. Weinlich doplňuje program v bodě IV/4/9 Interpelace o"Vyjádření nespokojenosti s odpovědí na interpelaci", kterou jsme vznesli na zasedání zastupitelstva 24.4.2003"
p. Čech navrhuje do programu jednání zařadit do bodu IV/4/10 Stížnost občanů na činnost f. BOMASo, s.r.o. 16-0-2
Upravený program jednání byl schválen. 12-0-5

IV/4/1 Kontrola plnění usnesení
Přehled plnění usnesení shrnula p. tajemnice.
P. místostarosta informoval zastupitelstvo o vývoji zástavního práva na BD Tilhonova 81-89 (ČSOB na mimosoudní řešení nepřistoupila).
P. starosta shrnul písemnou informaci o zabezpečení KD Černovičky do doby předání novému nájemci.

IV/4/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I.čtvrtletí r. 2003
Výsledky shrnula p. Wiesnerová. P. Weinlich se ptal na důvod zvýšených příjmů z vlastní činnosti. Návrh na usnesení byl přijat bez další diskuse. 20-0-0
b)Rozpočtové opatření č. 5/2003
Tímto RO s zapojuje do rozpočtu tzv. rozpočtová rezerva a mění se běžné výdaje na investiční. Oba předložené návrhy na usnesení byly jednomyslně schváleny. 20-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 6/2003
Toto RO zobrazuje finanční vypořádání s městem Brnem a státní dotaci na konání referenda. Oba návrhy na usnesení byly jednomyslně schváleny. 20-0-0
d) Rozpočtový výhled na období 2004-2008
Bod uvedla p. Wiesnerová. P. Musil podotýká, že MČ není schopna sama všechny akce finančně zabezpečit a rada zatím nepředložila na žádnou akci TEZ. Navrhuje proto další usnesení, které bylo přijato. 20-0-0
Poté byl rozpočtový výhled schválen. 18-0-2

IV/4/3 Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu MČ
a) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2002
Bod uvedla p. Hodaňová. Oba předložené návrhy na usnesení byly přijaty. 18-0-0
b) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r.2003
Materiál shrnula p. Hodaňová. Zastupitelé se ptají, kteří žadatelé nebyli uspokojeni. Tato informace jim bude dodatečně písemně sdělena. P. Vrzal a p. Skolková vysvětlují zastupitelům principy, na základě kterých pracovní skupina připravila návrhy na poskytnutí veřejné finanční podpory. Poté bylo navrhované usnesení přijato. 20-0-0

IV/4/4 Bytový odbor
a)Hospodaření VHČ za I.-III. roku 2003
Z jednání se vzdálila p. Janíčková
Bod uvedl ing. Zůbek. Návrh na usnesení byl schválen bez další diskuse. 19-0-0
P. Janíčková se vrátila zpět na jednání.
b) Opatření ke snižování počtu neplatičů a celkové výše dluhu
P. Zůbek shrnul úpravy, které BO spolu bytovou komisí navrhl do původních "Opatření". P. Čech navrhuje, aby s neplatícími nájemníky byl prováděn osobní pohovor. P. Wienlich navrhuje vypustit text za poslední odrážkou. P. Musil doplňuje stanovisko finančního výboru, že by se měly žádosti o prominutí dlužných částek projednávat individuálně. 20-0-0
P. Weinlich navrhuje, aby byl v sedmé odrážce doplněn text ... po uplynutí výzvy k zaplacení podávat soudní žaloby. P. Dostálová doplňuje, že jde o žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.
P. Musil navrhuje, aby BO spolu s bytovou komisí připravil návrh na způsob řešení případů, kdy sice na bytě nevázne pohledávka, ale není nájemcem řádně užíván. 20-0-0
Poté byl upravený text opatření schválen. 19-0-0
c) Úprava žádosti o půjčku a příspěvek z FBVmB - Bučovická 14,16,18
Bod přednesl ing. Zůbek. Navrhované usnesení bylo bez další diskuse přijato. 18-0-0
d) Vývoj dluhů za r. 2002 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999"
Zastupitelé vzali písemnou zprávu o vývoji dluhů bez další diskuse na vědomí. 18-0-0
e) Změna plánu oprav VHČ na rok 2003
Důvody navrhovaných změn v plánu oprav objasnil ing. Zůbek (jedná se zejména o zohlednění zástavního práva na BD Tilhonova 81-89 a zahájenou regeneraci BD Bučovická 14,16,18). Navrhovaná úprava plánu byla přijata bez diskuze. 16-0-4
f) Splátkový kalendář - Jan Florián, Rousínovská 36
Bod uvedl ing. Zůbek. P. Janíčková podotýká, že tím, že nájemce nechce využít bydlení v domě s pečovatelskou službou nebo penzionu, řeší MČ jeho finanční situaci a navrhuje, aby splátka činila alespoň 1 tis. Kč. P. Musil konstatuje, že se tyto případy řeší pozdě, že BO měl řešit dluh dříve. P. Motáčková navrhuje, aby byla ve splátkovém kalendáři ošetřena ztráta výhody splátek při nezaplacení jedné splátky. Poté byla navrhovaná usnesení přijata. 16-0-3
g) Upuštění od vymáhání dluhu na nájemném s příslušenstvím za období11/1996-05/2000 - Michalcová Zdena, Dědická 5
P. Janiš se ptá, kdo ponese za vzniklou situaci odpovědnost a jaká je záruka, že se toto nebude v budoucnu opakovat. P. Čechová vzhledem k sociální situaci rodiny doporučuje od vymáhání dluhu upustit. 13-3-2
h) Prodej bytového domu Bučovická 8, 10, 12
Důvody předložení bodu osvětlil ing. Zůbek. Podstatou je vyslovení souhlasu s prodejem souvisejících parcel. Prodej BD byl ZMČ schválen již v říjnu 2001. Bez diskuze. 18-0-0
ch)Prodej bytového domu Rousínovská 2, 4, 6
Materiál předložil ing. Zůbek. P. Janíčková se ptá, za jakou cenu byly byty nájemníkům nabídnuty. Cenu stanoví město Brno, MČ prováděla pouze průzkum zájmu o koupi bytu. P. Motáčková cituje z pravidel prodeje obecních bytů. P. Musil znovu navrhuje stažení tohoto bodu z programu jednání. 3-8-6
Poté se hlasovalo o původním návrhu. 15-0-3
i) Bytový dům Prostějovská 7, 9, 11 - vyjmutí se seznamu domů určených k prodeji
Bod předložil ing. Zůbek. Diskuze se týkala toho, že některé byty (domy) zastupitelstvo doporučuje prodávat a některé ne, bez jakékoliv koncepce. P. starosta navrhuje, že BO vypracuje materiál o celkovém stavu bytového fondu MČ, o vhodnosti prodeje jednotlivých domů s vyčíslením celkových nákladů na případnou regeneraci. 20-0-0
P. Fiala požádal o přerušeníj ednání z důvodu porady politických klubů. Jednání bylo na 15 min. přerušeno. Poté podal p. místostarosta návrh na stažení tohoto bodu z programu jednání. 18-0-0

IV/4/5 EIA - "Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti SAKO a.s."
Bod předložil p. starosta. Seznámil zastupitele s připomínkami ke shora uvedenému záměru v rámci projednávané dokumentace EIA, které zaslala RMČ na MŽP a které vzešly z několika jednání s dotčenými orgány a subjekty jak z MČ, tak z města Brna. Zastupitelstvo tyto připomínky ratifikovalo. 18-0-2

IV/4/6 Pojmenování ulic
Názvy nově vznikajících ulic v zóně Přední Šlapanská schválilo ZMČ bez diskuze. 18-0-1

IV/4/7 Změna Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina
Skupina členů zastupitelstva podala návrh na změnu § 10 JŘ ZMČ, který se týká provádění kontroly plnění usnesení. P. Motáčková navrhuje, aby byl zrušen celý text § 10, kromě poslední věty. P. Weinlich její návrh podporuje. P. Čech upozorňuje na to, že by bylo vhodné, aby JŘ měly vypracovány i výbory ZMČ a navrhuje další usnesení. 19-0-1
Poté se hlasovalo o návrhu p. Motáčkové. 20-0-0

IV/4/8 Výbory
a) Finanční výbor
Zastupitelé obdrželi kopie zápisů z jednání výboru ze dne 28.5. a 18.6. Předseda p. Musil doporučil zastupitelstvu, aby uložilo radě, aby zajistila předložení dokladů kontrolní skupině finančního výboru ze ZŠ Jihomoravské nám. 2. 20-0-0
b) Kontrolní výbor
b1) Zastupitelé obdrželi kopie zápisů z jednání výboru ze dne 12.5. a 18.6. Předseda p. Ondřík přednesl návrh výboru, který zastupitelstvo přijalo. 14-0-5
b2) Odstoupení člena KV
Zastupitelé vzali na vědomí sdělení p. Cenka o odstoupení z funkce člena kontrolního výboru.
b3) Volba nového člena KV
P. Fiala podal návrh na nového člena výboru, p. Annu Valovou. Jiný návrh podán nebyl. Zastupitelstvo ji zvolilo členkou výboru. 15-0-4

IV/4/9 Interpelace
1) Vyslovení nespokojenosti s odpovědí na interpelaci podanou dne 24.4.2003 na předsedu kontrolního výboru ZMČ p. Ivana Ondříka.
P. Musil předložil návrh na usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno - Slatina nesouhlasí s tím, aby členové orgánů Městské části Brno - Slatina byli vázáni jakýmkoliv "Aktem mlčenlivosti".
P. Čech navrhuje, aby se tato otázka ošetřila v JŘ výborů. P. Motáčková cituje §11 odst. 4 JŘ a navrhuje proto usnesení: "Zastupitelstvo vyslovuje spokojenost s odpovědí p. Ondříka na interpelaci." 10-9-0
Poté se hlasovalo o návrhu p. Musila. 9-5-5
2) Návrh na dodatečné usnesení k interpelaci ze dne 23.4.2003 na místostarostu MČ p. Františka Keberleho ve věci výměny bytu p. Michalcové.
P. Musil předložil tento návrh na usnesení: " Zastupitelstvo MČ Brno-Slatina ukládá Radě MČ provést místní šetření s cílem zjistit, zda p. Michalcová bydlí na nám. Svobody 22, Brno, příp. zda a jak dlouho zde bydlela."
Zodpovídá. ing. František Keberle Termín: 15.9.2003
Hlasování o tomto návrhu: 9-0-11
3) Vyjádření nespokojenosti s odpovědí na interpelaci, kterou jsme vznesli na zasedání zastupitelstva 24.4.2003
P. Weinlich zrekapituloval otázky v podané interpelaci a odpovědi p. starosty na ně. Poté navrhl usnesení: "Uzavírání smluv o závazkových vztazích dle občanského a obchodního zákoníku na poskytování poradenských a jiných služeb mezi RMČ a členy RMČ za vzájemně sjednané odměny zastupitelstvo"
a) schvaluje 8-8-4
b) neschvaluje 8-3-9

IV/4/10 Různé
a) Informace o přijatých opatřeních k zabezpečení KD Černovičky
Zastupitelé obdrželi písemnou informaci.
b) Zhodnocení oslav 100. výročí založení ZŠ Přemyslovo náměstí a 300. výročí trvání kapličky
Členové ZMČ vyslovili poděkování organizátorům obou oslav za jejich uspořádání a důstojný průběh. Zvláštní poděkování pak patří p. ředitelce Mgr. Brankovské a p. Buršíkové.
c) Termíny zasedání ZMČ veII. pololetí r. 2003.
Zastupitelstvo schválilo termíny řádných jednání na II. pololetí r.2003. 19-0-1
d) Stížnost občanů na činnost f. BOMASo, s.r.o.
P.starosta informoval o podané stížnosti občanů na hluk a zápach vycházející z areálu f. BOMASo. na ul. Za Kostelem. Stížnost v současné době řeší Městská hygienická stanice, Městská veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, stavební úřad MČ. V současné době ještě nejsou z těchto šetření známy závěry.

Zasedání ZMČ starosta ukončil ve 21.45 hod.

Ing. Jiří NavrátilMgr. Olga ČechováPhDr. Karel Janiš
starostaověřovatelkaověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/4. ZMČ 26.6.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku