Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 21.09.2017
  Svátek má Matouš, zítra Darina

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení ZMČ) ► Usnesení z IV/4. ZMČ 26.6.2003

01.07.2003

Usnesení z IV/4. ZMČ 26.6.2003

IV/4/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. čtvrtletí r.2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření MČ za I. čtvrtletí r. 2003 v hlavní činnosti s příjmy ve výši 10.526 883,23 Kč, financováním ve výši - 108 488,80 Kč a s výdaji ve výši 7.685 059,04 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 5/2003
b1) ZMČ uvolňuje z tzv. rozpočtové rezervy 90tis. Kč, z toho 50 tis. na investiční příspěvek pro MŠ Jihomoravské nám. 3/5 na částečné krytí vybudování zahrady s oplocením u budovy Jihomoravské nám. 3 a 40 tis. Kč na honorář hudby účinkující na Slatinských hodech.
b2) ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2003, kterým se zapojuje tzv. rozpočtová rezerva a které mění běžné výdaje na investiční. Toto rozpočtové opatření nemění celkovou výši rozpočtu. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 5 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2003
c1) ZMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2003, které zobrazuje finanční vypořádání s městem Brnem za r. 2002 a státní dotaci na konání referenda. Toto rozpočtové opatření zvyšuje příjmovou část rozpočtu na 37 362 tis. Kč, financování na 12 569 tis. Kč a výdajovou část na 49 931 tis. Kč. Toto opatření tvoří přílohu č. 6 schváleného rozpočtu a je uloženo na FO.
c2) ZMČ ukládá RMČ použít přijaté prostředky z prodeje nemovitého majetku města Brna na investice dlouhodobého charakteru.
d) Rozpočtový výhled na období 2004 - 2008
d1) ZMČ schvaluje Rozpočtový výhled MČ Brno-Slatina na období 2004-2008.
d2) ZMČ ukládá RMČ přijmout technicko-organizační opatření k zabezpečení investičních akcí obsažených v "Rozpočtovém výhledu na období 2004-2008"Zodpovídá: ing. Jiří Navrátil, starosta , termín: do 25.9.2003

IV/4/3 Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu MČ
a) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2002
a1) ZMČ akceptuje vysvětlení ČSCH ZO 22 k nesprávně použité finanční podpoře v roce 2002 a netrvá na vrácení finančních prostředků.
a2) ZMČ bere na vědomí vysvětlení Divadelního souboru J. K. Tyla k nesprávně použité finanční podpoře v roce 2002 a požaduje navrácení finančních prostředků ve výši 1 000,- Kč do 31.7.2003.
b) Veřejná finanční podpora z rozpočtu r. 2003
ZMČ ratifikuje usnesení RMČ přijaté pod bodem IV/10//4b1)- schválení veřejné finanční podpory z rozpočtu 2003 v celkové výši 250 tis. Kč.

IV/4/4 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za leden - březen 2003
ZMČ schvaluje výsledky hospodaření VHČ za leden - březen 2003 s výnosy ve výši 5.744 703,44Kč a náklady ve výši 712 313,10 Kč.
b) Opatření ke snižování počtu neplatičů a celkové výše dluhu
b1) ZMČ schvaluje "Opatření ke snižování počtu neplatičů a výše dluhu", která jsou přílohou č. 1tohoto usnesení, s připomínkami dle zápisu.
b2) ZMČ akceptuje doporučení finančního výboru a žádosti o prominutí dlužných částek při směnách bytů bude posuzovat individuálně.
c) Úprava žádosti o půjčku a příspěvek z FBVmB - Bučovická 14,16,18
ZMČ Brno-Slatina bere na vědomí usnesení RMČ IV/11/3e) a schvaluje aktualizaci žádosti o půjčku z FBVmB ve výši 2 296 tis. Kč.
d) Vývoj dluhů za r. 2002 - zpráva o "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999"
ZMČ Brno-Slatina bere na vědomí zprávu o vývoji dluhů za rok 2002 - "Plnění opatření schválených na 5. zasedání ZMČ ze dne 24.6.1999"
e) Změna plánu oprav VHČ na rok 2003
ZMČ schvaluje změnu plánu oprav na r. 2003, která nemá vliv na celkovou výši nákladů vyčleněných na velké opravy v plánu hospodaření VHČ na rok 2003. Plán hospodaření VHČ na r. 2003 - úprava k 1.6.2003 je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
f) Splátkový kalendář - Jan Florián, Rousínovská 36
f1) ZMČ schvaluje splátkový kalendář nájemci Janu Floriánovi, Rousínovská 36 na úhradu dluhu na nájemném ve výši 28 544,- Kč, přičemž výše splátky činí 500,- Kč/měs. a doba splatnosti je cca 57 měsíců.
f2) ZMČ pověřuje místostarostu podpisem splátkového kalendáře.
g) Upuštění od vymáhání dluhu na nájemném s příslušenstvím za období 11/1996-05/2000 - Michalcová Zdenka, Dědická 5
ZMČ upouští od vymáhání dlužného nájemného za období od 11/1996 - 05/2000 ve výši 75 472,- Kč s příslušenstvím - penále - ve výši 752 442,15 Kč od paní Zdenky Michalcové, dříve bytem Dědická 5.
h) Prodej bytového domu Bučovická 8, 10, 12
ZMČ doporučuje ZMB zařadit do prodeje i pozemky par. č. 2466, 2467, 2468,2815, 2816, 2823, 2824.
ch) Prodej bytového domu Rousínovská 2, 4, 6
ch1) ZMČ Brno-Slatina doporučuje ZMB bytový dům Rousínovská 2,4,6 včetně pozemků par. č. 2674, 2675, 2676, 3140, 3141, 3149, 3150 dodatečně zařadit do seznamu domů určených k prodeji.
ch2) ZMČBrno-Slatina ukládá BO zahájit přípravy na prodeji domovního celku Rousínovská 2,4,6.
i)Bytový dům Prostějovská 7, 9, 11 - vyjmutí ze seznamu domů určených k prodeji
i1) ZMČ stahuje projednávání tohoto bodu z programu jednání.
i2) ZMČ ukládá BO vypracovat posouzení bytových domů ve správě MČ z hlediska vhodnosti prodeje, včetně odhadu nákladů na zajištění jejich regenerace.

IV/4/5 EIA - "Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti SAKO a.s."
ZMČ ratifikuje vyjádření MČ Brno-Slatina k dokumentaci stavby: "Komplex látkového a energetického využití odpadů ve společnosti Spalovna a komunální odpady Brno a.s.", které bylo zasláno na Ministerstvo životního prostředí dopisem zn. star. 123/03/ ze dne 11.6.2003.

IV/4/6Pojmenování ulic
ZMČ schvaluje pojmenování nově vznikající ulice a náměstí v zóně Šlapanská názvy Těšanská ulice a Šlapanské náměstí.

IV/4/7 Změna Jednacího řádu ZMČ Brno-Slatina
a) ZMČ ukládá RMČ připravit návrh Jednacího řádu pro výbory ZMČ a předložit ho na nejbližším zasedání ZMČ.
b) ZMČ mění znění § 10 svého Jednacího řádu. § 10 JŘ zní takto: Pravidelný bod zasedání ZMČ "Kontrola plnění úkolů" předkládá na začátku každého zasedání tajemník ÚMČ.

 

IV/4/8 Výbory
a) Finanční výbor
ZMČ ukládá RMČ uložit ředitelce ZŠ Jihomoravské nám. 2 předložit kontrolní skupině finančního výboru materiály jimi požadované.
b) Kontrolní výbor
b1) ZMČ ukládá starostovi posoudit a vyvodit případnou osobní odpovědnost vedoucí MO ing. Jitky Rotreklové a tajemnice Bc. Danuše Stokláskové ve věci "KD Černovičky - uplatnění úhrady škody z Fondu krytí škod" s tím, že o svých závěrech informuje ZMČ na nejbližším řádném zasedání.
b3) Volba nového člena KV
ZMČ volí členkou kontrolního výboru pí Annu Valovou, Tilhonova 45.

IV/4/10 Různé
c)Termíny zasedání ZMČ ve II. pololetí r. 2003.
ZMČ schválilo termíny zasedání ve II. pololetí r. 2003 - 25.9., 6.11., 18.12.

Ing. Jiří NavrátilIng. František Keberle
starostamístostarosta

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/4. ZMČ 26.6.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku