Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.09.2017
  Svátek má Jaromír, zítra Zlata

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/15. RMČ 23.7.2003

07.08.2003

Zápis z IV/15. RMČ 23.7.2003

Jednání zahájil a vedl p. starosta
Přítomni dle prezenční listiny.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena pí Čechová. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o bod IV/15/11b Posudek EIAna Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. a schválen. 4-0-0

 

IV/15/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003
Materiál předložila pí Wiesnerová. Výrazně vyšší příjmovou část odůvodnila převodem finančních prostředků z VHČ na nástavby. Dále upozornila na vysoké % některých položek. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
b)Rozpočtové opatření 7/2003
Jedná se o RO, kterým se zvyšují příjmy, financování i výdaje rozpočtu, vyplývá ze schválení dotace a půjčky na regeneraci panelového domu Bučovická 14, 16, 18 ZMB MČ Brno-Slatina. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0
c) Odepsání nedobytných pohledávek
Jedná se o odepsání pohledávek na vyplacené výživné za neplatící rodiče. Pí Wiesnerová sdělila důvody odepsání. Poté byl návrh na usnesení schválen bez diskuze. 4-0-0
d) Odepsání nedobytných pohledávek- neivest. náklady v MŠ
Jde o odepsání pohledávek na neinvestiční náklady za žáky v MŠ Jihomoravské n. 4 a 5 za neplatící obec, resp. rodiče. Po vysvětlení byl návrh na usnesení schválen bez diskuze. 4-0-0
e) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
Pí Wiesnerová vysvětlila žádost ředitelky ŠJ Jihomoravské nám. 2 o souhlas s čerpáním investičního fondu do 80 tis. Kč na zakoupení nářezového stroje. Stav na investičním fondu ŠJ k 30.6.2003 je 108 137,- Kč. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 4-0-0

 

IV/15/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem pozemku p.č. 309 v k.ú. Slatina-aktualizace
MO MMB požádal v měsíci září 2001 MČ o vyjádření k pronájmu pozemku pod RD p.č. 309 o výměře 153 m2 (lokalita Podstránská) p. Rezové, Podstránská 51, která vlastní 1/9 objektu bydlení a je jeho jedinou uživatelkou. Účelem pronájmu pozemku je vypořádání vztahu pronajímatele jako vlastníka pozemku a nájemce jako spoluvlastníka a uživatele stavby na tomto pozemku.
RMČ na svém 55. zasedání dne 26.9.2001 souhlasila s pronájmem tohoto pozemku. V současné době MOMMB připravuje materiály na dispozici s pozemkem a žádá o jeho aktualizaci souhlasu. Usnesení bylo schváleno v upraveném znění. 4-0-0
b) Pronájem pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina
MO MMB žádá MČ o vyjádření k pronájmu těchto pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina: p.č. 673/4, 21, 36, 48, 31, 24, 22, 25, 26, 47, 7, 30, 10, 14, a 32 v k.ú. Slatina. Tyto pozemky nejsou zastavěny stavbami, pouze na pozemku p.č. 673/36 se nachází stavba trafostanice.
Vzhledem ke skutečnosti upuštění od žádosti o svěření pozemků a z důvodu, že pozemky jsou dotčeny uplatněným restitučním nárokem, o kterém nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, žádá MO MMB o vyjádření k pronájmu všech výše uvedených nezastavěných pozemků z úrovně města Brna. Po vysvětlení byl bez diskuze návrh na usnesení schválen. 4-0-0
c) Vyjádření k prodeji, příp. pronájmu pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Slatina-aktualizace
MO MMB žádá o vyjádření k prodeji, příp. pronájmu z úrovně m. Brna části pozemku p.č. 494/1 pí Marii Katolické, bytem Černovičky 49, Brno-o výměře 192 m2. MO ÚMČ požádal MO MMB dne 16.7.2001 o svěření celého pozemku p.č. 494/1 o výměře 1162 m2.
Během projednání dorazil p. Čech.
Návrh na usnesení byl po diskusi schválen. 5-0-0
d) Prodej pozemků p.č. 53 a p.č. 54 v k.ú. Slatina
S bodem seznámila pí Rotreklová. P. Jiří Přibyl, bytem Útěchovská 92, Brno žádá MČ o vyjádření k prodeji pozemků v lokalitě Černovičky-p.č. 53-pod RD o výměře 134 m2 a p.č. 54-zahrada o výměře 106 m2 . Rodinný dům je v jeho vlastnictví, pozemek p.č. 54 (okolo RD) má p. Přibyl od MČ pronajatý a řádně platí. Návrh byl schválen bez diskuze. 4-0-1
e) Prodej pozemku p.č. 2252/99 v k.ú. Slatina
Firma Jaroslav Chobola, Boettingrova 34, Brno žádá MČ o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2252/99 o výměře 156 m2 při ul. Řípská . Pí Rotreklová upřesnila situaci na geometrickém plánu pozemků. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 5-0-0
Po schválení přišla pí Dostálová.

 

IV/15/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003
Uvedl p. Zůbek, p. Cenek položil dotaz na č. účtu 51812181426-p. Zůbek sdělil, že bylo překročeno z důvodu projektů na regeneraci BD Bučovická 14,16,18. Dále upozornil na snížení celkové výše dluhu a penále. P. Čech se ptal na výše záloh na služby-k1.8.2003 byly sníženy. Upravený návrh na usnesení byl schválen. 6-0-0
b) Splátkový kalendář-Helena Novosádyová, Rousínovská 24
Dne 8.7.2003 se uskutečnilo jednání na BO zaúčasti: pí Novosádyová, pí Loci, Ing. Keberle, Ing. Zůbek. Předmětem jednání bylo uzavření splátkového kalendáře s dlužníkem - pí Novosádyová - na úhradu dlužného nájemného do data 06/03, které činí 20.199,- Kč. P. Zůbek podrobně seznámil se zápisem z výše uvedeného jednání. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 6-0-0
c)Výměna bytu Zdenka Jašová, Rousínovská 24
Zdenka Jašová, Rousínovská 24, 1+1 - Martin Kolařík, Bratislavská 72/74, 1+1, III. kat., soukr. dům.
Návrh na usnesení byl schválen. 6-0-0
d) Výměna bytu Patrik Stančo, Tilhonova 61
Lenka Kunstová, Bendlova 25, 1+kk, kat. I., soukr. dům - Patrik Stančo, Tilhonova 61, 2+1, II. kat. Provedeno místní šetření u p. Stanča. Bylo zjištěno: Nájemce se v bytě zdržuje občas. Nemocnou matku ošetřuje mimo Brno (Odolena Voda), pracuje jako řidič. Dále bylo provedeno místní šetření v bytě pí Kunstové, bez připomínek. Návrh na usnesení byl změněn a schválen. 6-0-0
e) Výměna bytu Jana Milánová, Vlnitá 21
Jana Milánová, Vlnitá 21, 2+1,kat. I., - Vladimír Boháč, Vlkova 11, 3+1, SBD Mír U p. Boháče provedeno místní šetření. Návrh na usnesení byl pozměněna přijat. 5-0-1
f) Prodloužení nájemní smlouvy-Tereza Matoušková, Kroměřížská 4
Pí Matoušková, Kroměřížská 4 získala byt přechodem nájmu po svém otci. V loňském roce neplatila nájem, dluh za ní uhradil otec. Od té doby bez dluhů a problémů. Po krátké diskusi byl návrh na usnesení přijat. 6-0-0
g) Prodloužení nájemní smlouvy - Ladislav Kinc, Rousínovská 17
P. Kinc požádalo prodloužení nájemní smlouvy na nebyt. prostor za účelem uskladnění věcí z domácnosti. Smlouva končí k 31.7.2003. Dluhy nemá. Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 6-0-0
h) Rozvoj městské části Brno-Slatina
Uvedl p. starosta, po diskuzi staženo z programu.

 

Dále byl projednán bod
IV/15/8c Stížnost pí Fialové, Bučovická17, Bo
p. Zůbek podal informace ze strany BO. Bylo dohodnuto, že BO provede prohlídku bytu a zjistí skutečnosti.

 

IV/15/4 Žádost Lioliose Vangelise o znovuposouzení záboru VP pro umístění reklamního zařízení na par. č. 2952/3
Uvedl a upřesnil p. Janků.
Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 6-0-0

 

IV/15/5 Pronájem učebny na Přemyslově nám. 18 OS Přemyslovo náměstí
Uvedla pí tajemnice. Občanské sdružení Přemyslovo náměstí se v lednu 2003 obrátilo na RMČ se žádostí o pronájem učebny v objektu Přemyslovo náměstí 18 a zároveň o prominutí nájemného. Diskuze se týkala obecně zásad pronajímání učeben. Návrhna usnesení byl upraven a schválen. 6-0-0

 

IV/15/6 Technické služby Brno-Slatina
Uvedla pí tajemnice.
Usnesení vyplynulo z diskuze a bylo schváleno. 6-0-0

 

IV/15/7 Záměr „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice na šestipruhové uspořádání“
Uvedl p. starosta. Poté proběhla diskuze, z níž vyplynulo, že je nutno vypracovat dokumentaci EIA, a to zejména s důrazem na protihluková opatření v zóně Přední Šlapanská (200,5 km-203 km). Návrh na usnesení byl schválen.

 

IV/15/8 Stížnosti občanů
a) BOMASO
Uvedl p. starosta. Předal stížnost pí Gillarové k prošetření dle vyhlášky o životním prostředí. Dále vyplynulo z diskuze usnesení o podání podnětu na Živnostenský úřad.
b) Diskotéka Las Pegas
Bez diskuze. Návrh na usnesení byl po úpravě v bodě 2) schválen. 6-0-0

 

IV/15/10 KD Černovičky
Uvedl p. starosta. Současný nájemce fy D.T.MI, s.r.o. navrhuje na základě předloženého návrhu zpracovaného Ing. arch. Šmédkem provést stavební úpravy interiéru, které umožní lepší využití objektu pro restaurační účely. Z diskuze vyplynulo, že podmínkou pro přestavbu dle přiloženého návrhu, je upravení jedné místnosti pro potřeby MČ.
Návrh na usnesení byl přijat. 4-0-1

 

IV/15/11 Informace
a) Činnost Klubu důchodců MČ Brno-Slatina v 1. pololetí r. 2003
Uvedla pí tajemnice. RMČ vzala předložený materiál na vědomí.
b) SAKO
c) Dokumentace SS BPZ
Uvedl p. starosta.

 

IV/15/12 Různé
a) Odstoupení z funkce člena KV ZMČ Brno-Slatina RMČ vzala na vědomí.
b)Odstoupení pí Dostálové od smlouvy o poskytování právních služeb - pí Dostálová navrhuje ukončení smlouvy o právní pomoci k 31.7.2003.
b1) RMČ souhlasí s návrhem JUDr. Dostálové ukončení smlouvy o poskytování právní pomoci MČ k datu 31.7.2003. 3-2-1

 

IV/15/13 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala plnění usnesení na vědomí.

 

Ing. Jíří NavrátilMgr. Olga Čechová
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/15. RMČ 23.7.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku