Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 22.09.2017
  Svátek má Darina, zítra Berta

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru


03.09.2003

Zápis z IV/16. RMČ 13.8.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Čech. 4-0-0
Program jednání byl upraven a doplněn takto:
bod IV/16/3 TEZ
a) Žádost o zpracování TEZ "Obchvat ul. Bedřichovická, Krejčího, Šlapanická"
b) Žádost o zpracování TEZ "Výstavba ulic Za kostelem a Šikova"a poté schválen. 4-0-0

IV/16/1 Hospodaření s majetkem
a) Prodej pozemků p.č. 45, 51/1 a 51/2 v k.ú. Slatina
Pan Štefan Martin, Černovičky 42, Brno žádá MČ o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 45, 51/1 a 51/2 v k.ú. Slatina v lokalitě Černovičky. Pan Štefan je majitelem RD, stojícího na pozemku p.č. 45 (výměra 103 m2). Na pozemku p.č. 51/2 (výměra 28 m2) se nachází garáž ve vlastnictví p. Štefana a pozemek p.č. 51/1 (výměra 46 m2) žadatel užívá jako zahrádku.
Návrh na usnesení byl přijatbez diskuze. 4-0-0
b) Pronájem plochy na reklamu-Bořivoj Šidlo, Podstránská 90
Pan Bořivoj Šidlo, Podstránská 90, Brno žádá MČ o vyjádření k umístění 2 směrových tabulí ke své provozovně v Černovičkách (sběrna barevných kovů) na pozemcích Statutárního města Brna- p.č. 3573 a p.č. 497/2.
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0
c) Stavební úprava VTL plynovod DN500-úsek Podolí-Slatinka
Z důvodů přetíženého stávajícího vedení DN 300 a v důsledku dobíhající životnosti potrubí v úseku Podolí-Komárov dojde k rekonstrukci plynovodu na DN 500 a v úseku Podolí-Slatinka ke změně trasy-prodloužení oproti původní o cca 300m. Plynovod je veden z PRS Podolí, po okraji zástavby Slatina, kříží komunikaci do Šlapanic a směřuje k tělesu dálnice. Po cca 400m napojuje na stávající trasu DN 300. Návrh usnesení byl po upřesnění trasy na mapě přijat bez další diskuze. 4-0-0
d) Oprava a úprava objektu kina Beseda-pan Šťastný
Pan Šťastný-nájemce býv. kina Beseda, předkládá Radě MČ návrh úpravy a opravy prostoru v souladu se záměrem a podmínkami nájemní smlouvy. Opravy a úprava se týká rozšíření pódia, renovace sociálních zařízení, úpravy vstupního vestibulu a vybudování stupňovité podlahy sálu. P. starosta podotýká, že se nejedná se o technické zhodnocení objektu. Rada s návrhem usnesení vyslovila souhlas. 4-0-0

IV/16/2 Bytový odbor
a) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č. 10/03"Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1, 3, 5 a Dědická 7, 9, 11 Brno-Slatina".
Rada se seznámila s obsahem výzvy, 4-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek4-0-0
a jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 4-0-0
Dále doplnila seznam obesílaných firem o 2 a poté ho schválila. 4-0-0
b) Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku č 11/03 "GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29 Brno-Slatina".
Rada se seznámila s textem výzvy, který doplnila v odstavci "doba plnění" 4-0-0
stanovila termín pro podání nabídek a otevírání obálek 4-0-0
a jmenovala společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 4-0-0
Dále schválila seznam obesílaných firem.4-0-0
c) Výběrové řízení "Rekonstrukce ZTI, plyn-Tilhonova 67"
Rada se seznámila se zprávami z jednání společné komise pro otevírání a hodnocení nabídek 4-0-0
a vybrala dodavatele zakázky. 4-0-0
d) Výměna bytu-Marie Fabiánová, Rousínovská 12
Návrh bytové komise byl přijat bez diskuze. 4-0-0
e) Změna smlouvy-Ivan a Iboja Dankovi, Bedřichovická 19
Se sourozenci Ivan Danko a Iboja Danková MČ uzavřela Smlouvu o ubytování č. PU 1/2000 ze dne 23.10.2000 na přechodné ubytování v domě Bedřichovická 19. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a je prodlužována vždy o jeden rok.
BK doporučuje RMČ nahradit Smlouvu o ubytování Nájemní smlouvou na dobu neurčitou, což také umožní vyjmout Ivana Danka a Iboju Dankovou z pořadníku na obecní byt. Návrh bytové komise rada jednomyslně přijala. 4-0 -0
f) Pořadník na přidělení obecního bytu
Pořadník z r.2002 byl naplněn mimo žadatelky pí Lady Vlachové, Dědická 4. Žadatelka bydlí v bytě své sestry na ul. Tilhonova 54b, která je dlouhodobě mimo území republiky. Bytová potřeba pí Vlachové bude přednostně řešena až bude aktuální, t.j. po návratu její sestry do místa trvalého bydliště. Rada se seznámila s návrhem pořadníku, který sestavila bytová komise a poté ho schválila. 4-0-0

IV/16/3 TEZ
Rada schválila žádost na Radu města Brna o souhlas se zpracováním TEZshora uvedené akce. 4-0-0
b) Žádost o souhlas se zpracováním TEZ "Výstavba ulic Za kostelem a Šikova"
Rada schválila žádost na Radu města Brna o souhlas se zpracováním TEZ shora uvedené akce. 4-0-0

IV/16/4 Jmenování pracovní skupiny na přípravu návrhu rozpočtu
Rada se dohodla na vytvoření pracovní skupiny pro přípravu návrhu rozpočtu a žádá politické kluby o jmenování svých zástupců.

IV/16/5 Žádost pořadatele hodů a stárků o povolení předhodové zábavy 12. 9. 2003 a prominutí místního poplatku ze vstupného
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 4-0-0

IV/16/6 Informace
MŠ Jihomoravské nám. 3/5
Dne 27.6.2003požádala ředitelka MŠ Jihomoravské nám. 3/5 o povolení čerpání rezervního fondu na krytí části nákladů spojených s rekonstrukcí bývalé kuchyně na novou třídu. Zároveň požádala o zvýšení příspěvku na provoz o 50 tis. Kč na vybavení této třídy výtvarným a kancelářským materiálem a na doplnění zařízení výdejny stravy. Dne 25.6.2003 upozornila na havarijní stav osvětlení v MŠ Jihomoravské nám. 5, zejména ve školní kuchyni a požádala o řešení. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukci nové třídy schválila RMČ v r. 2002 částku 60 tis. Kč a skutečná cena díla je dle sdělení pí ředitelky cca dvojnásobná, byla pí ředitelka při osobním jednání dne 23.7.2003 upozorněna na to, že překročila své pravomoci a porušila metodický pokyn ÚMČ o hospodaření s finančními prostředky příspěvkových organizací.
Dále byla řešena otázka havarijního stavu osvětlení. Dle sdělení pí ředitelky začalo kvůli vadným světlům hořet ve školní kuchyni. Naštěstí se oheň podařilo rychle uhasit vlastními silami.
Vzhledem k těmto skutečnostem vedení radnice zpochybnilo nutnost realizace zahrady a akci pozastavilo a 50 tis. Kč již uvolněných ZMČ z rozpočtové rezervy MČ blokovalo na zahájení rekonstrukce osvětlení. Rada se seznámila se zápisem z jednání s p. ředitelkou a uložila p. místostarostovi celou záležitost dořešit a o výsledku informovat radu 4-0-0

IV/16/7Různé
BOMASO, a.s.
P. starosta informoval radu o dalších krocích učiněných v této kauze:
  • byl zaslán podnět k prošetření oprávnění k podnikání na ŽÚmB
  • byla zaslána žádost na MMB, odbor VLHZ o provedení kontroly provozu fy BOMASO a.s.
  • bylo zahájeno správní řízení Stavebním úřadem MČ Brno-Slatina ve věci porušení zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších dodatků.

IV/16/8 Kontrola plnění usnesení
Z důvodu dovolené tajemnice nebyla provedena.

Ing. Jiří NavrátilJan Čech
starosta MČ Brno-Slatinaověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/16. RMČ 13.8.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku