Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.08.2017
  Svátek má Bartoloměj, zítra Radim

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/17. RMČ 3.9.2003

17.09.2003

Zápis z IV/17. RMČ 3.9.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a vedl p. starosta.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Skolková. 5-0-0
Program byl doplněn o body:
 • IV/17/1b) Volné hrací plochy
 • IV/17/3h) Výběrové řízení č. 10/03 "Rekonstrukce ZTIbytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno-Slatina"
 • IV/17/3ch) Výběrové řízení č. 11/03 "GO plochéstřechy bytového domu Rousínovská 25,27,29, Brno-Slatina"
 • IV/17/4b) Víceúčelové hřiště ZŠ Přemyslovo nám. 1
 • IV/17/10d) Úprava platu ředitele Technických služeb
 • a poté schválen. 6-0-0

   

  IV/17/1 Hospodaření s majetkem
  a) Žádosto pronájem části pozemku p.č. 1586 a p.č. 1588 - SmiPe spol. s r.o.
  Písemný materiál předneslaing. Rotreklová.
  Pan Šmidrkal, za firmu SmiPe spol. s r.o., požádal o pronájem části pozemkup.č. 1588 o celkové výměře 97m2 za účelem zbudování stavebního dvoru. z důvodu zahájení stavby na základě územního rozhodnutí č. 175 a Pozemek bude oplocen. Pronájem bude po dobu stavby t.j. zahájení 09/2003 a ukončení 09/2004. Z diskuze vyplynulo, že rada s pronájmem souhlasí za předpokladu souhlasu sousedního stavebníka f. FIBIZ, s.r.o. 7-0-0
  b) Volné hrací plochy
  Bod byl do programu doplněn na návrhp. Dostálové a p. starosty. Podali radě informaci o nutnosti zabezpečit tyto plochy proti znečištění nad hygienické limity. P. starosta rovněž informoval o závěrech Sněmu starostů k této otázce. Z diskuze vyplynul návrh usnesení, který byl přijat. 7-0-0

   

  IV/17/2 Hospodaření s rozpočtem
  a) Výsledky hospodaření MČ za I.-VII. hlavní činnost
  P. Wiesnerová seznámilaradní s písemným materiálem a zodpověděla jejich dotazy. Poté byl návrh na usnesení schválen. 7-0-0
  b) Rozpočtové opatření č. 8/2003
  Po přednesení bodu p. Wiesnerovou byl návrh nausnesení přijat bez další diskuze. 7-0-0
  c) Výsledky hospodaření zřízených p.o. za I. pololetír. 2003
  Materiál přednesla p. Wiesnerová, zároveň přednesla stanovisko finančního výboru. Nazákladě jejich doporučení rada uložila p. ředitelce předložit radě doklady vztahující se k rekonstrukci bývalé kuchyně v objektu Jihomoravské nám. 3 na třídu (objednávky, smlouvy s dodavateli, rozpočet akce a faktury za provedené dílo) a pozvala ji na příští schůzi rady. 7-0-0
  Rovněž původní návrh na usnesení byl schválen.7-0-0
  d) Pronájmy tělocvičen ZŠ
  Předmětem projednávání bylourčení využití vybraného nájemného z tělocvičen v jednotlivých ZŠ, které tyto školy převádějí MČ. Z diskuze vyplynulo, že rada převede nájemné zpět těmto školám a účel určí až poté, co se seznámí s návrhy ředitelek příslušných škol.
  Z další diskuze pak vyplynul další požadavek rady na ředitelky škol, aby do konce října předložilypřehled využití tělocvičen a výši předepsaného nájemného na šk. rok 2003/04. 7-0-0
  e) Zvýšenípříspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2
  Bod uvedla p. Wiesnerová a návrhy na usnesení bylypřijaty bez diskuze. 7-0-0
  f) Mateřská škola Jihomoravské nám. 3/5
  Písemný materiál předložili společně p. Wiesnerová a p. místostarosta. Projednávání tohoto bodu navazuje na bod IV/17/2c) a bod IV/16/6 jednání rady ze dne 13.8., kdy byla rada informována o vzniklé finanční situaci v MŠ. Rada se zabývala návrhy na řešení a všechna navrhovaná usnesení po diskuzi přijala tímto hlasováním:
  f1) 5-0-2
  f2) 6-0-1
  f3) 6-0-1
  f4)7-0-0
  g) Prominutí platby - ZO ČZS Podstránská - Černovičky
  P.Wiesnerová seznámila radní s důvody předložení bodu a radní poté návrh na usnesení schválili. 7-0-0
  h) Odepsání nedobytné pohledávky za firmou KMW spol. s r.o.
  Písemný materiáluvedla p. Wiesnerová. Vysvětlila radě důvody nedobytnosti pohledávky. Po diskuzi rada návrh na usnesení schválila. 5-0-2
  Z diskuze vyplynulo návrh usnesení, kterým bylo uloženo FO předložit radě přehledveškerých pohledávek MČ a to v členění do 20 tis. uvést souhrnně podle titulů a nad 20 tis. uvést jednotlivé případy. 7-0-0
  ch) Využití prostředků z prodeje nemovitého majetku m. Brna
  Z finančního vypořádání s městem Brnem za r. 2002 jsme obdrželi 708 362,- Kč za prodej nemovitého majetku m. Brna v r. 2002. Finanční výbor doporučil, následně ZMČ uložilo RMČ využít tyto prostředky na investice dlouhodobého charakteru. V souladu s tímto usnesením byl předložen i návrh na usnesení, který byl po diskuzi schválen. 7-0-0

   

  IV/17/3 Bytový odbor
  a) Hospodaření VHČ za I. -VII. 2003
  Písemný materiál přednesl ing. Zůbek. Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze.7-0-0
  b) Výměna bytu Josef Hrabec, Rousínovská 21, 3+1, byt. č. 2
  Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 7-0-0
  c) Výměna bytu Rudolf Béra,Kroměřížská 7, 2+1, byt č. 6
  Návrh na usnesení byl schválen bez diskuze. 7-0-0
  d) Výměna bytu Marcela Havelková, Rousínovská 34, 3+1, byt č. 4
  Návrh nausnesení byl schválen bez diskuze. 7-0-0
  e) Výběrové řízení „Zajištění stálé havarijníslužby“
  V současné době v naší MČ provádí havarijní službu fa Furtservis, VladimírŠorman, Budínská 22. Smlouva na tuto činnost je z 31.3.1999 na dobu určitou do 31.12.2003. Vzhledem k tomuto datu navrhuje BO radě vypsat na zajištěné havarijní služby nové výběrové řízení. Po krátké diskuzi
  Radavypsala výběrové řízení a schválila text výzvy 7-0-0
  stanovila termín pro podání nabídek aotvírání obálek 7-0-0
  jmenovala členy a náhradníky společné komise 7-0-0
  a schválila seznam obesílaných firem. 7-0-0
  f) Ukončení nájmu dohodou s p.Drahomírem Štefkou, Rousínovská 20, 1+1, byt č. 5
  Pan Drahomír Štefka je nájemcem bytu č. 5,1+1, na ul. Rousínovská 20. P. Štefka k 1.1.2003 nastoupil do ÚSP Jinošov, kde má na svou vlastní žádost od 11.4.2003 trvalý pobyt. Tímto aktem pozbyl nároku na obecní byt. V bytě spolu s p. Štefkou bydlí pí Margita Hrušková, která nemá na byt žádný právní nárok. Rada schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Štefkou dohodou 7-0-0
  adoporučila BO jednat s p. Hruškovou o vyklizení a předání bytu.
  g) Stav bytového fondu-MČBrno-Slatina
  Ing. Zůbek předložil radě písemný materiál o stavu bytového fondu svěřeného MČ.Rada požaduje doplnit materiál pro jednání ZMČ o souhrn financí za jednotlivé roky. Návrh na usnesení byl doplněn přijat bez další diskuze. 7-0-0
  h) Výběrové řízení č. 10/03 „Rekonstrukce ZTI bytových domůDědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno-Slatina“
  Rada se seznámila se zprávami o otevíráníobálek a hodnocení a posouzení nabídek 7-0-0
  a poté vybrala dodavatele této veřejné zakázky.7-0-0
  ch) Výběrové řízení č. 11/03 „GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29, Brno-Slatina.“
  Rada se seznámila se zprávami o otevírání obálek a hodnocení a posouzenínabídek 7-0-0
  a poté vybrala dodavatele této veřejné zakázky. 7-0-0

   

  IV/17/4 Žádost o udělení souhlasu RMB se zahájením prací na technicko-ekonomickém zadáníinvestic
  a) „Víceúčelové hřiště s atletickým oválem na Jihomoravském nám.“
  b) „Víceúčelové hřiště ZŠ Přemyslovo nám. 1“
  Písemnýmateriál přednesli společně ing. Rotreklová a p. starosta. Obě akce jsou v souladu s plánem rozvoje MČ a rada požádala RMB o souhlas s jejich zpracováním. 7-0-0

   

  IV/17/5 Jednací řád výborůZMČ Brno-Slatina
  Písemný materiál předložil p. místostarosta. Z diskuze vyplynuly některéúpravy, které byly do návrhu jednacího řádu zapracovány. Poté byl upravený JŘ doporučen ke schválení ZMČ. 6-0-1

   

  IV/17/6 Rozvoj Slatiny - organizační opatření
  Nazákladě usnesení zastupitelstva MČ Brno Slatina předložil p. starosta organizační a časový postup k zabezpečení investičních akcí v návaznosti na schválený „Rozpočtový výhled na období 2004 - 2008“ Rada organizační postup schválila, požaduje ho ještě doplnit o vysvětlivky zkratek. 7-0-0

   

  IV/17/7 Zásady pronájmu prostor staré radnice neziskovým organizacím
  Materiál předložila p.tajemnice. Rada se vyjádřila k otázce pronajímání prostor politickým stranám a hnutím. Shodla se na tom, že to nejsou neziskové organizace. Poté obě navrhovaná usnesení schválila. 7-0-0

   

  IV/17/8 Novelizace vyhlášky č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích
  Písemný materiál uvedla p. tajemnice. Upřesnila a upozornila na nové návrhy místních poplatků. Po krátké diskuzi byl návrh na usnesení přijat. 7-0-0

   

  IV/17/9 Komise
  Zasedání komisí: Komise pro rozvoj MČ: 1.9.2003, bytová komise: 7.8.2003
  Rada vzala na vědomí zápisy ze zasedání obou komisí.

   

  IV/17/10 Různé
  a) Stížnost občanů bydlících na ulici Strážnická
  P. starosta předložil radě další stížnost občanů na rušení nočního klidu a obtěžování hlukem návštěvníky restauračních zařízení v nákupním centru Slatinka, a to od občanů z ul. Strážnická. Rada se na základě opakovaných stížností rozhodla zrušit své usnesení IV/15/8/b, kterým doporučuje ZMČ omezit provozní dobu restauračním zařízením v lokalitě Langrova 7-0-0
  a doporučila ZMČ omezit provoz restauračních zařízení na celém územíMČ. 7-0-0
  Současně doporučila vedení radnice pozvat na zasedání ZMČ zástupce Městské policie,provozovatele restauračních zařízení i dotčenou veřejnost.
  b) Jmenování pracovní skupiny propřípravu návrhu rozpočtu na rok 2004
  Vzhledem k tomu, že politické kluby nikoho do pracovnískupiny nenavrhly, nebyla pracovní skupina jmenována. Na přípravě návrhu se bude podílet vedení radnice s příslušnými vedoucími odborů. V případě, že kdokoliv projeví oprávněný zájem podílet se na přípravě rozpočtu, bude vedením radnice přizván.
  c) Internetová síť Melisa - informace
  Rada se seznámilas projektem firmy VIVO CONNECTION, s.r.o., Městečko 759, 696 32 Ždánice "Slatina on line" - internetová síť Melisa. Se záměrem zavedení internetu do BD souhlasí, avšak k dalšímu rozhodování potřebuje znát další podrobnosti, proto pověřuje BO dalším jednáním v této věci. P. Cenek žádá, aby byl k jednání přizván. 7-0-0
  d) Úprava platuředitele Technických služeb Brno-Slatina
  Jedná se o zákonnou úpravu platu, kterou rada bezdiskuze schválila. 7-0-0

   

  IV/17/11 Kontrola plnění usnesení
  P. tajemnice provedla kontrolu plnění usnesení

   

  Ing. Jiří NavrátilMgr. Helena Skolková
  starosta MČ Brno-Slatinaověřovatelka

   

  redakce


  Formátování pro tisk
      


   

   

  Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/17. RMČ 3.9.2003


  Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

   

  Základní informace

  Městská část

  Samospráva

  Úřad MČ

  Řízené organizace

  Kultura, Sport

  Ulice, PSČ, místopis

  Slatinský tisk

  Úřední deska, vývěska

  Aktuální

  Vyhledat

   

  Weby organizací a útvarů
  zřízených MČ
  Slatinská občanská
  sdružení
  Statistiky Validita kódu
  Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
  Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
  Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
  Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
  Odkaz na stránky Historického kroužku
  RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
  Odkaz na stránky slatinských stárků
  Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
  [Valid RSS]
  Valid XHTML 1.0 Transitional


  Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku