Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 21.09.2017
  Svátek má Matouš, zítra Darina

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/17. RMČ 3.9.2003

17.09.2003

Usnesení z IV/17. RMČ 3.9.2003

IV/17/1 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem části pozemku p.č. 1588 - firma SmiPe, s.r.o.
Rada MČ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č.1588 o výměře 97m2 firmě SmiPe s.r.o., Tilhonova 12, Brno za cenu 100,--Kč/m2/rok za předpokladu souhlasu sousedního stavebníka a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
b) Volné hrací plochy
RMČ ukládá MO předložit radě seznam dětských pískovišť s návrhem na jejich zabezpečení proti mikrobiálnímu a parazitárnímu znečištění nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; včetně finančního krytí.

 

IV/17/2 Hospodaření srozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ za I. - VII. hlavní činnost
RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření MČ hlavní činnost za období I.-VII. 2003 s příjmy ve výši 26.415 255,06 Kč, financováním ve výši 3.083 022,40 Kč a s výdaji ve výši 26.912 707,06 Kč.
b) Rozpočtovéopatření č. 8/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 8/2003 upravujícískutečné příjmy a výdaje, které zvyšuje příjmovou část rozpočtu na 41 775 tis. Kč a výdajovou část rozpočtu na 57 338 tis. Kč.
c) Výsledky hospodaření zřízených p.o. za I. pololetí r. 2003
c1) RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací TS Slatina, ZŠ Jihomoravské nám. 2, ZŠ Přemyslovo nám. 1, MŠ Jihomoravské nám. 3/5 a ŠJ Jihomoravské nám. 2, za I. pololetí r. 2003.
c2) RMČ ukládá ředitelce MŠ Jihomoravské nám. 3/5, aby jí předložila kopie všech dokladů vztahujících se k rekonstrukci bývalé kuchyně v objektu Jihomoravské nám. 3 na třídu.
d) Pronájmy tělocvičen ZŠ
RMČ ukládá ředitelkám ZŠ předložit do konce měsíce října 2003 radě přehled vytíženosti tělocvičen, výše předepsaného nájemného a kopie nájemních smluv na pronájem tělocvičen ve šk. r. 2003/2004.
e)Zvýšení příspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2
e1) RMČ doporučuje ZMČ zvýšit příspěvek na provozŠJ Jihomoravské nám. 2 o 3 tis. Kč.
e2) RMČ doporučuje ZMČ uložit vedoucí FO zapojit nazvýšení příspěvku tzv. rozpočtovou rezervu MČ a zpracovat RO.
f) Mateřská škola Jihomoravskénám. 3/5
f1) RMČ souhlasí s čerpáním investičního fondu MŠ Jihomoravské nám. 3/5 narekonstrukci nové třídy v budově Jihomoravské nám. 3 ve výši 146.580,- Kč.
f2) RMČ souhlasí sčerpáním rezervního fondu MŠ Jihomoravské nám. 3/5 na dovybavení nové třídy kancelářským materiálem a výdejny stravy nádobím v celkové výši do 20 tis. Kč.
f3) RMČ doporučuje ZMČ pozastavit usnesení č. IV/4/2b1)o rekonstrukci zahrady v objektu Jihomoravské nám. 3.
f4) RMČ doporučuje ZMČ souhlasit sezahájením rekonstrukce havarijního stavu osvětlení v objektu Jihomoravské nám. 5 s tímto financováním:
 • 50 tis. Kč schválený příspěvek MČ na rekonstrukci zahrady
 • zbytek (cca 25 tis.)prostředky investičního fondu MŠ.
 • g) Prominutí platby - ZO ČZS Podstránská -Černovičky
  RMČ promíjí úhradu faktury č. 72/2002 ve výši 15 123,40 Kč ZO ČZSPodstránská-Černovičky a ukládá finančnímu odboru částku převést do nákladů MČ.
  h) Odepsánínedobytné pohledávky za firmou KMW spol. s r.o.
  h1) RMČ doporučuje ZMČ souhlasit s odepsánímpohledávky na nájemné za firmou KMW, spol. s r.o., Želešice 18, ve výši 81 886,50 Kč.
  h2) RMČukládá FO předložit přehled všech pohledávek MČ.
  ch) Využití prostředků z prodeje nemovitéhomajetku m. Brna
  RMČ navrhuje ZMČ použít prostředky získané z finančního vypořádání s městemBrnem za prodej nemovitého majetku takto:
  • 250 tis. Kč na modernizaci výpočetní technikyÚMČ
  • 458 tis. Kč na realizaci parkoviště Tilhonova 56 a, b

   

  IV/17/3 Bytový odbor
  a) Hospodaření VHČ za I.-VII. 2003
  RMČ bere na vědomí výsledky hospodaření VHČ za I.-VII. 2003 s náklady 8.392 566,17 Kč a výnosy ve výši 13.023 896,84 Kč.
  b) Výměna bytu Josef Hrabec, Rousínovská 21, 3+1, byt. č. 2
  RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Josefem Hrabcem, Rousínovská 21, I. kat., 3+1 a pí Evou Macháňovou, Okrouhlá 30, Brno-Bohunice, I. kat., 4+1 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Evou Macháňovou na dobu neurčitou.
  c) Výměna bytu Rudolf Béra, Kroměřížská 7, 2+1, byt č. 6
  RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Rudolfem Bérou, Kroměřížská 7, I. kat., 2+1 a p. Pavlem Pěnčíkem, Botanická 23, Brno-střed, I. kat., 1+0 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Pavlem Pěnčíkem na dobu neurčitou.
  d) Výměna bytu Marcela Havelková, Rousínovská 34, 3+1, byt č. 4
  RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí Marcelou Havelkovou, Rousínovská 34, I. kat., 3+1 a p. Radkem Hájkem, Horní 24, Brno-Štýřice, I. kat., 2+1 a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Radkem Hájkem na dobu neurčitou.
  e) Výběrové řízení "Zajištění stálé havarijní služby"
  e1) RMČ vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku č. 12/03: "Zajištění stále havarijní služby". Schvaluje text výzvy více zájemcům. Text tvoří přílohu č.1 tohoto usnesení a je uložen na BO.
  e2) RMČ stanovujetermín pro podání nabídek a otvírání obálek na 23.9.2003 v 9.00 hod.
  e3) RMČ jmenuje společnoukomisi pro otvírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek ve složení:
  Ing. Keberle, Bc.Stoklásková, Ing. Rotreklová, JUDr. Dostálová, p. Belko
  Náhradníci: JUDr. Janků, Ing. Cenek,Ing. Krupová.
  e4) RMČ schvaluje seznam obeslaných firem:
  VladimírŠorman, Budínská 22, 627 00 Brno
  OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno
  KNECHT Instalo, s.r.o., V aleji 46, 620 00 Brno
  JUDr. Kamil Presl, Komárovská 3, 617 00 Brno
  TEZA Brno, a.s., Hlinky 68, 603 00 Brno
  f) Ukončenínájmu dohodou s p. Drahomírem Štefkou, Rousínovská 20, 1+1, byt č. 5
  RMČ schvaluje ukončenínájmu bytu č. 5, 1+1, na ul. Rousínovská 20 v Brně-Slatině s nájemcem p. Drahomírem Štefkou, a to dohodou.
  g) Stav bytového fondu - MČ Brno - Slatina
  RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomízprávu "Stav bytového fondu - MČ Brno-Slatina" k srpnu 2003.
  h) Výběrové řízení č. 10/03"Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno - Slatina"
  h1) RMČ berena vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek nabídek ve výběrovém řízení č. 10/03 "Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno - Slatina".
  h2) RMČ vybírá jako dodavateleveřejné zakázky "Rekonstrukce ZTI bytových domů Dědická 1,3,5 a Dědická 7,9,11, Brno - Slatina" firmu OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno v limitní ceně 1.958 tis. Kč vč. DPH a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
  ch) Výběrové řízení č. 11/03 "GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29, Brno - Slatina."
  ch1) RMČ bere na vědomí zprávy o otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek nabídek vevýběrovém řízení č. 11/03 "GO ploché střechy bytového domu Rousínovská č. 25,27,29, Brno - Slatina."
  ch2) RMČ vybírá jako dodavatele veřejné zakázky "GO ploché střechy bytového domu Rousínovská 25,27,29, Brno - Slatina" firmu Izokrat, s.r.o., Šmahova 112, 627 00 Brno v limitní ceně 386 tis. Kč a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.

   

  IV/17/4 Žádost o udělení souhlasu RMB se zahájením pracína technicko - ekonomickém zadání investic
  a) "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem naJihomoravském nám."
  RMČ schvaluje žádost MČ o udělení souhlasu RMB se zahájením prací natechnicko - ekonomickém zadání investice "Víceúčelové hřiště s atletickým oválem" v k. ú. Brno-Slatina.
  b) "Víceúčelové hřiště ZŠ Přemyslovo nám. 1"
  RMČ schvaluje žádost MČ o udělenísouhlasu RMB se zahájením prací na technicko - ekonomickém zadání investice "Víceúčelové hřiště ZŠ Přemyslovo nám. 1".

   

  IV/17/5 Jednací řád výborů ZMČ Brno-Slatina
  RMČ doporučuje ZMČ schválit Jednací řád výborů ZMČ Brno-Slatina.

   

  IV/17/6 Rozvoj Slatiny – organizační opatření
  RMČ schvalujeorganizační postup při zajišťování investičních akcí na základě schváleného Rozpočtového výhledu na období 2004 – 2008.

   

  IV/17/7 Zásady pronájmu prostor staré radnice neziskovýmorganizacím
  a) RMČ schvaluje Zásady pro poskytování pronájmu učeben a sálu staré radniceneziskovým organizacím. Text zásad tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení a je uloženo na VO.
  b)RMČ ukládá VO postupovat podle schválených Zásad pro poskytování pronájmu učeben a sálu radnice neziskovým organizacím s účinností ode den jejich schválení.

   

  IV/17/8 Novelizace vyhláškyč. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích
  RMČ doporučuje ZMČ schválit návrh nanovelizaci vyhl. č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích úpravou znění přílohy č.1 této vyhlášky za Městskou část Brno-Slatina..

   

  IV/17/10 Různé
  a) Stížnost občanů bydlících na ulici Strážnická
  a1)RMČ ruší své usnesení,které přijala na svém IV/15. zasedání dne 23.7.2003 pod bodem IV/15/8b1,2
  a2)RMČ v souladu svyhláškou statutárního města Brna č. 10/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně, v platném znění, doporučuje ZMČ schválit omezení konce provozní doby podniků na celém území MČ Brno - Slatina, následovně:
  - konec provozní doby Ne - Čt do 22.00 hod.
  - konec provozní doby Pá -So do 24.00 hod.
  a3) RMČ doporučuje ZMČ požádat v návaznosti na usnesení IV/17/10a2) městoBrno o změnu přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 10/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně.
  c) Internetová síť Melisa - informace
  RMČ bere navědomí projekt zavedení internetové sítě Melisa v sídlišti a ukládá BO dále jednat ze zástupci firmy VIVO CONNECTION, s.r.o. ve věci technických podmínek instalace.
  d) Úprava platu ředitele Technických služebBrno - Slatina
  RMČ schvaluje zákonnou úpravu platu řediteli Technických služeb Brno - Slatinaod 1.4.2003 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, která je uložena u tajemnice.

   

  Ing. Jíří NavrátilIng. František Keberle
  starosta MČ Brno-Slatinamístostarosta

   

  redakce


  Formátování pro tisk
      


   

   

  Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/17. RMČ 3.9.2003


  Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

   

  Základní informace

  Městská část

  Samospráva

  Úřad MČ

  Řízené organizace

  Kultura, Sport

  Ulice, PSČ, místopis

  Slatinský tisk

  Úřední deska, vývěska

  Aktuální

  Vyhledat

   

  Weby organizací a útvarů
  zřízených MČ
  Slatinská občanská
  sdružení
  Statistiky Validita kódu
  Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
  Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
  Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
  Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
  Odkaz na stránky Historického kroužku
  RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
  Odkaz na stránky slatinských stárků
  Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
  [Valid RSS]
  Valid XHTML 1.0 Transitional


  Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku