Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 24.08.2017
  Svátek má Bartoloměj, zítra Radim

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaArchiv úřední desky (Veřejné zakázky) ► Veřejná zakázka - výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

18.09.2006

Vyvěšeno od: do:
Veřejná zakázka - výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

Statutární město Brno, Městská část Brno – Slatina, Budínská 2, Brno, PSČ 627 00, IČ: 44992785, jednající Ing. Jiří Navrátil, starosta (dále též „zadavatel“), Vás vyzývá k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "zákon") na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Provozování a pronájem tepelného hospodářství – kotelny K4, pro školské objekty Jihomoravské nám. 2, 3, 4, 5 Brno - Slatina".
 
1. Vymezení veřejné zakázky
 
1.1 Předmět veřejné zakázky
 
Předmětem veřejné zakázky je "Provozování a pronájem tepelného hospodářství – kotelny K4, pro školské objekty Jihomoravské nám. 2,3,4,5 Brno - Slatina". Předmět plnění spočívá v zajištění komplexní energetické služby, tj. nájem nebytových prostor a technologického vybavení kotelny a dodávky tepelné energie pro ÚT a TUV z tohoto zařízení do školských objektů Jihomoravské nám. 2,3,4,5.
 
1.2 Variantní a dílčí plnění
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nepřipouštídílčí plnění.
 
2. Prohlídka místa plnění
 
2.1 Prohlídka místa plnění
 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční na základě předchozí dohody dodavatele se zadavatelem.
 
 
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
 
3.1 Místo plnění: kotelna K4 při ZŠ Jihomoravské nám.2, Brno, 627 00
 
Objekty v majetku Městské části Brno – Slatina, Budínská 2, Brno, PSČ 627 00
 
3.2 Doba plnění
 
doba neurčitá
 
 
4. Požadavky na prokázání kvalifikace
 
4.1 Základní kvalifikační předpoklady
 
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona způsobem podle § 62 odst. 2 zákona čestným prohlášením, ze kterého musí být zřejmé, že dodavatel splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady. Pro doložení splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč použije vzorový formulář (viz Příloha č.3 této výzvy).
 
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady
 
Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 odst. a) a b) předložením výpisu z obchodního rejstříku a oprávnění k podnikání (koncesní listina nebo licence na výrobu tepelné energie), a to v originále nebo úředně ověřené kopii v souladu s § 57 zákona.
4.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
 
Dodavatel prokáže ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 odst. 1 písm. c) předložením čestného prohlášení, kde předloží údaj o celkovém obratu dodavatele a to za r. 2005, v souladu s § 62 odst. 2. Pro doložení splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů použije vzorový formulář (viz Příloha č.4 této výzvy).
 
 
5. Způsob hodnocení nabídek
 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti:
5.1. Kritéria hodnocení:
    a) výše celkové nabídkové ceny vč. DPH.  60%
    b) výše ročního nájemného vč. Kč bez DPH  40%
 
 
6. Způsob zpracování nabídky
 
Celá nabídka, jakož i doklady k prokázání splnění kvalifikace, musí být v českém jazyce a svázány do jednoho svazku. Nabídka musí kromě výše uvedených náležitostí taktéž obsahovat:
  • Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1 této výzvy) - bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele, příp. oprávněnou osobou včetně doložení plné moci,
  • Vyplněný kalkulační vzorec tepelné energie (viz Příloha č. 2 této výzvy) - bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele, příp. oprávněnou osobou včetně doložení plné moci,
  • Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz Příloha č. 3 této výzvy),
  • Prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů (viz Příloha č. 4 této výzvy),
  • Doklady dle odst. 4.2. této výzvy
 
 
7. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
 
7.1 Celková nabídková cena
 
Celková nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, vlastní DPH a celkem s DPH. Celková nabídková cena bude doplněna do krycího listu nabídky, který bude součástí nabídky a bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele, příp. oprávněnou osobou včetně doložení plné moci. Nabídková cena bude stanovena na období 4 roků, přičemž cena za tepelnou energii za 1 rok bude stanovena jako násobek jednotkové ceny tepla dle vyplněného kalkulačního vzorce tepelné energie a množství tepelné energie za 1 rok.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky.
 
7.2. Zadavatel požaduje minimální roční nájemné za pronájem nebytových prostor a technologického zařízení pro výrobu tepla celkem ve výši 100 000,- Kč.
 
7.3. Platební podmínky
 
Platby budou probíhat formou měsíčních záloh. Tyto budou zúčtovány dle skutečně odebraného množství tepla nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího měsíce. Na konci zúčtovacího období (kalendářní rok) bude provedeno celkové roční vyúčtování.
 
 
8. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
 
Nabídková cena pro tepelnou energii je neměnná v celkovém objemu stálých nákladů do 31.12.2007. Proměnné náklady budou vykazovány dle skutečnosti. Počínaje 1.1.2008 a v letech následujících může být nabídková cena měněna pouze v celkovém objemu stálých nákladech o skutečnou míru inflace zveřejněnou ČSÚ a s přihlédnutím k Cenovému rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro sjednávání cen tepelné energie, uplatňovaných od 1.1. příslušného kalendářního roku. Proměnné náklady budou vykazovány dle skutečnosti.
Nabídkovou cenu není možné překročit. Nabídková cena je nejvýše přípustná.
 
 
9. Podávání nabídek, zadávací lhůta a otevírání obálek
 
9.1 Doručování nabídek
 
Nabídku lze zadavateli doručit osobně nebo doporučeně poštou v řádně uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a adresou dodavatele, v níž je možné nabídku doručenou po termínu podání vrátit, na adresu:
 
Statutární město Brno, Městská část Brno - Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno.
 
9.2 Lhůta pro podávání nabídek
 
Lhůta pro podávání nabídek je do 6.10. 2006 do 10:00 hod.
 
9.2 Zadávací lhůta
 
Délka zadávací lhůty je 2 měsíce. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
 
9.3 Otevírání obálek
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 10.10. 2006 v 10:00 hod.
 
 
10. Práva zadavatele
 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo:
  • změnit podmínky veřejné zakázky ve lhůtě pro podání nabídek,
  • zrušit zadání veřejné zakázky,
  • nevracet uchazečům nabídky ani jejich část,
  • ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách.
 
11. Kontakty
 
11.1 Kontakt na zadavatele
 
Statutární město Brno, Městská část Brno - Slatina
Ing. Jiří Navrátil, starosta
Budínská 2, 627 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 545 226 018
fax: +420 545 216 285
www.mcslatina.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - město
číslo účtu: 16526-621/0100
 
 
12. Podpis zadavatele
 
 
 
Ing. Jiří Navrátil, v.r.
starosta
Statutární město Brno, Městská část Brno – Slatina
 

Ing. Jana Krupová, majetkový odbor


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Veřejná zakázka - výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku