Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 25.09.2017
  Svátek má Zlata, zítra Andrea

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy ZMČ) ► Zápis z IV/5. ZMČ 25.9.2003

22.10.2003

Zápis z IV/5. ZMČ 25.9.2003

Přítomni: dle prezenční listiny.
Omluveni: p. Dušová, p. Ides.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Sčitateli hlasování byli zvoleni pí Stehlíková a p. Vrzal. 15-0-2
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pí Čechová a p. Janiš. 16-0-2

 

Program jednání:
P. Musil navrhuje vypustit z programu jednání bod IV/5/3b-Stav bytového fondu v MČ Brno-Slatina a svůj návrh zdůvodňuje. Pí Motáčková na zdůvodnění reaguje. P. Musil poté návrh na stažení z programu bere zpět.
P. Ondřík navrhuje zařadit na úvod programu jednání vystoupení kandidáta do Senátu doc. ing. arch. Löwa. 11-4-4
Poté se hlasovalo o upraveném programu jednání. 17-0-2

 

Na úvod zasedání se krátce představil kandidát do Senátu doc. ing. arch. Löw.

 

IV/5/1 Kontrola plnění usnesení
P. tajemnice uvedla nesplněná usnesení IV/2/4c a IV/4/8b). P. starosta se k usnesení IV/4/8b) vyjádřil ústně-náhrada škody byla uplatněna, MČ obdržela plnění, jde o uzavřenou záležitost.

 

IV/5/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003
Materiál předložila p. Wiesnerová, upozornila na vyšší příjmy u poplatku u daně z příjmu a za užívání VP. U výdajové části se zaměřila na zatím nedočerpané položky a zdůvodňovala jejich nečerpání k datu. V rozpravě vystoupili p. Janiš-dotazy k položkám v odd.§ 6171 ostatní platy a konzultační poradenství a právní služby; p. Musil měl připomínku k opravám hasičky a jejího využití vůbec a k lokálnímu zásobování teplem (kotelně K4), která je v pronájmu; p. Vrzal se ptal, proč se platí nájem za pozemky pod SSO Zemanova. Poté, co dotazy byly zodpovězeny, se hlasovalo o návrhu usnesení. 19-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 7/2003
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 8/2003
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 9/2003
P. Musil se ptá, proč rada nectila návrh finančního výboru. Odpověděl p. starosta. P. Musil dává nový návrh usnesení, tak jak ho doporučuje finanční výbor. K tomu se vyjádřila p. Dostálová.
Po ukončení rozpravy se hlasovalo o návrhu p. Musila 5-0-12
Hlasování o původním návrhu 13-0-5
e) Zvýšení příspěvku pro ŠJ Jihomoravské nám. 2
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 18-0-0
f) Mateřská škola Jihomoravské nám. 3/5
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0
g) Využití prostředků z prodeje nemovitého majetku m. Brna
P. Wiesnerová doplnila pozměňovací návrh (snížení prostředků na realizaci parkovišť o 80 tis. a zařazení investic-veřejné osvětlení ul. Šikova 60 tis. a Langrova 20 tis.). V rozpravě vystoupili p. Weinlich-proč parkoviště Tilhonova 58, p. Cenek-zda jsou na prostředky vyčleněné na osvětlení podložené. Poté se hlasovalo o upraveném návrhu na usnesení. 18-0-1

 

IV/5/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003
Ing. Zůbek shrnul materiál a poté se bez další rozpravy hlasovalo o návrhu usnesení. 19- 0-0
b) Stav bytového fondu v MČ Brno-Slatina
Materiál uvedl ing. Zůbek. P. starosta podotýká, že by mohl být výchozím materiálem pro stanovení koncepce MČ v oblasti bytové politiky. P. Weinlich navrhuje, aby se nepřijímal návrh usnesení. RMČ by měla začít pracovat na koncepci hospodaření s byty a vycházet přitom z tohoto materiálu.
O návrhu usnesení se nehlasovalo.
c) Prominutí penále z dluhu na nájemné-Romana Cibere, Rousínovská 16
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0
d) Prominutí penále z dluhu na nájemném-Křapová Helena, Dědická 14
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 19-0-0

 

IV/5/4 Novelizace vyhlášky č. 9/2002 Statutárního města Brna o místních poplatcích
Materiál uvedl JUDr. Janků. Rozprava: P. Musil-kdo je zpracovatelem přílohy. P. Fiala navrhuje změnu paušální sazby za užívání VP v případě pevných stánků rozměrů 10,1-20 m2 , a to z 15.000,- Kč na 13.000,- Kč. 15-0-2
Poté se hlasovalo o doplněném původním návrhu na usnesení. 18-0-1

 

IV/5/5 Vyhláška č. 10/2001 Statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Bod uvedl p. starosta. Úvodem uvedl, že jeden z provozovatelů restaurace p. Šauer požádal o odklad rozhodnutí o omezení provozní doby a navrhuje osobní jednání v této věci. Dále podal informaci o tom, že z důvodu změny zákona o ochraně veřejného zdraví se připravuje novelizace předmětné vyhlášky. Poté nechal hlasovat o tom, aby se k otázce omezení provozní doby vyjádřili napřed přítomni občané. 18-0-1
Občané vesměs poukazovali na to, že jsou rušeni v nočních a časných ranních hodinách návštěvníky opouštějícími tato zařízení. Městská policie ( dále jen MP) ani na upozornění často nepřijede. Dozor MP nad dodržováním nočního klidu postrádají i provozovatelé restauračních zařízení. Uživatelé bytů v lokalitě Loučky poukazují zejména na obtěžující vibrace zapříčiněné provozem kuželny v restauraci Las Pegas.
V rozpravě zastupitelů vystoupili: p. Socha-nejdříve řešit problémy ve spolupráci s MP, pí Janíčková-jak mají omezenu provozní dobu v sousedních městských částech. P. Weinlich navrhuje, aby rada vyvolala jednání s provozovateli, aby oni sami přijali opatření, kterými by omezili rušení nočního klidu, p. Motáčková konstatuje, že svým chováním na pokojích ruší i hosté ubytováni v penzionu u restaurace Ježek, p. Čech podotýká, že neruší jenom cizí občané, ale občané MČ. Závěrem rozpravy vyplynulo, že jako problematické se jeví lokality Langrova a Jihomoravské nám.
Poté p. starosta navrhuje vzhledem k tomu, co řekl úvodem a možnosti dále s provozovateli jednat, stáhnout další projednávání tohoto bodu z programu. 18-0-1

 

IV/5/6 Změna ÚPmB
O návrhu usnesení hlasováno bez rozpravy. 18-0-0

 

IV/5/7 Jednací řád výborů ZMČ
Materiál uvedl p. místostarosta. Vzhledem k tomu, že dne 26.9. se bude k jednacím řádům konat na MMB porada, navrhuje stažení bodu z programu jednání. 18-0-0

 

IV/5/8 Výbory
a) Finanční výbor
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 27.8.

 

b) Kontrolní výbor
b1) Odstoupení člena KV
Zastupitelstvo vzalo na vědomí odstoupení člena kontrolního výboru p. Ivana Sochy dne 15.7.
b2) Volba nového člena KV
Na výzvu starosty podal p. Socha návrh na doplnění kontrolního výboru p. Oldřiškou Rumpíkovou, Slatinka 16. 19-0-0

 

IV/5/9 Interpelace
Na zasedání podal p. Musil interpelaci na p. místostarostu.

 

IV/5/10 Různé
a) Rozvoj Slatiny-organizační opatření
Zastupitelé obdrželi písemnou informaci o organizačních opatřeních a časovém zabezpečení akcí obsažených v rozvojovém plánu Slatiny.

 

V 21.00 hod starosta ukončil zasedání ZMČ.

 

Ing. Jiří NavrátilMgr. Olga ČechováPhDr. Karel Janiš
starostaověřovatelkaověřovatel

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/5. ZMČ 25.9.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku