Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 20.08.2017
  Svátek má Bernard, zítra Johana

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy RMČ) ► Zápis z IV/20. RMČ 15.10.2003

26.10.2003

Zápis z IV/20. RMČ 15.10.2003

Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Čechová. 4-0-0
Program jednání byl doplněn o body:
IV/20/4b) Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a 58 a, b v Brně-Slatině"
IV/20/21 Odměny ředitelkám školských zařízení a schválen. 5-0-0

 

IV/20/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Změna určení finančních prostředků DDM Fantázie
Návrh na usnesení byl přijat bez diskuze. 5-0-0
b) Přehled pohledávek MČ - hlavní činnost
Materiál uvedla p. Wiesnerová. Z rozpravy vyplynulo, že je třeba materiál doplnit o informace o krocích provedených v rámci vymáhání a materiál znovu předložit radě. 7-0-0
c) Návrh rozpočtu MČ hlavní činnost na rok 2004/verze 6
P. Wiesnerová a p. starosta seznámili radní vývojem přípravy rozpočtu na rok 2004 a s rozpracovaným návrhem rozpočtu (6. verzí). Tato verze bude předložena k vyjádření finančnímu výboru.

 

IV/20/2 Bytový odbor
a) Zásady pro přepracování nájemní smlouvy, které mají přechodně charakter služebního bytu dle § 8, zák. 102/1990 Sb.
Na základě usnesení z minulého jednání rady předložil BO zásady pro vznik společného nájmu u bytů, které mají přechodně charakter služebního bytu a upravený vzor nájemní smlouvy. 7-0-0

 

IV/20/3 Aktualizace Přílohy č. 1 Vyhlášky města Brna č. 10/1994 o zeleni v městě Brně
Bod předložila Mgr. Gillarová. Předmětem aktualizace je upřesnění ploch zeleně, které by byly do přílohy zahrnuty. Rada s návrhy referátu ŽP vesměs souhlasí. Vzhledem k zamýšleným investicím v ulici Slatinka (plynofikace) a na "Terénkách" nesouhlasí s návrhem na zařazení parku Slatinka a parku na Dědické do přílohy této vyhlášky. Dále byla v diskuzi upřesněna přímo na situačních mapkách plocha zeleně, která má být zahrnuta do přílohy vyhlášky, a to v lokalitě hřbitov, u pomníku u hřbitova a u kapličky. 6-0-1
V rámci další diskuze byla p. Gillarová požádána starostou o připravení odpovědi na stížnost na údržbu zeleně, kterou obdržel dnešního dne faxem, dále p. Čech o předložení systému práce na referátu ŽP. P. Dostálová vznesla dotaz na výhled údržby stromů u obecních domů. P. Cenek vznesl připomínku k pokoseným keřům na ul. Strážnická.

 

IV/20/4 Hospodaření s majetkem
a) Oplocení pískovišť v MČ Brno-Slatina - informace
MO předložil radě souhrnnou písemnou informaci o pískovištích, jejichž provozovatelem je MČ, zároveň předložil cenovou rozvahu (ve čtyřech variantách) na zabezpečení jednoho pískoviště (oplocení pletivem). Z rozpravy vyplynul požadavek na MO, aby vytipoval ta pískoviště, která zůstanou nadále zachována a připravil návrh likvidace zbývajících pískovišť. Zároveň byl požádán o zjištění nového, vhodnějšího (materiálově i vzhledově) způsobu zabezpečení ve smyslu požadavků vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. 7-0-0
b) Výběrové řízení "Zřízení parkovacích stání pro bytové domy Tilhonova 56 a, b a Tilhonova 58 a, b v Brně - Slatině"Rada se seznámila se zprávou o otevírání obálek a s hodnocením nabídek ve shora uvedeném výběrovém řízení. 7-0-0
P. Dostálová podotkla, že dle zákona se poskytuje záruka na dílo v rozsahu 60 měsíců. Diskuze se proto týkala výběru firmy. Vzhledem k tomu, nechal starosta za účelem výběru zhotovitele díla hlasovat o každém účastníku výběrového řízení zvlášť:
Miloš Soukup 3-0-4/div>
SMRČEK-STAVITEL, s.r.o. 4-0-3
Agromeli, s.r.o. 0-0-7

 

IV/20/5 Slatinský oddíl PEtangue "SLOPE BRNO" - Smlouva o spolupráci č. 149/98
Rada se seznámila s důvodovou zprávou a uložila ved. VO vypovědět tuto smlouvu a jednat se zástupci oddílu o další vzájemné spolupráci. 7-0-0

 

IV/20/6 Klub důchodců
Bod předložila p. tajemnice. Po upřesnění budoucí podpory Klubu důchodců, byla navrhovaná usnesení upravena a přijata. 7-0-0

 

IV/20/7 Místní poplatek ze vstupného - Hody 2003
Předložil JUDr. Janků Navrhované usnesení bylo přijato bez další diskuze. 6-0-0

 

IV/20/8 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky - vyhrazení plochy pro vylepení plakátů
Předložil JUDr. Janků Navrhované usnesení bylo přijato bez další diskuze. 7-0-0

 

IV/20/9 Muzikálový koncert v listopadu a popový koncert v prosinci
Předložil JUDr. Janků. Z diskuze vyplynul návrh na výši vstupného na obě akce a ten byl také přijat. 7-0-0

 

IV/20/10 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
Předložil JUDr. Janků. V rámci diskuze byl navržen ještě název nám. Praotce Čecha. Radní se shodli na názvech náměstí takto:
Slatinské 3-0-4/div>
Zelené 3-0-4
a Praotce Čecha 3-0-4
Zastupitelstvu budou předloženy všechny tři názvy.

 

IV/20/11 Darovací smlouva č. DO3/2003
Předložil JUDr. Janků Navrhované usnesení bylo přijato bez další diskuze. 7-0-0

 

IV/20/12 Dodatky k nájemním smlouvám
Předložil JUDr. Janků Po krátké diskuzi byla navrhovaná usnesení přijata. 6-0-1

 

IV/20/13 Zavedení internetové sítě v sídlišti Brno - Slatina
Předložil JUDr. Janků. Informoval, že s firmou VIVO CONNECTION spol. s.r.o. došlo v zájmu odstranění možných výkladů ustanovení, které by směřovaly k exklusivitě či zamezení instalací jiných poskytovatelů připojení k internetu na objektech vlastníka k dohodě smluvních stran na úpravě následujících ustanovení:
V čl. II se mění text původního odst. e), nyní označeného jako 5) nahrazením novým textem:
"Poskytovatel se zavazuje zabezpečit zařízení takovým způsobem, aby nedošlo k narušení jeho chodu, ani k narušení chodu ostatních zařízení instalovaných v nemovitosti, sloužících k příjmu televizního signálu, jiného rádiového signálu, přenosům dat, elektrické energie atd."
V čl. II se mění text původního odst. f), nyní označeného jako 6) nahrazením novým textem:
"Vlastník neumožní umístění jiných telekomunikačních zařízení, které by rušily zařízení poskytovatele, na budovu bez souhlasu poskytovatele. Rušením se nemyslí zařízení jiných připojovatelů do sítě internet, která pracují s jiným fyzikálním přenosovým rozhraním, než zařízení poskytovatele."
Rada dohodu akceptovala a pověřila starostu podpisem upraveného návrhu smlouvy. 5-0-1

 

IV/20/14 Výběrové řízení "Modernizace IT sítě ÚMČ Brno-Slatina"
Předložil JUDr. Janků. Rada se seznámila s návrhem na zajištění modernizace počítačové sítě na ÚMČ a rozhodla, že VO provede cenovou poptávku a vyhodnocení nabídek předloží radě k posouzení. 6-0-0

 

IV/20/15 Ochranné pásmo hřbitova
Ing Kešnerová požaduje od MČ vyjádření ke stavbě RD v ochranném pásmu hřbitova. O omezujících podmínkách stavby v ochranném pásmu může rozhodnout stavební úřad. Vzhledem k tomu, že MČ však bude účastníkem územního řízení, doporučuje rada žádost projednat v komisi pro rozvoj MČ. 6-0-1

 

IV/20/16 Integrovaný dopravní systém JmK - Úpravy městského linkového systém k 1. lednu 2004
Písemný materiál předložil starosta. K navrhovanému začlenění městské dopravy do IDS Jihomoravského kraje nemá rada připomínek, doporučuje však starostovi ještě jednat o možnosti zřízení zastávky MHD na ul. Řípská (za nájezdem na dálnici směrem k letišti) pro obyvatele ul. Slatinka.

 

IV/20/17 Sbor dobrovolných hasičů
Bod předložil p. starosta . Po krátké diskuzi bylo navrhované usnesení přijato. 7-0-0

 

IV/20/18 Komise
Rada vzala na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj MČ, která zasedala dne 6.10.2003.

 

IV/20/19 Informace
a) Záměr nabytí kasáren Slatina do majetku města Brna
Starosta podal radním aktuální informace k zamýšlenému záměru.
b) Vánoční osvětlení
Radní se seznámili s jednotlivými nabídkami a vybrali typ vánočního prvku, kterým bude v počtu sedmi kusů Slatina osazena za předpokladu, že bude zajištěno finanční krytí (dar firmy BOSCH Rexroth). 7-0-0
c) Sněm starostů
Starosta informoval radní o zasedání sněmu starostů.

 

IV/20/20 Kontrola plnění usnesení
Rada vzala kontrolu plnění usnesení na vědomí.

 

IV/20/21 Odměny ředitelkám školských zařízení
Z diskuze vyplynula změna navrhované výše odměny p. ředitelce Havlíčkové. Poté byly odměny ředitelkám schváleny. 6-0-1

 

Ing. Jiří NavrátilOlga Čechová
starostaověřovatelka

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/20. RMČ 15.10.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku