Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.09.2017
  Svátek má Berta, zítra Jaromír

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Usnesení RMČ) ► Usnesení z IV/21. RMČ 29.10.2003

17.11.2003

Usnesení z IV/21. RMČ 29.10.2003

IV/21/1 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření I. - IX. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za období I. - IX. 2003 s příjmy ve výši 37.888.153,36 Kč, financováním ve výši 10.434.533, 60 Kč a s výdaji ve výši 39.663.891,03 Kč.
b) RO č. 10/2003 a 11/2003
b1) RMČ doporučuje ZMČ vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2003, které zvyšuje financování rozpočtu na 16.271 tis. Kč a výdaje rozpočtu na 58.499 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 10 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
b2) RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 11/2003, kterým přijímáme do rozpočtu dotaci na senátní volby, dotaci od obce Pozořice a neinvestiční dary, a to v celkové výši 269 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na 42.187 tis. Kč a výdaje rozpočtu na 58.458 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 11 schváleného rozpočtu a je uloženo na finančním odboru.
c) Nedobytné dluhy z pronájmu pozemků
RMČ souhlasí s odepsáním nedobytných dluhů z pronájmu pozemků těmto občanům:
p. Řezníček 700,- Kč
pí Šalplachtová    4 542,- Kč
p. Odnecht 2 472,- Kč
p. Metyš 49,- Kč
p. Vája 3,- Kč
pí Vršová 70,- Kč
d) Nedobytné dluhy na pokutách
RMČ souhlasí s odepsáním dlužných pokut z let 1995-1998 dle přílohy č. 1. tohoto usnesení, která je uložena na FO.
f) Navýšení prostředků v rozpočtu v odd. § 6112
RMČ schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 75 tis. Kč z tzv. rozpočtové rezervy a 50 tis. Kč z odd.§ 6112 pol dary obyvatelstvu na odměny zastupitelů vč. odvodů a ukládá ved. FO připravit v tomto smyslu RO a předložit ho ke schválení ZMČ.

 

IV/21/2 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit hospodaření VHČ za období I.- IX. 2003 s náklady 9.566.234,05 Kč a s výnosy 16.722.098,14 Kč.
b) Výměna bytu Pavel Neuman, Rousínovská 29
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Neumanem, Rousínovská 29, 3+1, I. kat. a p. Valou, Vlnitá 2, 2+1, I. kat., a pověřuje místostarostu podpisem nájemních smluv na dobu neurčitou.
c)Výměna bytu Ludmila Matejkovičová. Rousínovská 9
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi pí Matejkovičovou, Rousínovská 9, 3+1, 2. posch. a pí. Macíkovou, Jánošíkova 31, Chrlice, 1+1, 6. posch., a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s pí Macíkovou na dobu neurčitou.
d) Prominutí penále z dluhu na nájmu - Koutná, Rousínovská 23, Ferrari, Dědická 11
RMČ schvaluje odpuštění penále z dluhu na nájemném těmto nájemcům:
- Libuše Koutná, Rousínovská 23   penále 4.266,-Kč
- Nikolaj Ferrari, Dědická 11 penále 6.490,60 Kč
e) Sleva na nájemném pí Trundová, Tilhonova 89
RMČ souhlasí s poskytnutím slevy z nájmu ve výši 40 % za období od 1.3. do 30.6. t.r. pí Trundové, Tilhonova 89 z důvodu zhoršení bytové pohody během provádění nástavby domu.
f) Změna plánu VHČ k 1. 11.2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit k 1.11.2003 úpravu Plánu hospodaření VHČ na r. 2003 s výnosy 21.924 tis. Kč a náklady 25.099 tis. Kč.
g) Prodloužení nájmu - Helena Novosadyová, Rousínovská 24
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí Helenou Novosadyovou, Rousínovská 24 do 31.12.2003 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.

 

IV/21/3 Hospodaření s majetkem
a) Souhlas s výstavbou plotu
RMČ souhlasí se stavbou plotu na pozemku p.č. 1538 v k.ú. Slatina panem Syslem, Zemanova 2, Brno.
b) Pronájem části pozemku p.č.71 a souhlas s výstavbou garáže
b1) RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 71 o výměře 24 m2 v k.ú. Slatina za účelem výstavby garáže panu Tomášovi Šugárovi, Komárovské náb. 4, Brno.
b2) RMČ souhlasí se záměrem výstavby garáže panu Tomášovi Šugárovi, Komárovské náb. 4, Brno za podmínky, že konečné stanovisko bude mít MO MMB a že stavebník uhradí náklady spojené se zanesením stavby do katastru.
c) Prodej pozemku p.č. 141
RMČ nesouhlasí s prodejem ani pronájmem části pozemku p.č. 141 - ostatní komunikace o výměře 24 m2 panu Tomášovi Šugárovi, Komárovské náb. 4, Brno.
e) Zřízení věcného břemene na přípojku NN ke garáži
RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene na přípojku NN od JME u pozemku p.č. 148/2 pro pana Pavla Lapeše, Olomoucká 166, Brno a pana Luboše Ingršta, Oblá 22, Brno.
f) Směna pozemků
RMČ nesouhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví Českého Telecomu, a.s. p.č. 5484/1, p.č. 5485 a p.č. 5487/1 v k.ú. Žabovřesky za pozemek p.č. 2952/7 o výměře 5247 m2 v k.ú. Slatina, neboť se jedná o strategický pozemek pro rozvoj Slatiny.
g) Finanční vyrovnání s bývalými nájemci zahrádek
RMČ přijímá zásadu, že nebude poskytovat finanční vyrovnání za trvalé porosty na zahrádkách žádnému bývalému nájemci.

 

IV/21/4 Mimořádná odměna řediteli Technických služeb
RMČ přiznává řediteli Technických služeb mimořádnou odměnu za III./IV. r. 2003 ve výši 13.000,- Kč.

 

IV/21/5 Dary obyvatelstvu
RMČ doporučuje předsedům komisí a výborů předat tajemnici do 30.11.2003 návrhy na poskytnutí finančního daru občanům za práci pro MČ.

 

IV/21/6 Program IV/6. zasedání zastupitelstva
1) Kontrola plnění usnesení
2) Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření HČ I. - IX. 2003 (IV/21/1a)
b) RO č. 10/2003 (IV/21/1b)
c) RO č. 11/2003 (IV/21/1b)
d) RO č. 12/2003 (IV/21/1f)
e) Odpis nedobytné pohledávky za firmu KMW spol. s r. o. (IV/17/2h).
3) Bytový odbor
a)Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003 (IV/21/2a)
b) Úprava plánu hospodaření VHČ na rok 2003 k 1.11.2003 (IV/21/3f)
4) Smlouva o výpůjčce č. 100/2003 - MŠ Jihomoravské nám. 3/5 (IV/19/4)
5) Klub důchodců (IV/19/6a, b)
6) Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská (IV/20/10).
7) Výbory ZMČ
a) Finanční výbor
b) Kontrolní výbor
c) Jednací řád výborů ZMČ
8) Interpelace
9) Různé
10) Závěr

 

IV/21/10 Kronika MČ
RMČ pověřuje vedením kroniky MČ p. Miroslavu Buršíkovou.

 

Ing. Jíří NavrátilIng. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatinamístostarosta

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Usnesení z IV/21. RMČ 29.10.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku