Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 26.09.2017
  Svátek má Andrea, zítra Jonáš

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT


Další témata

Archiv

Archiv úřední desky

Ekologie, životní prostředí

Evropská unie

Městská policie v Brně

Občanská společnost

Ochrana obyvatelstva

Společnost a politika

Volby, referenda

Zdraví, zdravotnictví

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaSamospráva, orgány, dokumenty (Zápisy ZMČ) ► Zápis z IV/6. ZMČ 6.11.2003

17.11.2003

Zápis z IV/6. ZMČ 6.11.2003

Přítomni dle prezenční listiny.
Jednání zahájil a řídil p. starosta.
Sčitateli hlasování byli zvoleni pí Dušová a p. Cenek 18-0-2
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ondřík a p. Janiš 18-0-2
Program jednání:
P. Čech navrhl změnit název bodu IV/6/7c) "Jednací řád výborů ZMČ" na "Statut výborů ZMČ" 20-0-0
P. Musil navrhl zařadit do bodu IV/6/8 Interpelace
a) Vyslovení nespokojenosti s odpovědí p. místostarosty
b) Interpelaci na p. starostu 20-0-0
Upravený program jednání byl schválen. 20-0-0

 

IV/6/1 Kontrola plnění usnesení
Kontrolu plnění usnesení přednesla pí tajemnice a ZMČ vzalo zprávu na vědomí.

 

IV/6/2 Hospodaření s rozpočtem
a) Výsledky hospodaření HČ I. - IX. 2003
Uvedla pí Wiesnerová. Dále bez diskuze. 20-0-0
b) RO č. 10/2003
Toto rozpočtové opatření zvyšuje financování i výdaje rozpočtu. Bylo jednomyslně schváleno. 20-0-0
c) RO č. 11/2003
Tímto rozpočtovým je do rozpočtu přijata dotace na senátní volby, dotace od obce Pozořice a další dva dary. RO bylo jednomyslně přijato. 20-0-0
d) RO č. 12/2003
Přijetím tohoto rozpočtového opatření by byla zapojena rozpočtová rezerva a zvýšeny prostředky na odměny členů ZMČ.
P. Weinlich doporučuje toto rozpočtové opatření neschválit. 16-1-3
e) Odpis nedobytné pohledávky za firmu KMW spol. s r. o.
Usnesení o odpisu nedobytné pohledávky bylo přijato bez diskuze. 19-0-1

 

IV/6/3 Bytový odbor
a) Výsledky hospodaření VHČ I. - IX. 2003
P. Musil se ptal zda dluhy za nájemné budou mít vzrůstající trend. Odpověděl p. Zůbek. Po vysvětlení bylo usnesení jednomyslně přijato. 20-0-0
b) Plán hospodaření VHČ na r. 2003 - úprava k 1.11.2003
p. Weinlich se tázal, zda se u nových bytů zvyšuje nájemné. P. Zůbek odpověděl, že ano. Poté bylo usnesení přijato. 20-0-0

 

IV/6/4 Smlouva o výpůjčce č. 100/2003 - MŠ Jihomoravské nám. 5
Předložil p. Janků. Následovala krátká diskuze. Pí Motáčková upozornila na nepřesné uvedení plochy, která je předmětem výpůjčky. Smlouva bude upravena. Pí Dostálová navrhla opravu označení z "Město Brno" na "Statutární město Brno". Poté bylo usnesení přijato. 20-0-0

 

IV/6/5 Klub důchodců
Po krátké diskuzi byly návrhy na usnesení změněny a takto upravené návrhy byly jednomyslně přijaty. 20-0-0

 

IV/6/6 Pojmenování náměstí v lokalitě Přední Šlapanská
Krátká diskuze, následovalo hlasování o navržených pojmenováních.
p. Čech navrhoval Slatinské náměstí, 7-2-10
pí Čechová navrhovala Zelené náměstí, 4-1-13
p. starosta navrhl hlasování o tom, zda se bude pojmenovávat náměstí nebo ulice.
ZMČ hlasovalo o tom, že se bude pojmenovávat náměstí, návrh byl jednomyslně přijat. 20-0-0
Poté se hlasovalo o návrhu z rady: Náměstí praotce Čecha. Návrh byl přijat. 11-0-8

 

IV/6/7 Výbory
a) Finanční výbor
Předseda výboru p. Musil seznámil přítomné se závěry jednání výboru. Žádný návrh na usnesení zastupitelstva nepředložil.
Pí Čechová požádala o přizvání na jednání výboru, aby vysvětlila některé otázky týkající se ZŠ na Jihomoravském nám. 2.
ZMČ vzalo zápisy ze zasedání FV ze dnů 24.9. a 29.10.2003 na vědomí.
b) Kontrolní výbor
Předseda výboru p. Ondřík předložil zápisy z jednání výboru ze dne 24.9. a 15.10.2003. Z diskuze k zápisu ze dne 24.9. vyplynulo, že KV má podávat konkrétní návrhy na usnesení, případně má svá doporučení realizovat sám.
Poté předložil p. Ondřík návrhy na usnesení ZMČ, které vyplynuly z jednání výboru dne 15.10.
P. tajemnice citovala usnesení, která mají být zrušena. Z následující rozpravy vyplynulo, že vzhledem k projednávané problematice, by se měl nejdříve projednat "Statut výborů ZMČ". Hlasovalo se o tomto návrhu. 16-0-3
Napřed se bude projednávat bod c) Statut výborů ZMČ
K tomuto bodu vystoupil p. Musil a podal tři připomínky:
A) Žádá o odpověď předkladatele materiálu na otázky:
1. Kdy se konala porada k problematice JŘ na MMB, kvůli které byl tento bod stažen z programu jednání minulého ZMČ a kdo se jí zúčastnil?
2. Zda z této porady zaznělo doporučení na povinnost členů výborů ZMČ zachovávat mlčenlivost atd. - tak, jak je doplněno v předloženém návrhu v čl. 9 bod 1.
Odpověď na otázky:
1. Porada se konala dne 26.9. a zúčastnila se ji tajemnice.
2. Na poradě bylo konstatováno, že nikde není upraveno jakým způsobem tuto otázku ošetřit. Jednou z možností je zakotvit ustanovení týkající se zachování "mlčenlivosti atd." ve Statutech výborů, další možností je nechat podepsat členy výborů tzv. "akty mlčenlivosti". Vždy však záleží na příslušném zastupitelstvu, zda vůbec a jakým způsobem otázku "mlčenlivosti" ošetří. To, že se ustanovení "povinnost zachovávat mlčenlivost.." objevilo v návrhu Statutu výborů ZMČ, bylo předkladateli zamýšleno jako uvědomění si této skutečnosti členy výborů - nečleny ZMČ.
B) Navrhl, aby v čl. 9 - Závěrečná ustanovení byl bod č. 1 zcela vypuštěn a v tomto článku upraveno číslování dalších bodů.
Zdůvodnění návrhu:
Jedná se o zjevnou snahu legalizovat tzv. "Akt mlčenlivosti" podepsaný členy našeho kontrolního výboru na jeho 1. zasedání dne 19.2.2003. Navržený text je věcně a zřejmě i právně nesprávný, dá se říci - že zmatečný. Je zřejmé, že výkon jakékoliv veřejné funkce v obci nebo její části, je věcí veřejnou a každý by naopak měl být povinován informovat voliče a ostatní občany. Stejně tak je zřejmé, že autor tohoto doplňku nezná příliš zákony, na které se má mlčenlivost vztahovat. Uvedu jen jeden příklad - jak by někdo mohl předložit jednání výboru materiál, který by měl povahu utajované skutečnosti, ať již jakéhokoliv stupně? S takovými materiály se logicky mohou seznamovat jen ti, kteří mají prověrku Státního bezpečnostního úřadu. Vzhledem k tomu, že "Akt mlčenlivosti" byl členy KV našeho ZMČ podepsán, bylo by správné, kdyby toto zastupitelstvo jednoznačně rozhodlo, že je třeba jej zrušit.
Věřím, že zastupitelé koaličních stran k tomu naleznou dostatek odvahy. Není zbabělstvím přiznat chybu a napravit ji, naopak. Za nesprávné považuji setrvávat na chybných rozhodnutích či hrát pozici "mrtvého brouka" tak, jak se naše ZMČ postavilo k mé nespokojenosti s odpovědí na interpelaci v této věci.
Současně p. Musil navrhl, aby v souladu s par. 6 bod 14 našeho jednacího řádu bylo přerušeno projednávání tohoto bodu a byla ustanovena komise ZMČ, která k jeho pozměňovacímu návrhu zaujme stanovisko. Doporučuje, aby členy této pracovní komise tvořili zástupci jednotlivých politických klubů.
C) Návrh na doplnění usnesení
b) ZMČ ukládá předsedovi KV ZMČ Brno - Slatina zrušit "Akt mlčenlivosti" podepsaný členy KV ZMČ dne 19.2.2003. T: na nejbližším zasedání KV ZMČ, Z: vyplývá z textu návrhu
Po předložení těchto připomínek požádal předseda politického klubu KDU-ČSL p. Fiala o přestávku.
Jednání bylo na 5 min. přerušeno.
Po přestávce se hlasovalo o předloženém návrhu p. Musila pod bodem B) 15-0-4
Návrh na vypuštění bodu 1 v čl. 9 Závěrečná ustanovení byl přijat.
 
Poté se se rozběhla další rozprava k návrhu textu Statutu výborů.
Doplňující a pozměňující návrhy předložil p. Čech.
P. Dostálová navrhuje návrh "Statutu" projednat napřed v politických klubech.
P. Motáčková navrhuje vypustit v čl. 2 bod 3c).
P. Čech navrhuje stáhnout další projednávání tohoto bodu z programu jednání a návrh dopracovat v pracovní skupině.
Hlasování o stažení z programu jednání. 14-3-2
 
P. starosta požádal o návrhy členů pracovní skupiny.
Politické strany navrhly tyto členy pracovní skupiny: pí JUDr. Motáčková, p. Čech, pí MUDr. Markéta Janíčková, pí JUDr. Margita Dostálová, p. Ing. Keberle, p. PhDr. Karel Janiš. Zastupitelstvo zřídilo pracovní skupinu pro dopracování návrhu Statutu výborů ZMČ. 19-0-0
Poté se hlasovalo o návrhu doplnění usnesení předloženém p. Musilem pod bodem C)
Hlasování o úkolu pro předsedu KV - zrušit "akt mlčenlivosti" 16-0-3
Návrh byl přijat.
 
Po ukončení projednávání bodu IV/6/7c) Statut výborů ZMČ se zastupitelstvo vrátilo k projednávání bodu IV/6/7b) Kontrolní výbor - zápis z jednání KV z 15.10.2003.
Zastupitelstvo uložilo KV provést kontrolu:
a) nájemní smlouvy a stavebních prací na KD Černovičky.
b) nájemní smlouvy a stavebních prací na Kino Beseda.
c) veřejné finanční podpory z rozpočtu r. 2003
d) řešení stížností podaných v tomto volebním období.
O těchto usneseních bylo hlasováno společně. 20-0-0

 

IV/6/8 Interpelace
a) Vyslovení nespokojenosti s odpovědí p. místostarosty
P. Musil zdůvodnil písemně nespokojenost s odpovědí p. místostarosty na jeho interpelaci a podal návrh na usnesení, kterým zastupitelstvo vyslovuje nespokojenost s odpovědí místostarosty MČ na interpelaci podanou členem ZMČ Lubomírem Musilem dne 25.9.2003. 6-3-10
Návrh nebyl přijat.
b) P. Musil podal písemnou interpelaci na p. starostu.

 

IV/6/9 Různé
Pí Janíčková se dotazovala na nájemní smlouvu se SLOPE. Tato smlouva byla vypovězena ze strany MČ z důvodu nedodržení podmínek smlouvy nájemcem.
Následovala diskuze s občany.
P. Ing. Horák sdělil, že je dobře, pokud je Kontrolní výbor iniciativní.

 

IV/6/10 Závěr
P. starosta ukončil zasedání ve 21,09 hod.

 

Ing. Jiří NavrátilBc. Ivan OndříkPhDr. Karel Janiš
starostaověřovatelověřovatel

 

redakce


Formátování pro tisk
    


 

 

Diskusní příspěvky k článku: Zápis z IV/6. ZMČ 6.11.2003


Tématicky související články (řazeno podle data zveřejnění):

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku