Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 18.08.2017
  Svátek má Helena, zítra Ludvík

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Téma: Základní informace ◄► Legislativní rámec činnosti - přehled platné legislativy

Přehled platné legislativy
Všechny níže uvedené předpisy jsou k nahlédnutí na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 v úplných zněních v elektronické podobě.
 
Základní normy
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • Úst. zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako úst. zákon, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění
 • Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • Zákon č. 143/2001 Sb., ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, v platném znění
 • Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Vyhláška č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 54/1956 Sb.,o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších doplňků
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Odbor všeobecný
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání
 • Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • Vyhláška č. 138/1993 Sb., o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 236/1920 Sb., kterým se mění a doplňují dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu ustanovení, která nebyla dosud zrušena)
 • Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška ministerstva kultury č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství
 • Vyhlášky č. 103/1963 Sb. a 296/2001 Sb., kterými se provádí zákon o rybářství
 • Statut pro užívání znaku a praporu statutárního města Brna, znaků a praporů městských částí
 • Vyhláška statutárního města Brna č. 10/2001, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně
 • Vyhláška statutárního města Brna č. 27/2000, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranstvích ve městě Brně
Odbor finanční
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovacía dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 526/1990 o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Opatření MF č.j. 283/76 104/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Majetkový odbor
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce, v platném znění
 • Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění
 • Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, v platném znění
 • Zákon č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
 • Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, v platném znění
 • Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění
 • Vyhláška č. 540/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů energetický zákon) , v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
 • Vyhláška č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
 • Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných
 • Vyhláška č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
 • Vyhláška č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie
 • Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
 • Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
 • Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění
 • Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách (ČSN 38 6441, 38 6442, 73 4210)
 • Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě ZŠ, SŠ a VOŠ (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas, ve znění pozdějších předpisů
Odbor sociální péče
 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění
 • Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 288/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 50/1973 Sb. o pěstounské péči, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění vyhlášky č. 66/1983 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 463/1991 Sb. o životním minimu, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, v platném znění
 • Vyhláška č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
Odbor technický
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a předpisy k jeho provedení
 • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 204/2000 Sb., krizový zákon oblast vodního hospodářství
 • Vyhláška č. 126/1976 Sb., o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti , k vyjádření a souhlasu
 • Vyhláška č. 471/2001 Sb.,o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • Vyhláška č. 20/2001 Sb. (k § 10 zák. č. 254/2001 Sb.) o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu, a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území
 • Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí
 • Vyhláška č.293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 • Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb.Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Vyhláška MPMR ČR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Vyhláška MPMR ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
 • Vyhláška MPMR ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. v platném znění
 • Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
 • Zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší a o některých dalších zákonů
 • Vyhláška MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na ŽP a způsobu a průběhu veřejného projednání posudku
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění
 • Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů
 • Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška MŽP ČR č. 382/2001 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • Vyhláška statutárního města č. 23/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška statutárního města Brna č. 24/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území statutárního města Brna, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška města Brna č. 20/2001, Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška města Brna č. 16/1994, kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna, v platném znění
Bytový odbor
 • Zákon ČNR č. 102/1992 o působnosti obcí při zajišťování bytové náhrady
 • Vyhláška č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon 72/1994 Sb. o vlastnictví k bytům
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
 • Vyhláška č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
 • Vyhláška 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
 • Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky
 • Vyhláška 306/2001 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
 • Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky
 • Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
 • Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
 • Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění
 • Zákon č. 50/1976 SB., stavební zákon, v platném znění a související předpisy
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku