Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 23.08.2017
  Svátek má Sandra, zítra Bartoloměj

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v Městské části Brno-Slatina.


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v Městské části Brno-Slatina. 
 Přidělení čísla popisného (případně jeho zrušení) je nezbytnou podmínkou pro zápis (zrušení zápisu) stavby do katastru nemovitostí. Označení nemovitosti domovními tabulkami s číslem popisným a orientačním je povinností vlastníka uloženou mu zákonem /nesplní-li povinnost - peněžitá sankce/ Číslo popisné je číslo objektu, jedná se o pořadové číslo v katastrální knize, které současně identifikuje stáří objektu v příslušném katastru, je uvedeno na domovní tabulce s černým podkladem a bílými číslicemi. Orientační číslo slouží k usnadnění orientace v ulici nebo jiném veřejném prostranství, je uvedeno na domovní tabulce s bílým podkladem a červenými číslicemi. Evidenční číslo je přidělováno dočasným stavebním objektům, je uvedeno na tabulce s bílým podkladem a zelenými číslicemi. K zaevidování objektů existují dvě číselné řady (popisná a evidenční), které jsou stejně důležité a na stejné úrovni, každá z nich však eviduje jiný druh stavby. Číselná řada popisná (v kompetenci MMB) určuje objektu trvalého charakteru kromě popisného čísla i adresu, číselná řada evidenční (v kompetenci MČ) určuje objektu dočasného charakteru (např. objekty určené k rekreaci) pouze číslo evidenční v katastru - bez adresy objektu. 
 Žádost o přidělení a zrušení čísla popisného a orientačního, včetně zajištění označení objektu platnými a správnými domovními tabulkami, je zákonnou povinností vlastníka nemovitosti. Návrhy a podněty na pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám ulic a veřejných prostranství města Brna podávají kromě městských částí i právnické osoby a občané. V písemné formě je adresují tajemnici ÚMČ Brno-Slatina, je-li úzdemím, kde se předmětná ulice nebo veřejné prostranství nachází, MČ Brno-Slatina. Názvy jakýchkoli veřejných prostranství je možné měnit, pokud to vyžaduje zlepšení orientace nebo změnu názvu požaduje petice obyvatel trvale tam bydlících a starších 18 let. Petice musí mít náležitosti podle příslušného platného zákona. 
 K žádosti o přidělení popisného a orientačního čísla se přikládá originál pravomocného kolaudačního rozhodnutí (popř. ověřená kopie) nebo jiného dokladu o existenci stavby v příslušném katastru, vydaného příslušným stavebním úřadem, a geometrický nebo jiný situační plán lokality. Výše uvedené doklady je nutné také předložit ÚMČ Brno-Slatina, jde-li o žádost o přidělení evidenčního čísla. 
 Žadatel požádá při osobní návštěvě nebo podá písemnou žádost Odboru vnitřních věcí MMB, v případě čísla evidenčního požádá ÚMČ Brno-Slatina. Návrhy a podněty na názvoslovné změny se předkládají tajemníkům úřadů městských částí, kde se daná lokalita nachází.  
 Magistrát města Brna - popisná a orientační čísla;
Úřad MČ Brno-Slatina - evidenční čísla.  
 - k osobní nebo písemné žádosti o přidělení čísla popisného a orientačního je nutno přiložit originál (nebo ověřenou kopii) kolaudačního rozhodnutí s vyznačením právní moci, který bude po opatření doložkou o přidělení obou čísel vrácen (zaslán zpět) žadateli;
- v případech, kdy se kolaudační rozhodnutí nedochovalo, je nutno přiložit potvrzení příslušného stavebního úřadu o existenci stavby, stejně tak při reálném rozdělení stavby nebo areálu anebo změně užívání stavby z dočasného na trvalé užívání;
- v případě zrušení čísla popisného se přikládá pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby, pokud se příslušný doklad nedochoval, tak potvrzení příslušného stavebního úřadu o odstranění stavby (nesporná skutečnost);
- kromě toho je třeba žádost doplnit geometrickým plánkem (zaměření stavby) nebo jiným jednoduchým situačním plánkem stavby s vyznačením příslušné ulice, popř. nejbližších orientačních čísel sousedících;
- doklady k žádosti o přidělení evidenčního čísla - viz bod 6;
- v případě žádosti o názvoslovnou či orientační změnu na základě petice občanů musí předložené podklady odpovídat zákonu o právu petičním;
- na anonymní návrhy a podněty k pojmenování a přejmenování veřejných prostranství nebude brán zřetel. 
 Tiskopisy žádostí a návrhů nejsou zákonem předepsány. 
 Správní poplatek není stanoven. Náklady spojené s domovními tabulkami hradí vlastník nemovitosti s výjimkou případů, kdy je změna číslování a názvu provedena úředně městem Brnem. 
 Vlastník nemovitosti je povinen do 1 měsíce po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí požádat o přidělení čísla popisného a orientačního, správní orgán je povinen vyhovět neprodleně, nejpozději však do 30 dnů. Přidělování čísla evidenčního na ÚMČ Brno-Slatina se provádí bezodkladně. 
 Další účastníci postupu nejsou. 
 Nejsou. 
  
 20.09.2007 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku