Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 20.08.2017
  Svátek má Bernard, zítra Johana

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Tíživá nebo krizová situace v životě člověka - sociálně právní ochrana dětí


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Tíživá nebo krizová situace v životě člověka - sociálně právní ochrana dětí 
 Sociálně-právní ochrana dětí se dle §1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí rozumí zejména:
- ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, páchání přestupků, požívání alkoholických nápojů apod.), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) v součinnosti s rodiči, školou a jinými fyzickými a právnickými osobami zajišťuje ve svém místně příslušném obvodu příznivé podmínky pro výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj nezletilých dětí a chrání jejich zájmy. 
 - rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte
| - samo nezl. dítě
| - školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány, které při své činnosti zjistí potřebu výkonu sociálně právní ochrany k určitému dítěti
| Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti (a to i anonymně). 
 Nezbytné je oznámení situace na OSPOD (rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena). OSPOD provádí následně individuální sociální šetření v rodině, místě bydliště, ve škole, u lékaře. Informace takto získané vyhodnocuje a posléze navrhne odpovídající způsob řešení. OSPOD nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci rodiny, nebo využití opatření na ochranu dětí. V případě závažných nedostatků v rodině nebo vleklého konfliktu mezi rodiči je s rodinou pracováno do doby nápravy poměrů. Postup je vždy individuální dle dané situace, přizpůsoben potřebám klienta a okolnostem. 
 Kontaktovat pracovníka OSPOD, nejlépe osobně po předchozí telefonické domluvě, nebo telefonicky, písemně, e-mailem. Zahájení řešení situace nastává po oznámení, ke kterému může dojít buď z uvedených důvodů v bodě 6, nebo může OSPOD zahájit řešení situace z vlastního podnětu (pokud dochází k situacím, uvedeným v bodě 4) Dále dochází k zahájení řešení situace těmito způsoby:
- doručením usnesení příslušného soudu, že Orgán sociálně právní ochrany dětí Statutárního města Brna byl ustanoveno opatrovníkem nezl. dítěte pro řízení ve věci výkonu rodičovské odpovědnosti na dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezl. dítěte, pro řízení ve věci zvýšení nebo snížení výživného na nezl. dítě, úpravy styku s nezl., změny výchovného prostředí, výchovného opatření, popření nebo určení otcovství apod.
- na žádost soudu a správního úřadu poskytuje údaje pro občanské soudní řízení a správní řízení
- na žádost orgánu činného v trestním řízení poskytuje údaje potřebné pro trestní řízení
- na žádost orgánu sociálního zabezpečení a krajských poboček úřadů práce poskytuje údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách
- na žádost jiného orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo státního zastupitelství poskytuje údaje potřebné pro jejich činnost
- na základě zahájení správního řízení ve věci uložení výchovného opatření 
 Odbor sociálních péče, sociálně – právní ochrana dětí, příslušný pracovník OSPOD MČ Brno – Slatina, Budínská 2, přízemí, tel. 533 433 583, 533 433 584.  
 Osobní doklady (platný OP, nebo náhradní doklad), v průběhu řešení konkrétní situace rodný list nezletilého dítěte, rozsudky apod. 
 Pro výkon sociálně právní ochrany dětí nejsou potřeba žádné formuláře. 
 Sociálně právní ochrana dětí je poskytována bezplatně. Výjimkou je pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a správa jmění dítěte. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte případně jejich zástupci, mohou na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace nezl. dítěte a za úhradu první strany 15,- Kč a za každou další stránku 5,- Kč mají právo si pořizovat z ní kopie. 
 Každý případ je řešen neodkladně. Lhůty (kromě správního řízení) nejsou stanoveny. Pro správní řízení platí lhůty dle správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.)  
 Státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích, organizace pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí.  
 Součinnost a ochota spolupracovat při řešení životní situace. 
 Každý pracovník OSPOD disponuje e-mailovou adresou, které jsou zveřejněny na internetových stránkách úřadu. Pro komunikace lze využít i adresu info@mcslatina.cz, podatelna.slatina@brno.cz  
 14.11.2014 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku