Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 17.08.2017
  Svátek má Petra, zítra Helena

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► Vydání rybářského lístku


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 Vydání rybářského lístku 
 Rybářský lístek je oprávněním k lovu ryb a vodních organismů vydávaný na základě ust. § 13 odst.11 písm. a) a b) zák.č. 99/2004 Sb.
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání. 
 Osoba starší 15 let, která doloží kvalifikační předpoklady podle ust. § 10 odst. 3 vyhl. č. 197/2004 Sb., ve znění pozddějších předpisů, či doloží skutečnosti podle odst. 4, 5 nebo 6 cit. ustanovení vyhlášky. O vydání rybářského lístku může požádat tedy občan České republiky nebo cizinec. 
 Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti:

 * z poznání ryb a vodních organismů,
 * z biologie ryb a vodních organismů,
 * způsobů lovu ryb,
 * o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 * zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).
Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.
Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 * dříve vydaným rybářským lístkem,
 * popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 * dříve vydaným rybářským lístkem,
 * jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
 * osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
 * rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.  
 Žádost je nutné podat na ÚMČ Brno-Slatina, který je příslušný podle místa trvalého pobytu občanů městské části. Cizinci podávají žádost na ÚMČ Brno-Slatina, zdržují-li se v jeho územním obvodu. Tiskopis žádosti je k dispozici na podatelně úřadu. 
 Úřad městské části Brno-Slatina, všeobecný odbor, ref. podatelna, Budínská 2, 627 00 Brno. 
 Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (mapř. rodný list).
K žádosti je nutné přiložit:

 * doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6) a
 * doklad o zaplacení správního poplatku. 
 Formulář žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2 a na těchto stránkách. 
zadost-rl.rtf  Žádost o vydání rybářského lístku - formát RTF
zadost-rl.odt  Žádost o vydání rybářského lístku - formát Open Document
 Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

 1. 1 rok činí 100 Kč,
 2. 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
 3. 3 roky činí 200 Kč,
 4. 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
 5. 10 let činí 500 Kč,
 6. 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč.

Poplatek podle písmen b), d) a f) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky. 
 Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem. 
 Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 
 Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství. 
 Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 
 27.04.2010 
 Bez omezení 

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku