Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 19.08.2017
  Svátek má Ludvík, zítra Bernard

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat...


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Budínská 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)cz
Speciální informace:

Stavební rekonstrukce:

AKCE

NOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.mcslatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Střet zájmů - registr oznámení


Základní informace k zákonu o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Oznámení podávají veřejní funkcionáři příslušnému evidenčnímu orgánu.

V rámci statutárního města Brna existuje 30 evidenčních orgánů - tajemník Magistrátu města Brna a 29 tajemníků úřadů městských částí.

 

Veřejnými funkcionáři se rozumí člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, starosta a členové rady, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností, za podmínek stanovených zákonem ( § 2 odst. 3) ).

Do registru oznámení má podle § 13 zákona každý občan právo bezplatně nahlížet na základě písemné žádosti a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Fotokopie oznámení se neposkytují. Do registru oznámení lze nahlížet v listinné podobě v místě sídla evidenčního orgánu a rovněž lze do registru nahlížet v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla.

Přístup k jednotlivým registrům je prostřednictvím Magistrátu města Brna a příslušných úřadů městských částí samostatně.

Podle § 13 odst. 3 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

Fyzická osoba, která používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů nebo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě se dopustí přestupku ( § 23 odst. 2). Tyto přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Přestupku se rovněž dopustí veřejný funkcionář pokud nepodá oznámení o osobním zájmu, nedodrží lhůtu k podání prohlášení, uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení nebo vykonává funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Přestupky projednává v přenesené působnosti  obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář trvalý pobyt. 
Informace vztahující se k Úřadu městské části Brno-Slatina

Evidenční orgán:
tajemnice Úřadu městské části Brno-Slatina, Bc. Danuše Stoklásková
Budínská 88/2
627 00  Brno

Správce registru:
Úřad městské části Brno-Slatina
Všeobecný odbor
Budínská 88/2
627 00  Brno

Kontaktní osoba (vč. udělování a správy uživatelských hesel):
JUDr. Radim Janků
tel.: 533433574
email: netadmin(zavináč)mcslatina(tečka)cz

Evidenčním orgánem pro Úřad městské části Brno-Slatina je (v souladu s § 14 zákona) tajemnice Úřadu městské části Brno-Slatina. Vede registr oznámení pro členy Zastupitelstva městské části Brno-Slatina, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (starosta, místostarosta), členy Rady městské části Brno-Slatina, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a vedoucí úředníky vymezené zákonem.

Činnosti evidenčního orgánu vyplývající ze zákona zabezpečuje na základě písemného pověření pracovník všeobecného odboru ÚMČ. Z vykonávaných činností se jedná zejména o:

  • správa registru přijatých čestných prohlášení veřejných funkcionářů,
  • zajišťování činností souvisejících s nahlížením do registru v listinné i elektronické podobě,
  • ověřování žádostí o nahlížení, udělování uživatelského jména a přístupového hesla
  • přijímání a vyřizování sdělení o nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v registru

Registr je veden v souladu se zákonem v listinné a elektronické podobě. Přístup do registru je umožněn na základě žádosti žadatele, ve které žadatel uvede zákonem stanovené údaje (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování a údaj a zda bude nahlížet v listinné nebo v elektronické podobě).  Žádost lze podat osobně, prostřednictvím pošty nebo elektronicky do el. podatelny.

Pro nahlížení v listinné podobě má žadatel možnost nahlédnout na kopie čestných prohlášení pořízené úředním orgánem (z důvodu zabránění poškození nebo zničení originálů). Originály čestných prohlášení jsou archivovány. Do registru v listinné podobě má žadatel možnost nahlížet v úřední dny na všeobecném odboru ÚMČ. Úřední hodiny jsou v pondělí od 8:00 h do 17:00 h a ve středu od 8:00 h do 17:30 h.

Pro nahlížení v elektronické podobě vygeneruje všeobecný odbor. Login (přihlašovací jméno) a přístupové heslo, které zašle žadateli doporučeně do vlastních rukou.

Formuláře "Čestné prohlášení" a formulář "Žádost o nahlédnutí" a "Žádost o nahlížení" jsou k dispozici na webu prostřednictvím níže uvedeného odkazu "Registr oznámení".


Registr oznámení (odkaz vede na jiný web)

 


 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2017 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku