MČ Brno-Slatina
Adresa článku: http://mcslatina.cz/clanek.php?id=32

Autor: redakce
Sekce: Samospráva, orgány, dokumenty
Datum: 07.08.2003
◄ Zpět na článek
Tisknout     

Usnesení z IV/15. RMČ 23.7.2003

IV/15/1 Hospodaření s rozpočtem
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření MČ v hlavní činnosti za I. pololetí r. 2003 s příjmy ve výši 23.653 700,94 Kč, financováním ve výši -216 977,60 Kč a výdaji ve výši 20.408 113,48 Kč.
b) Rozpočtové opatření 7/2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit RO č. 7/2003, kterým MČ přijímá půjčku ve výši 2.994 tis. Kč a dotaci ve výši 3.200 tis. Kč na regeneraci panelového domu Bučovická 14,16,18. Toto rozpočtové opatření zvyšuje rozpočtové příjmy na 40.562 tis. Kč, financování na 15.563 tis. Kč a výdaje na 56.125 tis. Kč.
c) Odepsání nedobytných pohledávek
c1)RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na vyplacené výživné za p. Janem Strouhalem ve výši 900,- Kč.
c2) RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na vyplacené výživné za p. Jiřím Šťávou ve výši 1 195,- Kč.
c3) RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na vyplacené výživné za p. Jaroslavem Kalitou ve výši 1 920,- Kč.
d) Odepsání nedobytných pohledávek - neinvest. náklady v MŠ
d1) RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na neinvestiční náklady na žáky v MŠ Jihomoravské nám. 5 za dlužníkem obcí Ponětovice, ve výši 3 298,- Kč.
d2) RMČ souhlasí s odepsáním pohledávky na neinvestiční náklady na žáky v MŠ Jihomoravské nám. 4 za dlužníkem pí Michaelou Krškovou, ve výši 5 054,- Kč.
e) Žádost ŠJ Jihomoravské nám. 2
RMČ souhlasí s čerpáním investičního fondu ŠJ Jihomoravské nám. 2 na zakoupení elektrického nářezového stroje v ceně do 80 000,- Kč.

 

IV/15/2 Hospodaření s majetkem
a) Pronájem pozemku p.č. 309 v k.ú.Slatina - aktualizace
RMČ nadále trvá na svém usnesení 55/3 h) ze dne 26.9.2001 - RMČ souhlasí s pronájmem pozemku pod RD p.č. 309 o výměře 151m2 p. Rézové, Podstránská 51, Brno z úrovně MČ.
b) Pronájem pozemků při ul. Hviezdoslavova v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s pronájmem pozemků při ul. Hviezdoslavova p.č. 673/4, 21, 36, 48, 31, 24, 22, 25, 26, 47, 7, 30, 10, 14, a 32 v k.ú. Slatina z úrovně města Brna.
c) Vyjádření k prodeji, příp. pronájmu pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Slatina - aktualizace
RMČ nadále trvá na svém usnesení 71/3ch) ze dne 21.8.2002 a na svěření pozemku za účelem pronájmu z úrovně MČ - RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 494/1 o výměře 192 m2, paní Katolické, Černovičky 49, Brno, vzhledem k tomu, že není dořešen přístup ve zbývajících částech parcely. Po vyřešení koncepce dané lokality lze prodej schválit.
d)Prodej pozemků p.č. 53 a p.č. 54 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 53 - podRD o výměře 134 m2 a nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 54 - zahrada o výměře 106 m2 a trvá na jeho pronájmu z úrovně MČ panu Jiřímu Přibylovi, bytem Útěchovská 92, Brno.
e) Prodej pozemku p.č. 2252/99 v k.ú. Slatina
RMČ souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2252/99 o výměře 156 m2 firmě Jaroslav Chobola, Boettingrova 34, Brno.

 

IV/15/3 Bytový odbor
a) Hospodaření VHČ za I.pololetí r. 2003
RMČ doporučuje ZMČ schválit výsledky hospodaření VHČ za I. pololetí r. 2003 s náklady 6.524 939,57 Kč a výnosy 11.211 215,87 Kč.
b) Splátkový kalendář - Helena Novosádyová, Rousínovská 24
RMČ souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s pí Helenou Novosádyovou, Rousínovská 24 na úhradu dlužného nájemného do 06/2003 ve výši 20.199,-Kč. Měsíční splátka dluhu činí 1.130,-Kč po dobu 18 měsíců.
c) Výměna bytu Zdenka Jašová, Rousínovská 24
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi p. Zdenkou Jašovou, Rousínovská 24, 1+1, I. kat. a Martinem Kolaříkem, Bratislavská 72/74, 1+1, III. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Kolaříkem na dobu určitou 1 rok.
d) Výměna bytu Patrik Stančo, Tilhonova 61
RMČ schvaluje výměnu mezi Patrikem Stančo, Tilhonova 61, 2+1, II. kat. a Lenkou Kunstová, Bendlova 25, 1+kk, kat. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Kunstovou na dobu neurčitou.
e) Výměna bytu Jana Milánová, Vlnitá 21
RMČ schvaluje výměnu bytu mezi Janou Milánovou, Vlnitá 21, 2+1, I. kat. a Vladimírem Boháčem, Vlkova 11, 3+1, I, kat. a pověřuje místostarostu podpisem nájemní smlouvy s p. Boháčem na dobu určitou 1 rok.
f) Prodloužení nájemní smlouvy - Tereza Matoušková, Kroměřížská 4
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s pí Terezou Matouškovou, Kroměřížská 4 do 31.7.2005.
g)Prodloužení nájemní smlouvy - Ladislav Kinc, Rousínovská 17
RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. Ladislavem Kincem na nebyt. prostor v domě Rousínovská 17 na dobu určitou do 31.7.2005.

 

IV/15/4 Žádost Lioliose Vangelise o znovuposouzení záboru VP pro umístění reklamního zařízení na par. č. 2952/3
a) RMČ ukládá vedoucímu MO ve spolupráci s vedoucím VO projednat s V. Lioliosem uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku o výměře 21m2 se sazbou 100,- Kč/m2/rok s účinností od 1.1.2003, kdy nájemce zaplatí nájemné za celý rok 2003 ve výši 2 100,- Kč při uzavření smlouvy a dále vždy do 15.12. roku předchozího na rok následující s použitím inflační doložky, přičemž se pro uzavření nájemní smlouvy stanoví podmínka doplacení ušlého nájemného za r. 2002 ve výši 702,- Kč a uhrazení poplatku za zábor VP za r. 2002 ve výši 2 440,- Kč a za celý rok 2003 ve výši 7 300,- Kč.
b) RMČ ukládá vedoucímu VO při přistoupení V. Lioliose na smluvní podmínky vypracovat nájemní smlouvu a vydat rozhodnutí o záboru VP podle podmínek a ve výši uvedených ad a)
c) RMČ ukládá vedoucí MO při přistoupení V. Lioliose na smluvní podmínky požádat MMB o rozšíření svěření par. č. 2952/3 za účelem pronájmu na část této nemovitosti o výměře 21 m2.

 

IV/15/5 Pronájem učebny na Přemyslově nám. 18 OS Přemyslovo náměstí
a) RMČ schvaluje bezplatný pronájem učebny na Přemyslově nám.18výboru Občanského sdružení Přemyslovo náměstí za účelem jeho zasedání dne 22.7.2003.
b) RMČ ukládá VO připravit zásady pronájmu učeben a sálu v budově staré radnice neziskovým organizacím s ohledem na stanovení výše nájemného.

 

IV/15/6 Technické služby Brno - Slatina
RMČ přiznává řediteli Technických služeb Brno - Slatina mimořádnou odměnu za II./IV. r. 2003 ve výši 80% řádné měsíční odměny.

 

IV/15/7 Záměr "Rozšíření dálnice D1 vúseku Kývalka-Holubice na šestipruhové uspořádání"
RMČ požaduje vypracování dokumentace posouzení životního prostředí (EIA) a pověřuje starostu odesláním stanoviska MČ, které spočívá v požadavku na vypracování dokumentace EIA s důrazem na protihluková opatření v zóně Přední Šlapanská, na Ministerstvo životního prostředí.

 

IV/15/8 Stížnosti občanů
a) BOMASo, a.s., Kikerleho 17, Brno
RMČ doporučuje dále podat podnět Živnostenskému úřadu města Brna na prošetření oprávněnosti podnikání firmy BOMASo, a.s. v oblasti výroby surovin pro krmiva.
b)Diskotéka Las Pegas
1)RMČ doporučuje ZMČ omezit v souladu s vyhláškou města Brna č. 1/2003 konec provozní doby podniků na území MČ Brno - Slatina, lokalita ulice Langrova následovně:
- konec provozní doby Ne - Čt do 22.00 hod.
- konec provozní doby Pá - So do 24.00 hod.
2) RMČ doporučuje ZMČ Brno-Slatina požádat ZMB o úpravu konce veřejné produkce na území MČBrno-Slatina, lokalita ulice Langrova, ve smyslu vyhlášky MMB k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brně. Konec provozní doby: Ne-Čt do 22.00 hod., Pá-So do 24.00 hod.

 

IV/15/10 KD Černovičky
a) RMČ souhlasí s předloženými stavebními úpravami objektu KD Černovičky za předpokladu souhlasu MO MMB.
b) RMČ ukládá majetkovému odboru vykonávat dozor vlastníka nemovitosti nad průběhem realizace stavebních prací fy D.T.MI, s.r.o. na KD Černovičky.

 

Ing. JíříNavrátilIng. František Keberle
starosta MČ Brno-Slatinamístostarosta

Tématicky související články: (určeno k informaci, nezahrnuto do tisku)
Usnesení z VII/61.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 02.08.2017
Usnesení z VII/60.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 12.07.2017
Usnesení z VII/10. mimořádné schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 25.07.2017
Usnesení z VII/59.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 28.06.2017
Usnesení z VII/58.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 14.06.2017
Usnesení z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Zápis z VII/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 22.06.2017
Usnesení z VII/57.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 31.05.2017
Usnesení z VII/56.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne17.05.2017
Usnesení z VII/55.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 03.05.2017
Zápis z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina dne 27.04.2017
Usnesení z VII/54.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 20.04.2017
Usnesení z VII/53.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 05.04.2017
Usnesení z VII/52.schůze RMČ Brno-Slatina, konané dne 22.03.2017

◄  Zpět na článek